Životní situace

Úvod » Poplatky » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky
Kategorie Poplatky
Název životní situace Místní poplatek ze vstupného
Základní informace
Pořadatel kulturní akce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen přihlásit se k místnímu poplatku ze vstupného a to nejméně týden před konáním akce.
 
Za kulturní akce se pokládají:
 • veřejnosti přístupné předvádění literárních a uměleckých děl (díla slovesná, divadelní, hudební, taneční, výtvarná, designerská - vč. děl módního návrhářství, audiovizuální, fotografická, kartografická a vystoupení výkonných umělců)
 • módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané, lunaparky, cirkusy a poutě

Za sportovní akce se pokládají:

 • utkání či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž - ve všech sportovních odvětvích)
 • mezinárodní či mezistátní utkání dospělých
 • benefiční a exhibiční vystoupení dospělých sportovců

Za prodejní akce se pokládají:

 • burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických)

Za reklamní akce se pokládají:

 • akce podporující podnikatelské činnosti (na podporu spotřeby nebo prodeje zboží, obchodu s nemovitostmi, prodeje nebo využití práv nebo závazků, poskytování služeb nebo propagace ochranné známky)

Povinnosti poplatníka (pořadatele akce):

 • vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného
 • předložit ji na požádání správci poplatku ke kontrole
 • uvádět na vstupence (rozumí se i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci) výši DPH, pokud je  v ceně vstupenky obsažena, případně uvést, že cena vstupenky DPH neobsahuje
Kdo je oprávněn jednat
 • pořadatel akce
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
  • případně pověřená osoba za pořadatele
Způsob řešení

Řeší se ohlášením na úřadu příslušné městské části podle místa konání akce.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický, odd. místních příjmů   
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: Zuzana Železná
Tel.: 267 093 341
E-mail: zuzana.zelezna@praha10.cz
Kancelář A305a

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady

Fyzická osoba:

Pověřená osoba za žadatele:

Právnická osoba:

 • vyplněný a žadatelem podepsaný formulář: Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze vstupného
 • občanský průkaz nebo pas osoby jednající jménem právnické osoby
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • liší se podle charakteru pořádané akce, poplatek činí 5 - 20% z úhrnné částky vybraného vstupného

Lhůty:

 • lhůta pro ohlášení je nejméně 7 dní před konanou akcí
 • splatnost poplatku je do 15 dnů po konání akce
  • u opakujících se akcí do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí
Nejčastější otázky
 • Které akce jsou osvobozeny od poplatku ze vstupného?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Zvláštní užívání komunikace - pořádání veřejných akcí na území MČ Praha 10

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10