Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Příspěvek na péči
Základní informace

Právní úprava

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.

Nárok na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let). Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk posuzované osoby. Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

 

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoli osobě, která péči zajišťuje.
Příspěvek nemůže být přiznán dítěti mladšímu 1 rok.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

§ 11

 1. Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
  1. 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  2. 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  3. 13 900 Kč jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  4. 19 200 Kč jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
 2. Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
  1. 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  2. 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  3. 12 800 Kč jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  4. 19 200 Kč jde-li o stupeň IV (úplná závislost),

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka ÚP ČR.

Kdo je oprávněn jednat
 • osoba, jejíž nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické nebo právnické osoby
 • zákonný zástupce nezletilé osoby, jejíž nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické nebo právnické osoby
Způsob řešení
 • Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném MPSV - elektronická verze formuláře je k dispozici na webu MPSV - odkaz zde 
 • Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

 • Krajská pobočka ÚP (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka ÚP zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
 • Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka ÚP vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Poznámka - životní situace uvádí základní informace k tématu. Podrobnější informace Vám poskytnou na základě posouzení Vaší konkrétní situace pracovníci Úřadu práce České republiky, kteří předmětnou agendu vyřizují - kontakty jsou uvedeny dále.  

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Novodvorská 803/82

142 00  Praha 4

 podrobné informace - web Úřadu práce - odkaz zde

Doklady Žadatel/Zákonný zástupce za nezletilé dítě:
 

Povinnosti účastníků řízení

 • jsou povinni podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči,
 • mají povinnost písemně ohlásit příslušné krajské pobočce ÚP do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • jsou povinni na vyžádání krajské pobočky ÚP prokázat, že dávka byla využita k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů.

 

 
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Je možné o příspěvek na péči požádat i v případě, že mi nezletilé dítě bylo svěřeno do péče?
  Ano, pokud je nezletilá osoba, jejíž nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc, svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba.
  Využívá-li tato nezletilá osoba pobytové služby, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto fyzickou osobu nebo zákonného zástupce, aby požádali o příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy.
 • Jaké úkony se posuzují při péči o vlastní osobu pro stanovení stupně závislosti? 
  Seznam úkonů, které se posuzují:příprava, podávání a porcování stravypřijímání stravy, dodržování pitného režimumytí těla, koupání nebo sprchovánípéče o ústa, vlasy, nehty, holenívýkon fyziologické potřeby včetně hygienyvstávání z lůžka, uléhání, změna polohsezení, schopnost vydržet státpřemisťování předmětů denní potřebychůze po roviněchůze po schodech nahoru a dolůvýběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstveníoblékání, svlékání, obouvání a zouváníorientace v přirozeném prostředídodržení léčebného režimu a provedení si jednoduchého ošetření.
 • Jaké úkony se posuzují pro soběstačnost člověka pro účely stanovení stupně závislosti?
  Seznam úkonů, které se posuzují:komunikace slovní, písemná, neverbálníorientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředínakládání s penězi nebo jinými cennostmiobstarávání osobních záležitostíuspořádání času, plánování životazapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věkuobstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)vaření, ohřívání jednoduchého jídlamytí nádobí a běžný úklid domácnostipéče o prádlo a přepírání drobného prádlapéče o lůžkoobsluha běžných domácích spotřebičůmanipulace s kohouty a vypínačimanipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveříudržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpadydalší jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.
 • Jak probíhá posuzování pracovníka, zda bude/nebude přiznán příspěvek na péči? 
  Sociální pracovník příslušného úřadu provádí šetření v přirozeném prostředí žadatele, zkoumá do jaké míry je žadatel o příspěvek soběstačný a schopný samostatného života.
 • Jak je to se stupni závislosti u osob starších 18 let věku? 
  I. stupeň – lehká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech o vlastní osobu a soběstačnosti)
  II. stupeň – středně těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech)
  III. stupeň – těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech)
  IV. stupeň – úplná závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech)
 • Jak je to se stupni závislosti u osob do 18 let věku?
  I. stupeň – lehká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 4 úkonech o vlastní osobu a soběstačnosti)
  II. stupeň – středně těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 10 úkonech)
  III. stupeň – těžká závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 15 úkonech)
  IV. stupeň – úplná závislost (každodenní pomoc nebo dohled při více než 20 úkonech)
Podobné situace - následující
Související situace

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na zvláštní pomůcku