Životní situace

Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Provozovna podnikatele - oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
Základní informace

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb, např. prodejna, kancelář, dílna, sklad, stánek, pojízdná prodejna.

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

Podnikatel může provozovat živnost ve více provozovnách, pokud má právní důvod pro jejich užívání.

Nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese, kde lze vypořádat jeho případné závazky.

 

Kdo je oprávněn jednat
  • Podnikatel (fyzická, právnická osoba)

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

 

Způsob řešení

Podáním oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky), podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Efektivní nástroj pro Elektronické podání (www.rzp.cz)

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů
Vršovická  1429/68, 10138 Praha
Pověřená osoba:  oddělení registrace podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Podnikatel předloží:

  • vyplněný a podepsaný tiskopis

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent elektronicky.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty:

  • Podnikatel je povinen zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem

Živnostenský úřad zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku a o zápisu písemně vyrozumí podnikatele.

Nejčastější otázky
  • Jak má být označena provozovna?
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10