Stížnosti

Každá fyzická nebo právnická osoba může podat stížnost na všech odborech ÚMČ, případně prostřednictvím podatelny. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení a adresu stěžovatele (případně jiný kontaktní údaj) a předmět stížnosti. Stížnost se podává bez použití formuláře. Je-li stížnost postoupena jiné organizaci,děje se tak do 5 dnů ode dne jejího doručení. O postoupení je písemně informován ten, kdo stížnost podal.

Odbor kontroly a komunikace ÚMČ vede centrální evidenci písemných (tj. i elektronických), ústních a telefonicky podaných stížností. Dle interní instrukce se stížnosti vyřizují nejpozději do 30 dnů ode dne doručení ÚMČ. U závažných stížností lze lhůtu překročit o dalších 30 dní, o této skutečnosti je podatel písemně informován. Korespondence a odpovědi jse zasílají prokazatelným způsobem – doporučeně nebo na doručenku, na elektronické stížnosti je odpovídáno na elektronickou adresu uvedenou v podání.

Stížnost podaná v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Předepsaná forma podání stížnosti není stanovena. Z podání však musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

- Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí porovozovaného druhu podnikání, identifikační číslo osoby a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

- Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon a podpis osoby, která je činí.

Lhůta pro vyřízení stížnosti, podané v režimu správního řádu, je 60 dnů od jejího doručení.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10