Potřebuji řešit

Úvod » Životní prostředí » Rybářský lístek » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Rybářský lístek
Název životní situace První a další vydání rybářského lístku
Základní informace
Rybářský lístek je doklad potvrzující příslušnou kvalifikaci k lovení ryb v rybářském revíru a má celorepublikovou platnost.
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
Kdo je oprávněn jednat
 • občan ČR
  • popř. zákonný zástupce občana ČR mladšího 15 let
 • cizinec
Způsob řešení

Řeší se osobně předložením požadovaných náležitostí na úřadě městské části podle místa trvalého bydliště.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, referát ochrany ovzduší a zvířat
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Pověřená osoba: Bc. Pavla Pykalová
Úřední hodiny

Doklady

První rybářský lístek:

Občan ČR:

 • občanský průkaz
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let:

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná

Cizinec:

 • cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná

Další rybářský lístek:

Občan ČR:

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • občanský průkaz

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let:

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • občanský průkaz zákonného zástupce

Cizinec:

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
Poplatky a lhůty
Poplatky:
Platnost Poplatek - osoba starší 15 let Poplatek - osoba mladší 15 let
30 dnů 200 Kč 100 Kč
10 let 500 Kč 250 Kč
Doba neurčitá 1.000 Kč 1.000 Kč

 

Lhůty:

 • rybářský lístek je vydán na počkání
Nejčastější otázky
 • Pokud mám rybářský lístek, opravňuje mě to k lovení v jakémkoli rybářském revíru?
  Ne, rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky, kterou vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu.
 • Pokud jsem student rybářství, platím za rybářský lístek?
  Ano, ale je pro Vás stanovena snížená cena, tj. za lístek s platností na 10 let zaplatíte 250 Kč.
 • Od kdy platí rybářský lístek?
  Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).
 • Může si o rybářský lístek zažádat cizinec? Jaké jsou podmínky?
  Ano, pokud se prokáže dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem. Žádost podává na úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž obvodu se zdržuje.
 • Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?
  Ano, na takovýchto rybnících lez lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.
 • Kdo vydává rybářské povolenky?
  Povolenky jsou vydávány Českým rybářským svazem (Územní svazy a jejich místní organizace), případně majiteli rybníků.
 • Kde získám osvědčení o kvalifikaci k vydání prvního rybářského lístku?
  Aktuální seznam poskytovatelů pověření k provedení zkoušek na vydání prvního rybářského lístku je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR.
 • Jaké základní znalosti musím mít k prvnímu získání rybářského lístku?
  Základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, způsobů lovu ryb, o rybářském hospodaření v rybářských revírech, zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, doložené osvědčením vydaným Českým rybářským svazem (Územní svazy a jejich místní organizace). Uvedenou kvalifikaci splňuje rybářský hospodář, zástupce rybářského hospodáře, rybářská stráž nebo osoba, která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře či stráž.
 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně chytám ryby?
  V tom případě se dopouštíte:přestupku, kdy hrozí pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,případně trestného činu, kdy hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnotynebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Podobné situace -
Související situace

Vydání loveckého lístku