Životní situace

Úvod » Majetek » Detaily Životní situace
  
Okruh Majetek
Kategorie Majetek
Název životní situace Možnost využití pozemku podle územního plánu
Základní informace

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy je základní územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy. Stanovuje zejména urbanistickou koncepci, základní zásady organizace území a postup při jeho využití, podmínky využití ploch a regulativy prostorového uspořádání území hl. m. Prahy či veřejně prospěšné stavby.

Využití pozemku se řídí územním plánem. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Na internetových stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy je možné zobrazit grafickou část Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Nejčastější situace jsou:

 • investor má pozemek a hledá pro něj nejvýhodnější využití
 • investor má kapitál a představu jak ho zhodnotit formou investice do nemovitosti a hledá pro svůj záměr správný pozemek

Informace o přípravě nového územního plánu hl. m. Prahy, který by měl nejpozději do roku 2015 nahradit stávající platný územní plán z roku 1999 jsou k dispozici na stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
Způsob řešení
Vždy je třeba začít u Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (územního plánu). Je nutné se zorientovat, co je závazná a směrná část územního plánu a jaké jsou možnosti omezení vyplývající z územního plánu pro zamýšlené využití pozemku. K tomu je třeba identifikovat konkrétní pozemek ve výkresové části územního plánu a především na konkrétních případech zjistit, jaké možnosti se v území nabízejí a co z vašich představ umožňují stanovené prvky regulace území na pozemku uskutečnit.
Pro získání informací doporučujeme navštívit Středisko územního rozvoje Prahy 10, kde se vám budou věnovat kvalifikovaní pracovníci. Středisko je vybaveno potřebnou dokumentací a informacemi.
 
Pozn.: Vzhledem ke složitosti problému doporučujeme občanům, kteří nejsou zběhlí s prací na počítači, obrátit se na pracovníky SÚR. Tento typ informací o pozemcích nelze sdělovat po telefonu, neboť případná chyba z přeslechnutí může mít pro občana nevratné následky.
Kde lze řešit
Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR)
budova B přízemí (proti vchodu do budovy A)
 
Vršovická 68, Praha 10
 
Pověřená osoba: Ing. arch. Pavel Ludvík
 
Návštěvní hodiny:
 • pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin
 • středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin 

Mimo návštěvní hodiny:

 • úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

budova C, 5. patro, kancelář C511

Ing. arch. Anna Dufková
Tel.: 267 093 239
E-mail: annad@praha10.cz

Ing. arch. Hana Bláhová
Tel.: 267 093 724
E-mail: hanab@praha10.cz

Doklady
Fyzická/právnická osoba
 • doklady ani formuláře nejsou stanoveny
Poplatky a lhůty
Poplatky
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty

 • lhůty nejsou stanoveny
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou žádné otázky.
Podobné situace - následující
Související situace

Pronájem pozemků ve správě MČ Praha 10

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10