Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
Základní informace
Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen "PPM") je dávkou nahrazující příjem a náleží z nemocenského pojištění.
 
PPM se poskytuje:
 • ženě, která porodila dítě
  • po dobu 28 týdnů mateřské dovolené
  • od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu
 • ženě, která porodila dvě nebo více dětí najednou
  • nejdéle po dobu 37 týdnů
 • ženě, která porodila dítě mrtvé
  • po dobu 14 týdnů
 • ženě, která o narozené dítě odmítá pečovat
  • po dobu 14 týdnů
 • osobě, která převzala dítě do péče nahrazující rodičovskou péči
  • po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítě do péče
  • při převzetí dvou a více dětí do péče po dobu 31 týdnů, ne však déle než do dosažení 7 let věku dítěte a 31 týdnů
 • otci dítěte (nebo manželovi ženy, která dítě porodila), který převzal péči o dítě z důvodu, že matka o dítě nemůže nebo nesmí pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění
  • po dobu 22 týdnů ode dne převzetí do péče
 • otci dítěte (nebo manželovi ženy, která dítě porodila), který uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat
  • po dobu 22 týdnů ode dne převzetí do péče

PPM se poskytuje za kalendářní dny a její výše je 70% denního vyměřovacího základu:

 • výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do péče
 • pro určení denního vyměřovacího základu se počítá:
  • 100% - I. redukční hranice (825 Kč)
  • 60% - nad I. a do II. redukční hranice (1 237 Kč)
  • 30% - nad II. a do III. redukční hranice (2 474 Kč)
   • k částce nad III. redukční hranici se nepřihlíží
 • Další informace na webu České správy sociálního zabezpečení - odkaz zde
Kdo je oprávněn jednat
 • oprávněná osoba, která nárok uplatňuje
  • případně pověřená osoba za žadatele
Způsob řešení
Řeší se podáním písemné žádosti, kterou vydá a potvrdí ošetřující lékař, tj. zpravidla gynekolog.
 
Při převzetí dítěte do péče nahrazujícího rodičovskou péči nebo v případě převzetí dítěte do péče na základě písemné dohody s matkou dítěte, se žádost podává v Praze na pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení 
Kde lze řešit
Zaměstnankyně:
 • u svého zaměstnavatele, popř. posledního zaměstnavatele

Osoba samostatně výdělečně činná/Osoba pověřená péčí o dítě:

 

Územní pracoviště PSSZ Praha 3, Olšanská 3

+420 244 012 111; 244 012 183

posta.xa@cssz.cz

ID datové schránky: hnhacvt

Doklady

Matka dítěte/Osoba nárokující dávku:

 • vyplněná a potvrzená Žádost o peněžitou pomoc v mateřství
  • vystaví a potvrdí ošetřující gynekologický lékař

Při převzetí dítěte do péče nahrazující rodičovskou péči:

 • vyplněná a potvrzená Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče
 • doklady, které tuto skutečnost potvrzují (např.: písemná dohoda, rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče)
  • v případě převzetí dítěte do péče na základě písemné dohody je nutné uvést den, od kterého k převzetí dojde (došlo), den porodu a úředně ověřený podpis matky dítěte
 • rodný list dítěte
 • případně úmrtní list matky, je-li dítě svěřeno do péče jiné osoby na základě úmrtí matky
 • případně Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, není-li matka dítěte z důvodu zdravotního stavu schopna se o dítě postarat
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • lhůta k uplatnění nároku na dávku není stanovena
  • nárok na dávku zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který náleží
Nejčastější otázky
 • Za jakých podmínek může čerpat peněžitou pomoc v mateřství otec dítěte?
  Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) ZNP). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení.
 • V zaměstnání jsem z důvodu těhotenství byla převedena na jinou práci, která byla méně finančně ohodnocena. Z jakého platu mi bude vypočítán vyměřovací základ? 
  Pokud jste byla před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni převedení, pokud je to výhodnější.
 • Studuji třetím rokem na vysoké škole a v červenci se mi narodí dítě. Vznikne mi nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze studia, pokud jej nepřeruším?
  S účinností od 1. 1. 2009 zaniklo pojištění studentů a žáků. Ode dne porodu máte nárok na rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory a vyplácí ho úřad práce.
 • Nyní jsem na mateřské dovolené, na kterou jsem nastoupila 26. 5. 2010. U svého zaměstnavatele jsem ukončila pracovní poměr dohodou, k 25. 5. 2010. Pokud bych po ukončení rodičovské dovolené nastoupila na druhou PPM, mám na ní nárok a v jaké výši?
  Nárok na druhou peněžitou pomoc v mateřství z titulu předchozího zaměstnání Vám nevznikne. Mohl by Vám vzniknout totiž pouze v tom případě, pokud byste nastoupila na druhou peněžitou pomoc v mateřství ještě v ochranné lhůtě, tj. 180 dnů od skončení zaměstnání, resp. do této lhůty by musel připadnout osmý až šestý týden před očekávaným dnem porodu. Ve Vašem případě Vám bude náležet pouze rodičovský příspěvek ode dne porodu (pokud nevstoupíte do jiného zaměstnání, které by Vám založilo účast na nemocenském pojištění). Rodičovský příspěvek není v kompetenci České správy sociálního zabezpečení. S dotazy týkajícími se rodičovského příspěvku je třeba se obracet na úřady státní sociální podpory, jimiž jsou úřady práce, které jsou plátci této dávky.
 • Momentálně jsem na rodičovské dovolené s dvouletým dítětem. Pokud bych otěhotněla, ještě než opět nastoupím do zaměstnání, nebudu mít v rozhodném období žádný příjem. Z čeho se mi vypočítá peněžitá pomoc mateřství?
  Nárok na peněžitou pomoc v mateřství se posuzuje ke dni vzniku sociální události, tj. nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství se stanoví z denního vyměřovacího základu a určí se tak, že se vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení (dále jen „započitatelný příjem“) zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, který se sníží o tzv. vyloučené dny.
  Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, v němž vznikla sociální událost, tj. nástup na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínkou je, že v takto stanoveném období je započitatelný příjem a započitatelné dny (tzn. jiné než vyloučené dny). Není-li splněna výše uvedená podmínka, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž je jak započitatelný příjem, tak alespoň 30 kalendářních dnů, kterými se tento příjem dělí.
  Nelze-li určit předchozí kalendářní rok, který obsahuje započitatelný příjem a současně alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž by se dělil tento příjem, je denním vyměřovacím základem započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost.
  Budete-li přitom na tuto další PPM nastupovat do 4 let věku předchozího dítěte, je zaručeno, že tato další PPM nebude nižší než Vaše předchozí PPM. Dle § 19 odst. 4 ZNP se totiž za denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje DVZ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než DVZ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství (§ 19 odst. 4 ZNP).
 • Je možné pracovat při pobírání peněžité pomoci v mateřství?
  Peněžitá pomoc v mateřství nenáleží za období, kdy je vykonávána činnost (zaměstnání) zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je tato dávka poskytována. Poskytování peněžité pomoci v mateřství však nebrání výkon práce v jiném zaměstnání či výkon jiné výdělečné činnosti.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace