Trvalý pobyt

 

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území republiky a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Obecně lze uvést, že při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů), předložit platný občanský průkaz a doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu, na jehož adresu se občan přihlašuje k trvalému pobytu. Pokud občan nemá platný občanský průkaz, prokáže při ohlašování změny místa trvalého pobytu totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, řidičský průkaz). Vlastnictví bytu nebo domu ohlašovna ověří sama dálkovým přístupem do katastru nemovitostí; oprávněnost užívání bytu nebo domu dokládá občan např. nájemní smlouvou nebo smlouvou o zřízení věcného břemene.

Pokud občan nemá vlastní užívací titul, zákon o evidenci obyvatel umožňuje zaevidovat změnu trvalého pobytu takovéhoto občana na základě souhlasu vlastníka či oprávněného uživatele objektu, na jehož adresu se občan přihlašuje. Skutečnost, že je někdo oprávněným uživatelem, a může tak dát souhlas, však musí být ohlašovně taktéž doložena. Tento souhlas lze udělit přímo před zaměstnancem ohlašovny, kdy vlastník objektu či jeho oprávněný uživatel potvrdí souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu. Další možností je předložení úředně ověřeného písemného potvrzení oprávněného uživatele či vlastníka o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; i v tomto případě však musí občan ohlašovně prokázat, že ten, kdo dává souhlas tzv. na dálku, je oprávněným uživatelem příslušné nemovitosti. 

 Kdo hlásí změnu místa trvalého pobytu:

 • občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popř. fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý sám ohlásit změnu místa trvalého pobytu, ohlásí tuto změnu jeho opatrovník
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit i člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen uhradit správní poplatek ve výši 50,- Kč. Pokud občan hlásí změnu místa trvalého pobytu za dítě do 15ti let, správní poplatek se nevybírá. Upozorňujeme, že správní poplatek lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti.

Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost platným občanským průkazem, ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Do 15ti pracovních dnů po dni, kdy byla ohlášena změna místa trvalého pobytu, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu. Na zdejším oddělení je možné požádat o vydání nového občanského průkazu zároveň s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Zjistí-li se při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Adresu nového trvalého pobytu je vhodné dále sdělit:

 • zaměstnavateli/škole
 • lékařům
 • poště (SIPO, rozhlas, TV)
 • dodavateli plynu a elektrické energie
 • majiteli či správci starého i nového bydliště
 • úřadu práce (je-li žadatel nezaměstnaný či pobírá dávky státní sociální podpory)
 • správě sociálního zabezpečení (pobírá-li žadatel důchodové dávky)
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (je-li žadatel podnikatel)
 • zdravotní pojišťovně
 • bankovním institucím
 • komerčním pojišťovnám (u kterých má žadatel sjednanou případnou pojistku)
 • případně dalším subjektům a institucím podle vlastního uvážení

Narozené dítě je přímo ze zákona přihlášeno na trvalý pobyt matky, která však musí být občankou ČR. Pokud matka není občankou ČR, ale občanem ČR je otec dítěte, pak je místem trvalého pobytu narozeného dítěte adresa trvalého pobytu otce.   

Upozorňujeme, že Úřad městské části Prahy 10 přihlašuje k trvalému pobytu pouze občany České republiky. Obdobné agendy, týkající se cizinců, spadají do kompetence regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, že občan podepíše sdělení před příslušným zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení o ukončení trvalého pobytu formu datové zprávy, je nezbytné, aby bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo dodáno prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy bylo sdělení o této skutečnosti doručeno či předáno příslušné ohlašovně, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území republiky. Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na ohlašovně v místě trvalého pobytu je nutno uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč, u zastupitelského úřadu se hradí správní poplatek ve výši 300,- Kč.  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Ukončením trvalého pobytu na území ČR však přímo ze zákona končí platnost občanského průkazu. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Ohlašovna ve správním řízení rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě či nesprávně uvedených skutečností
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl
  nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,

nebo

 • na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu) nebo na návrh oprávněné osoby (např. nájemce bytu) ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana, jehož užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, zaniklo a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen, tj. v případě zrušení trvalého pobytu ve správním obvodu Prahy 10 je touto adresou Vršovická 1429/68, Praha 10.  Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu končí přímo ze zákona platnost občanského průkazu a občan je povinen do 15ti pracovních dnů po dni, kdy nabylo rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu právní moci, požádat o vydání nového občanského průkazu. Z důvodu zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení lze občanovi na jeho žádost vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (tj. na dobu, než bude vyřízena žádost občana o vydání standardního občanského průkazu se strojově čitelnými údaji).

 

Návrh na zrušení trvalého pobytu lze podat buď písemně (formulář ke stažení), a to zasláním na adresu podatelny zdejšího úřadu, nebo ústně do protokolu na pracovišti oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, které se nachází v prvním patře budovy „C“ Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10, kancelář č. 109, 110 nebo 111. Návrh na zrušení trvalého pobytu lze také podat elektronicky, v tomto případě však musí být návrh opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo dodán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou (i nezletilou) osobu, které má být trvalý pobyt rušen.

V návrhu na zrušení trvalého pobytu musí být uvedeno:

 1. Kdo návrh podává, tj. fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování písemností; právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování písemností. Návrh na zahájení řízení musí být podepsán osobou, která ho činí.
 2. Komu má být trvalý pobyt zrušen (může jít o více osob současně). O této osobě (popř. osobách) je nutno uvést osobní údaje, tj. jméno, příjmení, pokud možno i datum narození nebo rodné číslo. Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, musí být v návrhu uvedeno.
 3. Na které adrese má být údaj o trvalém pobytu občana (občanů) zrušen
 4. Jak dlouho se občan  v předmětném objektu nezdržuje a jakým způsobem zaniklo jeho užívací právo k tomuto objektu.
 5. Pokud je navrhovateli známo současné bydliště toho, komu má být trvalý pobyt zrušen, je žádoucí tuto  adresu uvést.

V případě, že je návrh podáván ústně do protokolu, pohlídá si správné uvedení všech potřebných náležitostí úřední osoba, která bude návrh sepisovat.

Žadatel je povinen předložit:

 1. Doklad prokazující oprávnění užívat nemovitost, na jejíž adrese má být trvalý pobyt rušen, např. nájemní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene (vlastnictví bytu nebo domu ohlašovna ověří sama dálkovým přístupem do katastru nemovitostí). Jedná-li se o společný nájem nebo spoluvlastnictví (ať už jde o společný nájem manžely či nikoliv), je nutno, aby byla žádost podána všemi spolunájemci, popřípadě spoluvlastníky. Na základě písemné plné moci je možno ustanovit společného zmocněnce, který bude tyto žadatele zastupovat.
 2. Doklad, že osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, pozbyla užívacího práva k předmětné nemovitosti; např.: smlouvu o nájmu bytu sjednanou pouze na dobu určitou, dohodu o ukončení nájemní smlouvy, výpověď z nájmu bytu včetně prokázání doručení této výpovědi, dohodu o vypořádání společného jmění mezi manželi či dohodu o úpravě bydlení po rozvodu, pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného nájmu bytu,  kupní smlouvu v případě, že má být rušen trvalý pobyt předchozího vlastníka či členů jeho rodiny, vyjádření občana (jemuž má být pobyt zrušen) o tom, že mu svědčil pouze odvozený právní důvod bydlení a že se z příslušné nemovitosti odstěhoval, apod.
 3. Doklad, že osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, se v místě svého trvalého pobytu nezdržuje (např. protokol o vyklizení bytu, sepsaný exekutorem; protokol o předání bytu); případně návrh na vyslechnutí svědků – zde je nutno uvést jméno, příjmení, popř. datum narození a bydliště občana, který může v této věci podat svědectví.

Upozorňujeme, že ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů. Obdobná agenda, týkající se cizinců, spadá do kompetence regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

 

 

 

 

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10