Diskuzní fóra

PředchozíPředchozí Go to previous topic
DalšíDalší Go to next topic
Poslední příspěvek 29 kvě 2019 10:07 dop. od  danielc
Vraky - nevraky
 36 Odpovědi
Seřadit:
Nemůžete vkládat odpovědi.
Stránka 2 z 2 << < 12
Autor Zprávy

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
22 zář 2017 10:45 dop.
Dobrý den,

pokud byl myšlen tmavomodrý Focus na litých kolech před objektem Nedvězská 10, nechápu z čeho usuzujete, že je to jasný nepojízdný vrak. Po vizuální stránce nemá vozidlo jedinou závadu a vypadá stejně jako všechna ostatní vozidla v okolí, nic mu nechybí. Vrakem rozhodně není, absence registrační značky na to nemá žádný vliv, akorát ztěžuje identifikaci provozovatele. Zda lze vozidlo odstavené na parkovišti považovat za vozidlo PROVOZOVANÉ v rozporu se zákonem č. 56/2001 Sb. je nutno se tázat na odboru dopravněsprávních činností MHMP, z dosavadních odpovědí vyplývá, že se tak nedomnívají.
Případné jiné vraky je potřeba nahlásit Správě služeb hl. m. Prahy, která svými techniky vozidlo vyhodnotí a ev. podá zdejšímu silničnímu správnímu úřadu návrh na zahájení řízení s provozovatelem vozu o uložení povinnosti odstranit vrak.

Čech

lukas.vanuraNew Member


Posts:6
New Member


--
03 říj 2017 01:42 odp.
Dobrý den,

dle odpovědi p.Dolínka má vlastník komunikace vozidlo odstranit:

Dobrý den, ponechání vozidla bez SPZ na pozemní komunikaci je zakázáno a případný přestupek s vlastníkem vozidla v daném případě projedná příslušný orgán obce (Městská část Praha 10). Je-li vrak odstaven na místní komunikaci, doručuje obec vlastníkovi vraku výzvu k jeho odstranění, a pokud tak vlastník vraku do dvou měsíců sám neučiní, zlikviduje vrak obec na náklady vlastníka. V případě, že vlastníka přes vyvinuté úsilí nelze dohledat, zveřejní obec výzvu k odstranění vraku a po 2 měsících od zveřejnění výzvy zlikviduje nevyzvednutý vrak na své náklady. K vaší prosbě o kontakt na úřad, který řeší dopravní značení v Praze 10 - na pražských komunikacích s provozem městské hromadné dopravy, je příslušným správním úřadem Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend. Kontakty na jednotlivé pracovníky jsou dostupné na webových stránkách Magistrátu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/...mentId=691 telefon na sekretariát odboru 236 00 4377, 236 00 4486. Na ostatních místních a účelových komunikacích v Praze 10 je příslušným silničním správním úřadem Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje. Kontakty na jednotlivé pracovníky jsou dostupné na webových stránkách Úřadu městské části Praha 10 http://www.praha10.cz/urad-mc/odbor...-ozd.aspx. Ke každé změně dopravního značení se následně vyjadřuje příslušný orgán Policie České republiky - odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. S pozdravem, Petr Dolínek


Dle informace z právní poradny:

Tím, že vlastník auta ponechal své nepojízdné vozidlo před Vaším domem, porušil ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Toto ustanovení říká, že je zakázáno na dálnicích, silnicích a místních komunikacích: „odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen "vrak")“.
O zjevnou technickou nezpůsobilost půjde například v případě, že automobilu chybí pneumatiky, či motor. Pokud bude takto zjevně nezpůsobilé k provozu, bude automobil prohlášen za vrak bez ohledu na to, zda je vybaveno státní poznávací značkou, či nikoliv. Pokud však není zjevně nezpůsobilé k provozu, bude se technická způsobilost zkoumat a to pouze v případě, že nemá SPZ. Tato nezpůsobilost však nemusí být patrná běžným ohledáním. Vrak je překážkou provozu a majitel ji musí odstranit. Neučiní-li tak, udělá to majitel pozemní komunikace na náklady vlastníka. Ve většině případů, je majitelem komunikace obec, ta bude tedy posuzovat technickou způsobilost vozidla a jeho případné označení za vrak. V případě hlavního města Prahy toto však činí správa služeb hlavního města Prahy a na ni se lze přímo obracet s podněty.

S pozdravem Vaňura

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
04 říj 2017 07:38 dop.
Dobrý den,

tyto informace jsou již zcela neaktuální, zásadní změnu v definici vraku a postupu jeho odstraňování přinesl zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. O důsledcích novely, účinné od 31.12.2015, celé toto vlákno pojednává.

Čech

karelkrbecNew Member


Posts:1
New Member


--
26 pro 2017 11:57 odp.
Tohle je typická reakce úředníka,udělat z problému, problém někoho jiného ve stylu "já nic já muzikant".
Takže se laskavě zhostěte svých odpovědností, a dělejte něco pořádného místo rušení dětských hřišť, zužování komunikací a rušení jízdních pruhů lidem, kteří to ze svých daní sponzorují.

Vámi zmiňovaný zákon č. 268/2015, který Vám údajně svazuje ruce nikterak neruší zákon 56/2001 §13 konkrétně odstavec 1) a) 1)
Zánik silničního vozidla
"...zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo v trestním řízení..."

Jak jsem se dočetl: Zákon o odpadech 185/2001 definuje odpad jako:
§ 3
Pojem odpad
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo.
(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.11)
...
...

Mně z toho vyplývá, že pokud vozidlo nemá RZ, je sežrané rzí jak svetr od molů, zpuchřelé pneu, vymlácená okénka a slouží jako příbytek bezdomovce, tak se dá aplikovat odstavec (3) - toto zjevně není původní účelové určení automobilu a majitel je povinen dokázat opak.

Pokud chceme být více kreativní, tak se stačí podívat pod vrak (ano je třeba se předklonit, ale z toho se dá udělat problém městských strážníků) a prohlédnout si skvrny od oleje, nemrznoucí kapaliny a dalších náplní pod vozidlem. V tuto chvíli bavíme o ohrožení životního prostředí a vy můžete jednat.

Děkuji Krbec

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
29 pro 2017 08:11 dop.
Dobrý den,

poněkud mi uniká, co mělo být příspěvkem sděleno a k čemu ten odkaz na podmínky zapsání zániku vozidla v registru na žádost jeho vlastníka.
Pokud to měla být pobídka úřadu, ať při odstraňování vraků z komunikací postupuje dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není to možné - viz jeho § 37 odst. 6.

Čech

jan.novakNew Member


Posts:1
New Member


--
29 kvě 2018 09:52 dop.
Dobrý den pane Čechu,
a co tedy MČ v tomto ohledu může dělat? Můžete alespoň úřední obsílkou kontaktovat majitele vozu, aby svůj vrak z komunikace odstranil? Myslím že u těch bez RZ, existuje i zákonná povinnost majitele vozu, žádajícího o trvalé vyřazení z registru, doložit protokolem ekologickou likvidaci vraku. Kterou některé firmy provádějí zdarma i s odtahem. Přece není možné, že se jen po čase vrátí pro RZ a vrak nechá tak. Pak nemůže být z evidence vyřazeno?

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
04 čvn 2018 02:09 odp.
Dobrý den,
městská část má pravomoc pouze dle zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, kdy jako silniční správní úřad v případě, že obdrží návrh vlastníka komunikace, vozidlo ohledá na místě a pokud:
- splňuje definici vraku (viz diskuze výše), zahájí s jeho provozovatelem správní řízení a vydá rozhodnutí, kterým mu uloží vrak z komunikace odstranit. Délka řízení od podání návrhu do pravomocného rozhodnutí je cca 3 měsíce, pokud se provozovatel neodvolá, délka odvolacího řízení je v řádu měsíců. Po právní moci rozhodnutí začíná běžet dvouměsíční lhůta, kdy provozovatel má vozidlo odstranit sám, neučiní-li tak, odstraní a nechá zlikvidovat vozidlo vlastník komunikace.
- nesplňuje definici vraku, pak návrh na uložení povinnosti odstranit vozidlo zamítne a provozovatele nekontaktuje, neboť ani není oprávněn získat informace o něm z registru vozidel.
Vozidla ve většině případů vyřazená nejsou, buď jsou stále provozovaná, nebo zaniklá v polopřevodu.

Čech

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
10 srp 2018 07:38 dop.
Dobrý den,

v různých debatách jsem zaznamenal názor, že odstranění polo/vraku z komunikace pomůže, pokud nebude mít registrační značku (RZ). Možná mají tyto domněnky základ v definici vraku, platné do 30.12.2015, v současné době však už ne/umístění RZ na vozidla nemá vliv a důrazně varuji před snahami nežádoucí vozidla RZ zbavit. Zmizí tím často jediná zvenku viditelné stopa k vlastníkovi vozidla, narušení integrity vozidla za účelem zjištění VIN legislativa neumožňuje. Pokud vozidlo nesplňuje definici vraku, nelze s ním při neznalosti identifikátorů udělat vůbec nic. Pokud definici splňuje, proces jeho odstranění se prodlouží ze 4-5 měsíců na rok a půl a déle (ustanovení opatrovníka a jeho automatické odvolání). V případě výskytu vozidla, jehož stav se výrazně zhoršuje, doporučuji si naopak RZ vyfotit, dokud jí ještě má, pro případné pozdější využití.

Čech

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
01 lis 2018 07:38 dop.
Podařilo se nám na téma ne/vraků rozpoutat debatu na půdě poslanecké sněmovny, viz https://www.irozhlas.cz/zpravy-domo...311533_och .
I přes nesouhlasné stanovisko vlády k návrhu, vyvolané kromě v článku uvedeným i určitými legislativně technickými nedostatky poslaneckého návrhu, z podkladových vyjádření vyplynulo, že:
Ministerstvo dopravy si uvědomuje potřebu vyřešit současný neuspokojivý stav, který v této věci panuje.... , touto problematikou se intenzivně zabývá a v tuto chvíli finalizuje přípravu právní úpravy, která ji bude řešit komplexně a vhodnějším způsobem, než předložený poslanecký návrh.
Čech

JanaB2New Member


Posts:2
New Member


--
19 lis 2018 09:25 odp.
Dobrý den pane Čechu,

v podstatě chápu neochotu MČ se tímto problémem zabývat - je jistě jednodušší počkat si pár let, než celou problematiku přežvýká úřední šiml Ministerstva dopravy a vydá nějaký další elaborát, který se bude dále připomínkovat, opozice ho bude neustále napadat a pak ho zablokují nějací aktivisté a bude to na dlouho bez práce.

S napětím jsme ale čekali, co se stane v situaci, kdy se pojízdné auto odtáhnout může - například v rámci každoročního čištění ulic.

Vzhledem k tomu, že jeden takový ukázkový kousek máme doslova před okny (křižovatka Kavkazské a Moskevské ulice - rozpadající se vrak žluté dodávky) tak jsme při nedávném úklidu komunikací sledovali, jak to celé dopadne. Ráno jsme spořádaně opustili uklízený prostor před osmou hodinou, abychom se vyhnuli pokutě či odtahu. A při návratu jsme netrpělivě vyhlíželi známý žlutý vrak.

A co myslíte, jak to dopadlo?

Byl tam. Neohrožený, neodtažený, s vymlácenými okny a prázdnými pneumatikami, bez pokuty, stále na svém místě.

Proč by ho asi také někdo odtahoval či pokutoval, když za takový vrak určitě nikdo nic nezaplatí a ještě by si odtahovka blokovala místo někde na odtahovém parkovišti?

Takže asi tak.

Občané & Voliči


danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
20 lis 2018 07:39 dop.
Dobrý den,

podle § 19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pro odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace platí:
"(1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. "
Zpětný odtah 3800 Kč + 1 den parkovného 250 Kč uhradí občané Prahy, výsledkem bude důkladně uklizená komunikace pod "vrakem".

Které podstatné části (dle § 73 z. č. 56/2001 Sb. = motor, pohon, karosérie, pérování a kola) by si podle vás u zmíněného vozidla zjevně vyžádaly výměnu, doplnění nebo opravu, aby vozidlo mohlo být vyhodnoceno jako vrak?

Další elaborát, jinak sněmovní tisk č. 330, byl právě vymyšlen a dne 15.11.2018 rozeslán poslancům (viz https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.s...=330&CT1=0 ).
Tím byl zahájen proces jeho schválení, který zájemci mohou sledovat zde:
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=330

Čech

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
26 lis 2018 07:22 dop.

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
20 kvě 2019 09:29 dop.
Dobrý den,

pro info https://www.idnes.cz/praha/zpravy/p...zpravy_rsr

Návrh zákona prošel prvním čtením, byl přikázán hospodářskému výboru, který se jím má již podruhé a snad naposled zabývat dne 12.6.2019, bude-li odsouhlasen, půjde do druhého čtení. Postup legislativního procesu, včetně znění předkládaných pozměňovacích návrhů, lze sledovat zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=330

Čech

MalkielNew Member


Posts:2
New Member


--
23 kvě 2019 02:10 odp.
Z mé dosavadní komunikace s úřady jednoznačně vyplývá maximální neochota odpovědných úředníků s problematikou odstavených vozidel cokoliv dělat. O čemž svědčí téměř strojové odpovědi o paragrafech, o nemožnosti identifikace, definicích vraků a podobně. Jsem přesvědčen, že kdyby se chtělo, tak možností k odstranění takových vozidel by se určitě našlo několik. Od ekologických aspektů, až po práva majitele a správce komunikace. Třeba roky odstavené, zjevně nepoužívané a nepoužívatelné vozy odtáhnout na parkoviště. Jenže to by si nesměla TSK účtovat s magistrátem dohodnutou zlodějskou cenu 250,- Kč za den parkování. Nic by však přece nebránilo tomu, aby si magistrát na svém území, třeba v některém z brownfieldů, zřídil vlastní parkoviště, kde by za tato odtažená vozidla nemusel platit téměř nic. Stačil by plot a pár hlídačů za minimální náklady. A je naprosto jasné, že 99,99 % majitelů takto odtažených aut by se o své vozy nepřihlásilo. Tím pádem by magistrátu ani nehrozily nějaké soudy, či jiné právní komplikace. V nejhorším případě by magistrát prostě vydal vozidlo takovému ojedinělemu majiteli zpět.
Ono by se toho mohlo udělat hodně, kdyby se ovšem chtělo. Jako že se zjevně nechce. Mnohem jednodušší, než něco ve skutečnosti udělat, je najít si důvody, proč to nemohu udělat. Třeba si vyhledat potřebné paragrafy. Na to nám tady naši předci zanechali příhodná rčení. Jako třeba: Kdo chce něco udělat, ten to udělá. Kdo nechce udělat nic, ten si najde výmluvu.
Na obranu úředníků však musím poznamenat, že to jsou obyčejní lidé jako všichni ostatní. Třeba je to zrovna Franta bydlící o patro níž, Lojza z protějšího baráku nebo Máňa vedle ze vchodu. Jsou to lidé, kteří žijí svými běžnými starostmi i radostmi. Jsou to především manželé, milenci, rodiče, prarodiče, potomci, přátelé, kamarádi, parťáci a práce je na jejich žebříčku hodnot většinou až na posledním místě. A nikdo z nich rozhodně nechce pod praporem města či státu vést nějaký spravedlivý boj jako Johanka z Arku. Chtějí jen přežít osm a půl hodiny v práci, která je většinou ani moc nebaví, ale musí se něčím živit. A potom vypadnout za svými záležitostmi, které jsou pro ně prioritní. Takový je prostě život.

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
24 kvě 2019 07:15 dop.
Dobrý den,

prakticky přesně to, co navrhujete, je obsahem námi iniciované (dopis a tři osobní jednání na ministerstvu dopravy, dvě za účasti ministra, jeho interpelace v Senátu, vlastní předchozí návrh zákona, který vláda svým stanoviskem odmítla), opakovaně připomínkované a po předložení do sněmovny ještě doplněné novely zákona (bude předložen pozměňovací návrh). Na její přednostní projednání tlačíme jak prostřednictvím řady poslanců, tak senátorů, výsledkem je, že už byl daný bod na jednání sněmovny dvakrát předřazen.
Za přežívání v práci bych toto neoznačil.

Čech

MalkielNew Member


Posts:2
New Member


--
29 kvě 2019 12:04 dop.
Moji poznámku o přežívání samozřejmě nelze brát paušálně a Vaši iniciativu chválím. Obávám se však, že vzhledem k tradicím našeho zákonodárného sboru tato iniciativa buď vyjde vniveč a nebo se mnozí z nás jejího realizování ani nedožijí. Návrh se bude několik měsíců či let plácat ve sněmovně, opozice bude návrh už jen tak z principu retardovat a vraky se budou i nadále hromadit v ulicích. Ostatně, to retardování návrhu ze strany opozice se již v současné době děje, neboť jak jsem se dozvěděl z médií, tak se opozici nelíbí časová lhůta, po které by mohly být vozy s propadlou technickou prohlídkou odstraněny z ulic.
Mezitím se začnou blížit volby a politici zcela ztratí zájem tuto problematiku vůbec řešit, neboť se začnou starat především o svoje znovuzvolení, případně protlačení se do vládních pozic. A v případě volebního úspěchu současné opozice se tak v příštím volebním období kolečka návrhů mohou zase roztočit opačným směrem a nová opozice bude mít hned od začátku co retardovat.
Chtěl bych však být optimista a věřit, že se snad nějakým zázrakem tento návrh nové zákonné úpravy podaří realizovat.
Na závěr bych však chtěl ještě poznamenat, že vraky jdou odstranit z ulic i bez nových zákonů. O čemž svědčí skutečnost, že mnohaletá sbírka vraků za tramvajovou smyčkou v Průběžné ulici jednoho krásného dne zmizela. A to navzdory paragrafům, které to dle tvrzení úředníků prý neumožňují. Jakým zázrakem se to stalo, že vraky zmizely? Že by je jejich majitelé v náhlém záchvatu svědomitosti odvezli? Nebo snad úředníci porušili předpisy a zákony, které jim svazují ruce? Nebo snad nějaký kouzelný dědeček, skřítci permoníci, či jiné nadpřirozené bytosti?

:

danielcNew Member


Posts:57
New Member


--
29 kvě 2019 10:07 dop.
Dobrý den,

drtivá většina vozidel mizí bez naší intervence, tedy tak, jak to má správně být. Z této evidence (https://autovraky.mzp.cz/autovrak/o...ion=CZ010) vyplývá že např. za rok 2018 jen v Praze bylo vybráno 6340 vraků, předpokládám od osob oprávněných s nimi disponovat. K nám se dostanou až ta vozidla, u kterých je nějaký problém (exekuce, zemřelý či dlouhodobě hospitalizovaný majitel, zánik vozidla bez zapsaného provozovatele atd.), proto zůstala bezprizorní na ulici. Řízení o nich je z procesního hlediska peklo. Ani v případě, kdy se z registru nějakého provozovatele dobereme (zaniklá vozidla ho nemají), většinou nejsme schopni mu prostřednictvím České pošty doručovat (v místě nemá schránku, není znám, se nevyskytuje, se odstěhoval, má pobyt na úřadě.... a pošta tam odmítá zanechat výzvu a poučení = nedoručeno) a přes desítky provedených úkonů nedosáhneme pravomocného rozhodnutí.

Navrhli jsme ministerstvu dopravy ještě upravit novelu tak, aby zaniklá vozidla byla automaticky považována za vrak, nebylo to akceptováno, předpokládám kvůli obavě z nepřípustného zásahu do vlastnického práva. I po novele se tak s nimi bude muset zacházet stejně jako s vozidly, která nemají déle než 6 měsíců platnou technickou prohlídku (nelikvidovat, ale přemístit, hlídat, pokoušet se prodat).

Nicméně jsem optimista, s poslanci řady opozičních stran máme vyjednanou podporu návrhu, která se projevila už v hlasováních o předřazení bodu v programu. Ani na hospodářském výboru nebyl sebemenší problém, naopak se odsouhlasil zkrácený termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Koncem roku dle mého názoru začne novela fungovat v praxi.

Čech
Nemůžete vkládat odpovědi.
Stránka 2 z 2 << < 12


Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10