Úvod » Doklady, matrika » Státní občanství » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Státní občanství
Název životní situace Nabytí státního občanství ČR prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství ČR
Základní informace

Prohlášení o státním občanství ČR je zjednodušenou formou nabytí SO ČR. Dle § 35 zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství) může prohlášením nabýt SO ČR fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud:

  1. má na území ČR povolen trvalý pobyt,
  2. nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území ČR,
  3. nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Kdo je oprávněn jednat
  • prohlašovatel
  • zmocněnec
Způsob řešení

Učiněním prohlášení u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu prohlašovatele. Tiskopis obdrží prohlašovatel na příslušném pracovišti. V cizině lze prohlášení učinit před zastupitelským úřadem.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady

K prohlášení připojí prohlašovatel tyto dokumenty:

  • Rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství či zrušení partnerství, úmrtní list manžela či partnera
  • Doklad totožnosti (průkaz povolení k pobytu, cestovní pas)
  • Doklad o bezúhonosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců
  • Doklady prokazující faktický pobyt žadatele na území ČR (potvrzení o návštěvě mateřské školy, školní vysvědčení, očkovací průkaz, potvrzení o studiu, pracovní smlouva apod.)

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

  • Přijetí prohlášení - 500,- Kč

Lhůty:

30, příp. 60 dnů pro vydání listiny o nabytí státního občanství prohlášením, příp. vydání zamítavého rozhodnutí

Podobné situace - následující
Související situace

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Udělení státního občanství ČR

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10