Úvod » Doklady » Rybářský lístek » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady
Kategorie Rybářský lístek
Název životní situace První a další vydání rybářského lístku
Základní informace
Rybářský lístek je doklad potvrzující příslušnou kvalifikaci k lovení ryb v rybářském revíru a má celorepublikovou platnost.
 
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
Kdo je oprávněn jednat
 • občan ČR
  • popř. zákonný zástupce občana ČR mladšího 15 let
 • cizinec
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti, včetně požadovaných náležitostí na úřad městské části podle místa trvalého bydliště.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, referát ochrany ovzduší a zvířat
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: Mgr. Blanka Kyselová
Tel.: 267 093 372
E-mail: blanka.kyselova@praha10.cz
Kancelář B504

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
Doklady

První rybářský lístek:

Občan ČR:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o vydání rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná
 • občanský průkaz
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let:

 • vyplněná a zákonným zástupcem podepsaná Žádost o vydání rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku

Cizinec

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o vydání rybářského lístku
  • elektronická forma podání není přípustná
 • cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
 • doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku

Další rybářský lístek:

Občan ČR:

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • občanský průkaz

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let:

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • občanský průkaz zákonného zástupce

Cizinec

 • dosavadní rybářský lístek
  • případně jiný doklad, kterým žadatel prokáže, že již byl držitelem rybářského lístku
 • cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 

Platnost

Poplatek - osoba starší 15 let (v Kč)

Poplatek – osoba mladší 15 let (v Kč)

1 rok

100

50

3 roky

200

100

10 let

500

-

Lhůty:

 • rybářský lístek je vydán na počkání
Nejčastější otázky
 • Pokud mám rybářský lístek, opravňuje mě to k lovení v jakémkoli rybářském revíru?
  Ne, rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky, kterou vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu.
 • Pokud jsem student rybářství, platím za rybářský lístek?
  Ano, ale je pro Vás stanovena snížená cena, tj. za lístek s platností na 10 let zaplatíte 250 Kč.
 • Od kdy platí rybářský lístek?
  Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).
 • Může si o rybářský lístek zažádat cizinec? Jaké jsou podmínky?
  Ano, pokud se prokáže dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem. Žádost podává na úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž obvodu se zdržuje.
 • Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?
  Ano, na takovýchto rybnících lez lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.
 • Kdo vydává rybářské povolenky?
  Povolenky jsou vydávány Českým rybářským svazem (Územní svazy a jejich místní organizace), případně majiteli rybníků.
 • Kde získám osvědčení o kvalifikaci k vydání prvního rybářského lístku?
  Aktuální seznam poskytovatelů pověření k provedení zkoušek na vydání prvního rybářského lístku je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR.
 • Jaké základní znalosti musím mít k prvnímu získání rybářského lístku?
  Základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, způsobů lovu ryb, o rybářském hospodaření v rybářských revírech, zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, doložené osvědčením vydaným Českým rybářským svazem (Územní svazy a jejich místní organizace). Uvedenou kvalifikaci splňuje rybářský hospodář, zástupce rybářského hospodáře, rybářská stráž nebo osoba, která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře či stráž.
 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně chytám ryby?
  V tom případě se dopouštíte:přestupku, kdy hrozí pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,případně trestného činu, kdy hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnotynebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Podobné situace -
Související situace

Vydání loveckého lístku

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10