Životní situace

Úvod » Podnikání » Kontrola » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Kontrola
Název životní situace Jak má být označena provozovna?
Základní informace

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna, tj. provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Kdo je oprávněn jednat
  • fyzická osoba žijící na území ČR
  • fyzická osoba žijící na území Evropské Unie
  • fyzická osoba žijící mimo území EU
    • případně pověřená osoba
Způsob řešení

Živnostenský zákon ukládá podnikateli povinnost oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu, poštou či elektronicky prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) nebo přes datovou schránku.

Provozovna musí mít řádné, trvalé a zvenčí viditelné označení provozovny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, pokud bylo přiděleno. Mobilní provozovna a automat pak musí být navíc označeny rovněž i údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. V případě, že se jedná o provozovnu určenou k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být rovněž označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, a dále kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Označení restaurací - kuřácké zařízení, nekuřácké zařízení, zařízení s vyhrazenými prostory. Provozovna musí být označena v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Vzory grafických značek podnikatelé naleznou v příloze tohoto zákona.

Kde lze řešit

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně:

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů

Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10

Pověřená osoba: oddělení registrace podnikatelů

Úřední hodiny:

  • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
  • Čt: 8.00 - 12.00

Online rezervace návštěv na pracoviště pomocí sms nebo přes internet.

Doklady

K oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně není třeba žádný doklad vyjma dokladu totožnosti.

Pro účely živnostenské kontroly je ale podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Poplatky a lhůty

Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně není zpoplatněno.

Nejčastější otázky
  • Jak má být označena provozovna?
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10