Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Ohlášení živnosti / žádost o koncesi - fyzická osoba
Základní informace

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Všeobecné podmínky:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
 • bezúhonnost

Zvláštní podmínky:

 • odborná nebo jiná způsobilost (u živností vázaných, řemeslných a koncesovaných)
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba, zahraniční fyzická osoba

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

Způsob řešení

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu na jednotném registračním formuláři pro fyzické osoby (JRF) u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) nebo přes datovou schránku. JRF formulář: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent elektronicky.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů

Vršovická  1429/68, 10138 Praha
Pověřená osoba:  oddělení registrace podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Fyzická osoba, zahraniční fyzická osoba

 • Doklad prokazující bezúhonnost ze státu, jehož je fyzická osoba občanem (pouze občané jiného členského státu EU bez potvrzení o přechodném pobytu v ČR a občané ze států mimo EU, kteří nemají na území ČR povolen trvalý pobyt), upraveno v § 46 odst. 1 písm. a), b) a c) ŽZ. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Občané ze států mimo EU, kteří nemají na území ČR povolen trvalý pobyt, musí mít doklad přeložen do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
 • Doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost je-li stanovena a není-li již zapsána v živnostenském rejstříku v souvislosti s jiným podáním.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostoru, v němž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu.
 • Prohlášení odpovědného zástupce je-li ustanoven (§ 46 odst. 1 písm. g) ŽZ).
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • 1 000 Kč - ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi při vstupu do podnikání
 • 500 Kč - další ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi
 • Doplnění oboru volné živnosti – bez poplatku

Lhůty:

 • Při splnění všech podmínek je proveden zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení živnosti a vydán výpis.
 • žádosti o koncesi vydá živnostenský úřad rozhodnutí ve lhůtě stanovené správním řádem.
Nejčastější otázky
 • Vydává se ještě živnostenský list?
 • Můžu provozovat více živností?
 • Chci provozovat volnou živnost, musím předkládat doklad o odborné způsobilosti?
 • Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10