Životní situace

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Prokazování chybějících dob pojištění pro žádost o starobní důchod
Základní informace

Dobu pojištění, která není doložena v centrální evidenci ČSSZ, je možné prokázat dostatečným předložením evidenčního listu důchodového pojistění (ELDP).

Od roku 2004 mají zaměstnavatelé povinnost za své zaměstnance uzavírat ELDP a zasílat je příslušnému pracovišti ČSSZ, resp. PSSZ. Příslušné pracoviště ČSSZ je tedy schopno vydat na požádání náhradní ELDP.

V ELDP jsou uvedeny:

 • doby pojištění
 • výše výdělku
 • délka vyloučené doby (tj. zejména dny pobírání nemocenských dávek)

Chybí-li v evidence ELDP je možné doby pojištění a výdělku prokázat jinými náhradními doklady, případně i prohlášením dvou svědků (zpravidla spolupracovníků).

Kdo je oprávněn jednat

 • oprávněná osoba, jíž má být důchod přiznán
  • případně pověřená osoba za žadatele
   • zastupování se, pokud to není nezbytně nutné, příliš nedoporučuje, neboť zmocněnec musí podepsat některé dokumenty a prohlášení a nemusí být obeznámem se všemi rozhodujícími skutečnostmi
 • zákonný zástupce u osob omezených ve svéprávnosti


 •  
Způsob řešení

Žádost o vyhotovení náhradního ELDP se řeší včasným podáním na příslušném pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení.

Kde lze řešit

Příslušné pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení.

Doklady

Při podání žádosti o dávku starobního důchodu je v případě chybějících dokumentů nutné doložit:

 • vyplněné a žadatelem podepsané Prohlášení o dobách zaměstnání
  • k dispozici na pracovištích PSSZ nebo na webových stránkách ČSSZ
 • pracovní smlouvu nebo potvrzení zaměstnavatele o době trvání zaměstnání
 • výplatní pásky, mzdové listy, zápočtové listy
 • bývalou legitimaci ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích o sražených zálohách na daň
 • apod.
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
 • případné ověření pravosti listinných dokumentů předkládaných spolu se žádostí o důchod provádí bezplatně příslušné pracoviště OSSZ (PSSZ, MSSZ)

Lhůty:

 • podání žádosti o dávky starobního důchodu – nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání
 • vyřízení žádosti o dávky starobního důchodu– do 90 dnů ode dne zahájení řízení
  • lhůta může být prodloužena o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů apod.
 • ohlášení změn ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu - do 8 dnů od nastálé změny
Nejčastější otázky
 • Při odchodu do důchodu mi chybí údaje k prokázání odpracovaných let u organizace, jejímž zřizovatelem byl ONV, ObÚ nebo ÚMČ. Jak dále postupovat?
 • Jak prokazuji doby studia v případě, že nemám k dispozici vysvědčení nebo diplom?
 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10