Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Mimořádná okamžitá pomoc
Základní informace
Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou ze systému pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 
Poskytované dávky v rámci hmotné nouze:
 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Další informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - odkaz zde

Kdo je oprávněn jednat

žadatel o dávku

Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

 

Poznámka - životní situace uvádí základní informace k tématu. Podrobnější informace Vám poskytnou na základě posouzení Vaší konkrétní situace pracovníci Úřadu práce České republiky, kteří předmětnou agendu vyřizují - kontakty jsou uvedeny dále.  

Kde lze řešit
 
 

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Novodvorská 803/82

142 00  Praha 4

 podrobné informace - web Úřadu práce - odkaz zde

Doklady

Žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi se podává na tiskopise předepsaném MPSV. 

Formuláře naleznete na webu MPSV - odkaz zde

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Další potřebné doklady a formuláře se liší dle posuzovaného případu, žadateli se doporučuje vše nejprve zkonzultovat s pracovištěm Úřadu práce.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
  • náklady spojené s řízením žádosti o dávky hmotné nouze nese stát
  • orgány pomoci v hmotné nouzi nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů ode dne podání žádosti
  • zpravidla bezodkladně
Nejčastější otázky
 • Jaké osoby nelze považovat za osoby v hmotné nouzi?
  V hmotné nouzi není např. osoba:která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněnímkterá je vedena na úřadu práce a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit rekvalifikačních programů apod.která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnaníkterá nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc)které se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce.
 • V jakých případech lze o dávky hmotné nouze žádat?
  Orgán pomoci v hmotné nouzi může za osobu v hmotné nouzi považovat také osobu, jež (např.) se stala obětí živelné pohromy, je ohrožena trestnou činností jiné osoby, nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby, neboť je osobou bez přístřeší, je propuštěna z výkonu trestu a hrozí jí sociální vyloučení apod. Podrobnou specifikaci upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Mohu si jako žadatel o dávku hmotné nouze určit způsob vyplácení?
  Způsob vyplácení dávek určuje pouze plátce, i když žadatel v tiskopise uvede způsob jiný. Část dávek tak může být vyplácena např. formou poukázek na jídlo nebo k odběru určitého zboží, či prostřednictvím elektronického platebního prostředku.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace