Potřebuji řešit

Úvod » Životní prostředí » Kácení dřevin » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Kácení dřevin
Název životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les
Základní informace

Kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK) a vyhláškou č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, kterou se provádí § 8 odst. 3 a 5 ZOPK.

Žádost o povolení kácení dřevin podávají:

 • Fyzické/právnické osoby v případě, že obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí u neovocných dřevin přesáhne 80 cm, nebo se jedná o zapojené porosty dřevin nad plochu 40 m2.

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin.

V dále uvedených případech může být žádost o povolení kácení dřevin nahrazena oznámením:

 • Oznámení o kácení dřevin se podává písemně nejméně 15 dnů předem, a to z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů (např. při obnově ovocných sadů, živých plotů) nebo při provádění výchovné probírky porostů, z důvodů zdravotních (pouze výskyt epidemiologické choroby), případně při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. odstranění dřeviny z důvodů vodohospodářských - úprava břehových porostů při správě vodních toků, dále z ochranných pásem elektrizační a plynárenské soustavy), v souladu s § 8 odst. 2 ZOPK
V případě, kdy je stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, není potřeba povolení ke kácení. Kácení je však třeba oznámit do 15 dnů od jeho provedení (doplnit fotodokumentací), v souladu s § 8 odst. 4 ZOPK
Kdo je oprávněn jednat
 • Vlastník pozemku - fyzická/právnická osoba
  • popř. nájemce pozemku, jako oprávněný uživatel, se souhlasem vlastníka pozemku (všech vlastníků)
  • zplnomocněný zástupce
Způsob řešení

Podání písemné žádosti s přílohami na příslušném pracovišti.

Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku (všech vlastníků), na kterém dřeviny rostou.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, referát ochrany přírody a odpadů 
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba: Ing. Michaela Vojáčková
Úřední hodiny

Doklady Fyzická/právnická osoba:

 • náležitosti žádosti či oznámení (popř. je možné využít formulář - Žádost o povolení kácení dřevin):
 • jméno a příjmení/název společnosti dle OR
 • adresa/sídlo společnosti a IČ 
 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les
 • specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny (jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu)
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
 • zdůvodnění žádosti (podrobně)
 • v případě kácení souvisejícího se stavební činností - příslušnou část dokumentace pro územní nebo stavební řízení a návrh náhradní výsadby dřevin, včetně výkresu

Ve složitých případech je třeba doložit posudek:

 • dendrologický - situace, soupis dřevin s parametry, včetně cenového ohodnocení, případně i návrh náhradní výsadby dřevin, včetně výkresu
 • statický - pokud kořenový systém dřeviny narušuje stavbu
 • prohlídky kanalizace, pokud kořenový systém dřeviny prorůstá do kanalizace
 • případně další posudky (např. hygienika, kdy je uvedeným důvodem zastínění)

Pověřená osoba za žadatele:

 • zmocněnec předkládá k výše uvedeným dokladům navíc ověřenou plnou moc
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • vydání rozhodnutí o povolení:
 • jednoduchý případ – bezodkladně
 • ostatní případy – do 60 dnů od zahájení řízení (ve zvláště složitých případech do 90 dnů)
 • oznámení o kácení dřevin: nejméně 15 dnů předem
 • oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů od provedení kácení
Nejčastější otázky
 • Je vždy nutné žádat o povolení ke kácení dřevin?
  O povolení ke kácení dřevin není nutné žádat v případě, že je obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí méně než 80 cm nebo jde o keř, jehož plošná výměra činí méně než 40 m2.
Podobné situace -
Související situace