Aktuality

Plánujete předzahrádku? Přinášíme kuchařku, jak na to

Umístění restaurační zahrádky na místní komunikaci  je takzvaným zvláštním užíváním komunikace, ke kterému je nutné předchozí povolení silničního správního úřadu MČ Praha 10 (SSÚ) podle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydávané ve správním řízení na základě žádosti provozovatele zahrádky.

Podkladem pro vydání rozhodnutí je souhlas vlastníka komunikace (hl. m. Praha), toho pro tento účel zastupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), která svůj souhlas vydává uzavřením nájemní smlouvy mezi TSK a žadatelem. Může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je dalším podkladem pro rozhodnutí souhlas Policie ČR, jejíž vyjádření k návrhu zahrádky si opatřuje SSÚ sám.

Jedná-li se o zahrádku umísťovanou v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, je k žádosti o povolení nutno doložit předem získané závazné stanovisko odboru památkové péče magistrátu hl. m. Prahy (OPP MHMP).

Řešení zahrádky z hlediska nevidomých a slabozrakých

V řízení o povolení zahrádky jsme povinni ověřit, že při jejím umístění bude splněn požadavek bodu 1.2.10. přílohy č. 1 vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podle toho musí být  vnitřní i vnější pochozí plochy řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Umístění samotných stolků a židlí ke stěně objektu, kdy nevidomému nic nezabrání vstoupit přímo mezi ně, je pro SSÚ nepřípustné bez ohledu na to, že v praxi lze na jiných MČ takovou situaci spatřit (viz reportáž v pořadu ČT Černé ovce).  

Při umístění restaurační zahrádky je nutno využít k jejímu ohraničení takové prvky, které vyhoví výše uvedenému požadavku bodu 1.2.10. a bude jimi zároveň vymezen rozsah záboru, aby nemohlo docházet k jeho neoprávněnému zvětšování dle aktuálních potřeb zákazníků.

Závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahu

Závazné stanovisko OPP MHMP je vydáváno na základě ustanovení § 11 odst. 3 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Provozovatel restaurační zahrádky v městské památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice si před podáním žádosti SSÚ o povolení zvláštního užívání komunikace na rok 2019 musí opatřit a doložit závazné stanovisko OPP MHMP. To platí i v případě, že sice v minulosti provozovatel závazné stanovisko od OPP MHMP již získal, ale zároveň už ho v předchozím  řízení před SSÚ využil. Opakované získání stanoviska k obdobné restaurační zahrádce by dle stanoviska OPP MHMP mělo být jednodušší.

Postup při podání žádosti o povolení umístění restaurační zahrádky na komunikaci

1. Předběžná konzultace na silničním správním úřadu, zda a v jakém rozsahu lze zahrádku v požadovaném místě akceptovat z hlediska provozu na komunikaci. 

2. Zpracování situačního zákresu, který bude obsahovat okótované místo záboru včetně rabátek stromů, sloupů veřejného osvětlení či jiných překážek, vstupů do objektů, šíři celého chodníku s okótovaným volným průchozím profilem pro chodce.

  • Ze zákresu musí být zřejmý způsob fyzického vymezení zpoplatněného prostoru a soulad řešení pro nevidomé s požadavkem bodu 1.2.10 příl. č. 1 vyhl. č. 398/2009 Sb. (= forma ohrazení záboru).

3. V případě zahrádky v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice získání závazného stanoviska OPP MHMP.

4. Souběžně s tím získání souhlasu se záborem pro komerční účely pro restaurační zahrádku od TSK, oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací, a následně nájemní smlouvy od obchodního oddělení, Řásnovka 8, Praha 1.

  • Ing. Adéla Palíková, tel. 257 015 220, 257 015 466, adela.palikova@tsk-praha.cz
  • S ohledem na povinnost TSK vyvěšovat záměry na pronájem je na celý proces potřeba počítat se lhůtou 30 dnů.

5. Podání vyplněné žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace SSÚ na formuláři F/OŽD/09, jejíž přílohou bude situační zákres dle bodu 2 ve třech vyhotoveních a dokumenty získané dle bodů 3 a 4.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10