Potřebuji řešit

Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Stížnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Stížnosti
Název životní situace Stížnost
Základní informace

Stížnost je podání fyzické nebo právnické osoby, která se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů nebo upozorňuje na konkrétní nedostatky v činnosti orgánů.

 

Podat stížnost lze u věcně a místně příslušných orgánů. Aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám ve vyřízení záležitosti, doporučuje se občanům obrátit se vždy na příslušný orgán, kterému byla věc ze zákona svěřena do samostatné působnosti (nejčastěji tedy do působnosti jednotlivých MČ). Pokud si podatel není jist, jaký orgán je kompetentní k vyřízení jeho stížnosti, lze pouze doporučit předchozí (např. telefonní) neformální dotaz. Podáním stížnosti přímo u orgánu, který je k vyřízení příslušný, urychlí samotné vyřízení.

 

Stížnosti mohou být podávány:

  • písemně
  • ústně
  • telefonicky
  • elektronicky
Kdo je oprávněn jednat
  • fyzická osoba
    • případně pověřená osoba
  • právnická osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním stížnosti u příslušnému odboru úřadu MČ Praha 10, kterému je stížnost určena, případně podáním na pracovišti centrální evidence stížností, tj. na oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím odboru kontroly a komunikace. 

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor kontroly a komunikace, oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Podatelna 

Doklady

Fyzická osoba:

předepsaná forma podání stížnosti není stanovena

  • pokud se vyskytne skutečnost, která zabrání řádnému prošetření stížnosti, může být žadatel vyzván k doplnění údajů, případně k doplnění vlastnoručního podpisu

Pověřená osoba za žadatele:

v případě ústního podání stížnosti doloží pověřená osoba neověřenou plnou moc od žadatele a svůj občanský průkaz, či jiný doklad totožnosti

předepsaná forma podání stížnosti není stanovena

pokud se vyskytne skutečnost, která zabrání řádnému prošetření stížnosti, může být žadatel vyzván k doplnění údajů, případně k doplnění vlastnoručního podpisu

Právnická osoba:

předepsaná forma podání stížnosti není stanovena

pokud se vyskytne skutečnost, která zabrání řádnému prošetření stížnosti, může být oprávněný zástupce podatele vyzván k doplnění údajů, případně k doplnění vlastnoručního podpisu

Stížnost podaná v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Předepsaná forma podání stížnosti není stanovena. Z podaní však musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovaného druhu podnikání, identifikační číslo osoba a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. 
Poplatky a lhůty

Poplatky:

správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

řeší se do 30 dnů

ve složitějších případech do 60 dnů

stížnosti podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, do 60 dnů

Nejčastější otázky
Podobné situace -
Související situace