Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Ohlášení živnosti / žádost o koncesi - právnická osoba
Základní informace

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 

Kdo je oprávněn jednat
 • právnická osoba, zahraniční právnická osoba

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

Způsob řešení

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu na jednotném registračním formuláři pro právnickou osobu (JRF) u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) nebo přes datovou schránku. JRF formulář: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent elektronicky.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10

odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů
Vršovická  1429/68
10138 Praha
Pověřená osoba:  oddělení registrace podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Právnická osoba, zahraniční právnická osoba

 • Nově založená právnická osoba nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku předloží doklad o zřízení nebo založení.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostoru, v němž je umístěno sídlo (pouze právnická osoba nezapsaná v OR nebo jiné evidenci).
 • Doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost odpovědného zástupce je-li ustanoven a nejsou-li již zapsány v živnostenském rejstříku v souvislosti s jiným podáním.
 • Prohlášení odpovědného zástupce je-li ustanoven (§ 46 odst. 2 písm. h) ŽZ).
 • Doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce je-li ustanoven (§ 46 odst. 2 písm. c) ŽZ).
 • Zahraniční právnická osoba dále - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu sídla této osoby, nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní netrvá překážka provozování živnosti, (nesmí být starší 3 měsíců).
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěn odštěpný závod.
 • Výpis z obchodního či obdobného rejstříku vydaného ve státě sídla (nesmí být starší 3 měsíců).
 • Doklad o tom, že odštěpný závod byl zřízen.
 • Doklad o provozování závodu v zahraničí (nepředkládá právnická osoba se sídlem v členském státu EU).

Doklady, které byly vydány v cizím jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (nevztahuje se na právnickou osobu se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státě EU).

Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • 1 000 Kč - ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi při vstupu do podnikání
 • 500 Kč - další ohlášení živnosti
 • Doplnění oboru volné živnosti – bez poplatku

Lhůty:

 • Při splnění všech podmínek je proveden zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení živnosti a vydán výpis.
 • žádosti o koncesi vydá živnostenský úřad rozhodnutí ve lhůtě stanovené správním řádem
Nejčastější otázky
 • Jak postupovat při změně: sídla společnosti, statutárního orgánu, obchodní firmy?
 • Vydává se ještě živnostenský list?
 • Můžu provozovat více živností?
 • Chci provozovat volnou živnost, musím předkládat doklad o odborné způsobilosti?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10