Životní situace

Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Ohlášení živnosti / žádost o koncesi - fyzická osoba
Základní informace

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Všeobecné podmínky:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
 • bezúhonnost

Zvláštní podmínky:

 • odborná nebo jiná způsobilost (u živností vázaných, řemeslných a koncesovaných)
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba, zahraniční fyzická osoba

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

Způsob řešení

Ohlášení živnosti/žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu na Jednotném registračním formuláři pro fyzické osoby (www.mpo.cz) u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky), případně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Efektivní nástroj pro Elektronické podání (www.rzp.cz).

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent/ka elektronicky.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů

Vršovická  1429/68, 10138 Praha
Pověřená osoba:  oddělení registrace podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Fyzická osoba, zahraniční fyzická osoba

 • Doklad prokazující bezúhonnost ze státu, jehož je fyzická osoba občanem (pouze občané jiného členského státu EU bez potvrzení o přechodném pobytu v ČR a občané ze států mimo EU, kteří nemají na území ČR povolen trvalý pobyt), upraveno v § 46 odst. 1 písm. a), b) a c) ŽZ. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Občané ze států mimo EU, kteří nemají na území ČR povolen trvalý pobyt, musí mít doklad přeložen do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • Doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost je-li stanovena a není-li již zapsána v živnostenském rejstříku v souvislosti s jiným podáním.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostoru, v němž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu.
 • Prohlášení odpovědného zástupce je-li ustanoven (§ 46 odst. 1 písm. g) ŽZ).
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • 1 000 Kč - ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi při vstupu do podnikání
 • 500 Kč - další ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi
 • Doplnění oboru volné živnosti – bez poplatku

Lhůty:

 • Při splnění všech podmínek je proveden zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení živnosti a vydán výpis.
 • žádosti o koncesi vydá živnostenský úřad rozhodnutí ve lhůtě stanovené správním řádem.
Nejčastější otázky
 • Vydává se ještě živnostenský list?
 • Můžu provozovat více živností?
 • Chci provozovat volnou živnost, musím předkládat doklad o odborné způsobilosti?
 • Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10