Otázky a odpovědi

 • Seznamy voličů

  Kontaktní osoby:

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Daniela Vacková tel. 267093368 DanielaV@p10.mepnet.cz
  Věra Voříšková tel. 267093415 VeraVo@p10.mepnet.cz

  Do seznamu voličů je možné nahlédnout kdykoliv (nejen bezprostředně před volbami) v návštěvních hodinách ÚMČ pro veřejnost u odboru občanskosprávního, Vršovická 68, 5.patro, budova C, číslo dveří 520 a 518. Seznam je veden počítačovou formou a občan, po prokázání své totožnosti (zpravidla OP nebo cestovním pasem) si může prohlédnout veškeré údaje vedené o své osobě. Údaje o příbuzných, sousedech či známých se nesdělují!! Zjistíte-li nějakou chybu, lze data opravit nebo doplnit, a to po předložení úředního dokladu či veřejné listiny (např. OP, oddací list, úmrtní list předložený nejbližším příbuzným, listina o udělení státního občanství ČR, rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení).

  Kategorie: Ostatní
 • Problematika úklidu veřejných prostranství

  Kontaktní pracovníci:

  Referát čistoty

  Na území Prahy 10 je úklid veřejných prostranství prováděn více subjekty a to v závislosti na vlastnictví pozemků nebo jejich správě.

  Ze strany Městské části Praha 10 je zajišťován, jako nenároková služba obyvatelstvu, úklid všech chodníků, mobilní sběr psích exkrementů a odstraňování černých skládek. Zároveň je monitorováno vytížení kontejnerů na separovaný odpad a kontejnerů na velkoobjemový odpad. Pokud zaznamenáte problém v této oblasti nebo bude chtít získat další informace můžete kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí.

 • Problematika údržby zeleně a dětských hřišť

  Kontaktní pracovníci:

  Oddělení městské zeleně a čistoty

  Údržba travnatých ploch, parků, dětských hřišť a ostatních ploch, které jsou ve správě odboru životního prostředí, je zajištěna prostřednictvím smluvní firmy. Údržba je zajišťována  na přibližně 160 ha travnatých  a parkových ploch a více než 80 dětských hřištích a sportovištích. Vzhledem k vysoké specializaci této činnosti je vhodné požadavek vznést přímo na konkrétního referenta odboru životního prostředí.

 • Chci výpis z evidence zemědělských podnikatelů, jak mám postupovat?

  Evidence zemědělských podnikatelů obsahuje údaje o subjektech, podnikajících jako zemědělský podnikatel. Na žádost živnostenský úřad z evidence zemědělských podnikatelů vydává v listinné nebo elektronické podobě výpis, který obsahuje požadované údaje. Žadatel sdělí základní údaje o subjektu, jehož výpis žádá, tiskopis je na https://praha10.cz/navody-a-formulare/soubory-ke-stazeni-formulare, zaplatí správní poplatek, který činí 15,- Kč za jednu stranu výpisu. Žádost o výpis podává žadatel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
 • Chtěl bych podnikat v zemědělství, co mám udělat?

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel může požádat o zapsání do evidence zemědělského podnikatele na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datových schránek. Zemědělský podnikatel je povinen ohlásit změny, týkající se zemědělského podnikání na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností.

  Formuláře naleznete přímo na pracovišti živnostenského odboru nebo na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/. Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč. Změna zápisu identifikačních údajů osvědčení podléhá správnímu poplatku 100,- Kč. Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci (zaměření zemědělské výroby) podléhá správnímu poplatku 500,- Kč. Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu, či kartou na živnostenském odboru.

 • Ověřování

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Zodpovědný úředník: Dana Hanzlíková, linka 440

  Úřední hodiny

   Ověřování

  • Pondělí  8:00 – 17:30 hod.
  • Úterý    8:00 – 14:30 hod.
  • Středa   8:00 – 17:30 hod.
  • Čtvrtek  8:00 – 14:30 hod.
  • Pátek    8:00 – 13:00 hod.
  • Za každé ověření podpisu se hradí správní poplatek ve výši 30,- Kč.
  • Za ověření stejnopisu, kopie, za každou i započatou stránku se hradí správní poplatek ve výši 30,- Kč.
  • Za přijetí žádosti o vydání výpisu z  evidence Rejstříku trestů se platí kolkovou známkou v hodnotě 50,- Kč.
  Kategorie: Ostatní
 • Nyní jsem na mateřské dovolené, na kterou jsem nastoupila 26. 5. 2010. U svého zaměstnavatele jsem ukončila pracovní poměr dohodou, k 25. 5. 2010. Pokud bych po ukončení rodičovské dovolené nastoupila na druhou PPM, mám na ní nárok a v jaké výši?

  Nárok na druhou peněžitou pomoc v mateřství z titulu předchozího zaměstnání Vám nevznikne. Mohl by Vám vzniknout totiž pouze v tom případě, pokud byste nastoupila na druhou peněžitou pomoc v mateřství ještě v ochranné lhůtě, tj. 180 dnů od skončení zaměstnání, resp. do této lhůty by musel připadnout osmý až šestý týden před očekávaným dnem porodu. Ve Vašem případě Vám bude náležet pouze rodičovský příspěvek ode dne porodu (pokud nevstoupíte do jiného zaměstnání, které by Vám založilo účast na nemocenském pojištění). Rodičovský příspěvek není v kompetenci České správy sociálního zabezpečení. S dotazy týkajícími se rodičovského příspěvku je třeba se obracet na úřady státní sociální podpory, jimiž jsou úřady práce, které jsou plátci této dávky.
 • Jakého přestupku bych se dopustil a jaké sankce mi hrozí, nepředložím-li jako řidič motorového vozidla, který dovršil 60 let věku, při kontrole platný doklad o zdravotní způsobilosti, protože jsem se pravidelné lékařské prohlídce nepodrobil?

  Takové jednání by naplňovalo skutkovou podstatu přestupku podle ust. § 22 odst. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se uloží pokuta od 5000 Kč do 10000 Kč a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.

Strana 20 z 20První   Předchozí   11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10