Úvod » Podnikání » Podnikání v zemědělství » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Podnikání v zemědělství
Název životní situace Žádost o změnu v evidenci zemědělského podnikatele
Základní informace

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit jakémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele a to do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě informace poskytnuté u výše uvedených registrů a informačních systémů, případně zmocněnou osobou, týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (místní příslušnost se řídí sídlem podnikatele) zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Podáním písemné žádosti na  příslušném úřadě osobně nebo v zastoupení, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datových schránek.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

Pověřená osoba: oddělení evidence podnikatelů

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • ÚT: 8.00 - 12.00 (pouze klienti objednaní přes internet)
 • Čt: 8.00 - 12.00

Online rezervace návštěv na pracoviště přes internet.

Doklady

Fyzická osoba

Právnická osoba

Pověřená osoba

plná moc k zastupování (vyžaduje se úředně ověřený podpis)

Poplatky a lhůty

Správní poplatky:

 • 500,- Kč změna zápisu v evidenci zemědělského podnikatele (změna zaměření zemědělské výroby)
 • 100,- Kč změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele (nejedná-li se o změny již zapsané v  centrální evidenci obyvatel nebo v obchodním rejstříku).  

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů od doručení žádosti
Nejčastější otázky
 • Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?
  Tento údaj nejste povinen úřadu ohlásit neboť se jedná o údaj, který je zapisovaný do centrální evidence obyvatel.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10