Potřebuji řešit

Úvod » Veřejná shromáždění, akce » Veřejné akce » Detaily Životní situace
  
Okruh Veřejná shromáždění, akce
Kategorie Veřejné akce
Název životní situace Oznámení o konání veřejné sbírky
Základní informace

Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí.

Sbírku lze konat prostřednictvím:

 • shromažďování peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu
 • sběracích listin
 • pokladniček
 • prodeje předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně
 • prodeje vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek
 • pronájmu telefonní linky
Kdo je oprávněn jednat

Pouze obec, kraj nebo jiná právnická osoba mající sídlo na území ČR.
Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

Způsob řešení

Řeší se písemným oznámením o konání veřejné sbírky příslušnému úřadu tak, aby tento úřad obdržel oznámení splňující všechny náležitosti nejpozději do 30 dnů před zahájením sbírky.

Podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky je vydání osvědčení o tom, že sbírku lze konat, které vydává příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hl. m. Prahy).

Kde lze řešit

Hl. m. Praha (obec) nebo kraj:

Ministerstvo vnitra ČR
odbor všeobecné správy, odd. správní

nám. Hrdinů 3
140 21  Praha 4
Tel.: 974 816 471

Právnická osoba:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor daní, poplatků a cen, odd. odvolacích agend

Jungmannova 29/35
111 21  Praha 1 - Nové Město

Pověřená osoba: Štefan Jurech, Ing. Petra Formanová
Tel.: 236 002 567, 236 002 961, e-mail: stefan.jurech@praha.eupetra.formanova@praha.eu   

Úřední hodiny:

 • Po: 12.00–17.00
 • St: 8.00–18.00
Doklady Obec nebo kraj

 • písemné oznámení o konání veřejné sbírky obsahující:
  • název, sídlo
  • usnesení příslušného orgánu o souhlasu konání sbírky
  • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště starosty/hejtmana, případně osob pověřených jednat ve věcech sbírky
  • konkrétní účel sbírky
  • území, na němž se bude sbírka konat
  • datum zahájení a ukončení sbírky
  • způsob provádění sbírky
  • název a adresu banky nebo její pobočky, číslo bankovního účtu ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou
  • podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst.1 písm.c), tj. pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků
  • určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách
  • číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků
 • souhlas Ministerstva zahraničních věcí ČR s konáním veřejné sbírky
  • má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí
 • vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst.1 písm.b)
 • potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek (vydává příslušný finanční úřad), potvrzení o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (vydává příslušná zdravotní pojišťovna), na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vydává příslušné pracoviště České (resp. Pražské) správy sociálního zabezpečení)
 • čestné prohlášení o tom, že právnická osoba nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnout pro nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa
 • kopie smlouvy o zřízení sbírkového účtu

 

Právnická osoba

 • písemné oznámení o konání veřejné sbírky obsahující:
  • název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby
  • jména a příjmení, data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby
  • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby
  • konkrétní účel sbírky
  • území, na němž se bude sbírka konat
  • datum zahájení a ukončení sbírky
  • způsob provádění sbírky
  • název a adresu banky nebo její pobočky, číslo bankovního účtu ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou
  • podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst.1 písm.c), tj. pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků
  • určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách
  • číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku
  • ne starší 3 měsíce
 • oprávněná osoba předloží výpis z rejstříku trestů
  • ne starší 1 měsíc (v originále nebo v úředně ověřené kopii) a čestné prohlášení o tom, že proti právnické osobě není v okamžiku oznámení o konání sbírky vedeno trestní stíhání
 • souhlas Ministerstva zahraničních věcí ČR s konáním veřejné sbírky
  • má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí
 • vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst.1 písm.b)
 • potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek (vydává příslušný finanční úřad), potvrzení o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (vydává příslušná zdravotní pojišťovna), na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vydává příslušné pracoviště České (resp. Pražské) správy sociálního zabezpečení)
 • čestné prohlášení o tom, že právnická osoba nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnout pro nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa
 • kopie smlouvy o zřízení sbírkového účtu
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • oznámení sbírky nejméně 30 dní předem
 • konání veřejné sbírky nejpozději do 120 dnů ode dne oznámení
Nejčastější otázky
 • Hrozí za nepovolené konání veřejné sbírky nějaký postih?

  Ano, v takovém případě může být právnické osobě (či kraji nebo obci) uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

 • Konání veřejné sbírky nám bylo zamítnuto z důvodu neúplné žádosti, je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

  V případě, že krajský úřad rozhodne, že sbírku nelze konat, může proti tomuto rozhodnutí právnická osoba podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání nemá odkladný účinek.

 • Mám jako pořadatel veřejné sbírky nějakou oznamovací povinnost vůči úřadu MČ Praha 10?

  Bude-li veřejná sbírka konána prostřednictvím sběracích listin nebo pokladničkami na území MČ Praha 10, je povinností pořadatele (zpravidla právnická osoba) informovat o tomto úřad MČ Praha 10.
  V případě sběrných listin nejpozději do 30 dnů před konáním veřejné sbírky předloží pořadatel tyto listiny k ověření jejich počtu a správnosti.
  V případě pokladniček oznámí pořadatel počet a přesné umístění těchto pokladniček na území MČ Praha 10.
  Vyřizuje odbor ekonomický, odd. místních příjmů, kontaktní osoba: Lidmila Gavláková, kancelář A305b, 267 093 356,lidmilav@praha10.cz.

Podobné situace -
Související situace

Petice