Otázky a odpovědi

 • Lze někde na ÚMČ nahlédnout do aktuálních nebo starších vydání Sbírky zákonů nebo časopisu „P10“?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing.Tomáš Pastrňák, l.390  tomaspa@praha10.cz

  Starší vydání Sbírky zákonů ČR a novin „P 10“ jsou k dispozici v Centrální spisovně ÚMČ, některé starší ročníky však nemusí být kompletní (v Centrální spisovně jsou uloženy ročníky Sbírky zákonů z let 1945 -2006). Zpřístupnění pro žadatele z řad veřejnosti podléhá postupům, stanoveným „Spisovým a skartačním řádem ÚMČ“. Další možnost nahlédnutí do Sbírky zákonů je na Odboru občanskoprávním (odd. přestupkové, kancelář C 516, l. 672).

  Kategorie: Ostatní
 • Potřebuji dohledat doklady k majetkoprávním úkonům, týkajících se vlastnictví bytu či pozemku. Pomůžete mi?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Písemnosti majetkoprávního charakteru spravuje odloučené pracoviště Centrální spisovny (l.595), platí zde obdobný postup jako v případě požadavku na vyhledání dokladů k prokázání odpracovaných let u zlikvidovaných podniků a organizací. Vyhledání dokladů je však možné pouze pro domy, resp. byty, které prošly privatizací, případně pro vyvlastněné pozemky. Ve spisovně je možné rovněž nalézt doklady bývalého finančního odboru ONV ke konfiskacím, odúmrtím a dědictvím, restitucím a regresům. Dokumentace domů, resp. bytů, které jsou nadále v majetku MČ a jsou spravovány správními firmami, jsou uloženy na Odboru majetkoprávním – v registratuře bytového odd. (kancelář B 133)

 • Potřebuji dohledat termín vyvěšení na úřední desce. Kam se mám obrátit?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing. Tomáš Pastrňák, tel.: 267 093 390, tomaspa@praha10.cz

   Tuto agendu zajišťuje Ing.Tomáš Pastrňák, který je schopen tyto informace dohledat v příslušném software. Volejte linku 390.

  Kategorie: Ostatní
 • Jak mám postupovat, chci-li vyhledat dokumentaci v Centrální spisovně nebo dohledat informace o podání uskutečněném na podatelně ÚMČ?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  V rámci odd. spisových služeb je zastupitelnost zaměstnanců a ved. odd. řešena takto:

  -         ved. odd. Ing.Tomáš Pastrňák (l.390)

  -         pracovnice podatelny (pí. Volková – l.656, pí. Zachová – l. 315, pí. Rousková – l. 338) – vzájemná

  -         zastupitelnost v rámci pracoviště

  -         zaměstnanci Centrální spisovny (pí Štičková -  l.521)

  -         pracovnice spisovny OOM/ OSM (pí. Podlipská – l.595)

  -         rozmnožovna - l.304

  Pro vyhledání, zpřístupňování a zapůjčování spisové dokumentace z Centrální spisovny platí odpovídající články „Spisového a skartačního řádu (QS 42-04)“. Postup vyřizování podání evidovaného v programu e-spis lze dohledat přímo v programu (pole „Vyhledávání“), a to na základě znalosti čísla jednacího, resp. dalších vyhledávacích kritérií. Záznam o podání, uskutečněném na podatelně před zavedením automatizované evidence lze na základě poskytnutí vyhledávacích údajů dohledat v Centrální spisovně ÚMČ, resp. ve fondech Archivu hl. m. Prahy.

  Kategorie: Ostatní
 • Informace o komunitním plánování sociálních služeb

  Odbor sociální (OSO),

  Bc. Linda Zákorová, kancelář B 134, tel. 267 093 226, LindaZ@praha10.cz

  Sociální odbor koordinuje komunitní plánování sociálních služeb na území městské části. Sociální služby by měly odpovídat potřebám obyvatel městské části. Na komunitním plánování se podílejí sami uživatelé a poskytovatelé těchto služeb.

 • Rozdělení podnikatelů - fyzických osob podle písmena v příjmení a právnických podle počátečního písmena firmy

  Agenda je rozdělena podle počátečního písmena příjmení u fyzických osob a u právnických osob podle počátečního písmena obchodní firmy.

  Bc. Jana Fraňková agenda Q, W, X, Y zastupuje E, U, Ú

  Bc. Hana Borská, DiS., agenda P, Z, zastupuje V

  Helena Jiráčková, agenda B, F, Ž

  Ing. Richard Franěk, agenda H, CH, J, zastupuje I

  Alena Hájková, agenda Č, S

  Bc. Jaroslava Vašátková, agenda L, N, R

  Věra Hejtíková, agenda K

  Mgr. Vladimír Brož, agenda A, G, Š

  Mgr. Helena Černá, agenda C, M, Ř

  Bc. Kateřina Brodecká, agenda DĎ, O, T, Ť

  Kontakty na Odbor živnostenský

 • Stanovisko k ostatním stavbám

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  p. Čížek, 267 093 492, vladimirc@praha10.cz
  Ing. Dejnožka, 267 093 267, martind@praha10.cz

  - písemná žádost o stanovisko

  - technická zpráva + část projektové dokumentace, popisující způsob užívání stavby, dopravní řešení a úpravy komunikací

  - výpočet dopravy v klidu (vyhl. č. 26/1999 Sb.hl.m. Prahy), počet a velikost sledovaných ploch doložit výkresy

  - koordinační situace (zakreslit zásahy do chodníků a vozovek, změny v organizaci dopravy v okolí)

  - u 3 a více vozidel požadujeme situaci dopravního řešení (organizace a způsob parkování)

  - telefonní kontakt na žadatele pro možnost upřesnění případných nejasností

  podrobnosti pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle p. Čížek

  pro kat. území Strašnice, Záběhlice Ing. Dejnožka

  Kategorie: Stavby
 • Jak má být označena provozovna?

  ​§ 17 Živnostenského zákona ukládá podnikateli povinnost oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.

  Další povinností je řádné, trvalé a zvenčí viditelné označení provozovny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, pokud bylo přiděleno. Mobilní provozovna a automat pak musí být navíc označeny rovněž i údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adresou, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. V případě, že se jedná o provozovnu určenou k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být rovněž označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, a dále kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

 • Dotazy ohledně EU

  Kancelář tajemníka (KT),

  Mgr. Hana Charousová, referent fondů EU, l. 227

   

  • Bezplatná informační linka Úřadu vlády 800 200 200 zodpoví všechny dotazy týkající se EU

  • Internetový portál Úřadu vlády www.euroskop.cz

  • Evropský dům, ve kterém sídlí informační centrum. Centrum je určené pro fyzické i právnické subjekty, je otevřeno Po – Pá od 10.00 do 18.00 hod

       Adresa: Jungmannova 24,  110 00  Praha 1

              http:// europa.eu.int

  • Eurodesk – evropská informační síť pro mládež – studium, stipendia, neformální setkání

                www.eurodesk.cz

  Od r. 2007 do r. 2013 začíná  nové plánovací období.

  Evropská unie přijala tzv. Strategické obecné zásady Společenství. Na základě tohoto dokumentu byly stanoveny v období 2007 – 2013  tři cíle:

  - Cíl 1 Konvergence (snižování meziregionálních rozdílů na úrovni EU)

  - Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

  - Cíl 3 Evropská územní spolupráce

   

  Operační programy jsou nyní ve fázi schvalování

  Pro Prahu jsou stanoveny dva Operační programy:

  - Operační program Adaptabilita

  - Operační program konkurenceschopnost

   

  Pro tyto operační programy byly zřízeny vlastní www stránky:

  www.oppa.cz

  www.oppk.cz

   

  Oficiální stránky Fondů EU jsou www.strukturalni-fondy.cz

  Podrobnější dotazy také poskytuje

  Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

  Telefon pro informace: 224 861828

  O aktivitách MČ Praha 10 informují www stránky: http://www.praha10.cz, sekce evropské strukturální fondy

  Kategorie: Ostatní
 • Koho mohou na Úřadu městské části Praha 10 se svojí nabídkou kontaktovat subjekty pořádající odborná školení ?

  Kancelář tajemníka (KT),

  Hana Rešlová, personalistka, t.č: 267 093 722, e-mail: HanaC@praha10.cz

  Subjekty, jejichž předmětem podnikání jsou odborné kursy, školení a jiné vzdělávací akce v oblasti státní správy činností, mohou se svou nabídkou kontaktovat Hanu Císařovou, která zajišťuje přípravu a vzdělávání zaměstnanců.

  Kategorie: Ostatní
 • Souhlas se stavebními úpravami v bytě nebo nebytovém prostoru

  Souhlas se stavebními úpravami v nemovitostech ve správě městské části a stanovisko vlastníka nemovitosti ve stavebním řízení obecně -Ing. František Ptáček, 264093284, frantisekp@praha10.cz,

  Souhlas se stavebními úpravami, pronájem ploch pro reklamy -Josef Sechovec, 267093412, josefs@praha10.cz

  Žádost o souhlas se stavebními úpravami podávejte na předepsaném formuláři, který je k dispozici v informační kanceláři úřadu nebo na internetových stránkách. www.praha10.cz

 • Smlouvy o věcném břemeni

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  Referentka p. Lucie Zíková, 267 093 422, luciea@praha10.cz

  Žádost, společně s projektovou dokumentací se podává odboru obecního majetku

  Ocenění věcného břemene včetně konzultace o navržené trase – odbor územního rozvoje

  Odbor obecního majetku na základě stanoviska odboru územního rozvoje vyhotovuje smlouvu o věcném břemeni a předkládá radě městské části ke schválení

 • Prodeje pozemků pod již zprivatizovanými domy a výmazu zástavního a předkupního práva.

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  JUDr. Libuše Mikulecká   tel. 267093437 mail libusem@praha10.cz

  Pro tyto účely považujeme privatizaci do roku  2004 za tzv. "starou" ( tj privatizace celých domů právnickým osobám).

  Dotazy na tzv. "starou" privatizaci do roku 2004 směrovat na JUDr. Mikuleckou - tel. 267093437

   

 • Privatizace (prodej domů po jednotkách)

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  Zdena Kohoutková  tel. 267093507 mail zdenako@praha10.cz

  Šárka Žiláková  tel. 267093495 mail sarkaz@praha10.cz

  Nejčastější dotazy se týkají prodeje bytů a postupu při prodeji. Jedná se o privatizaci od roku 2004 (prodej jednotek ), tzv." novou".  Při nové privatizaci, při dotazu na postup, lze odkázat i na inforamční kancelář, kde je k dispozici Prováděcí předpis privatizace domovního fondu,případně na  www. stránky m.č. Praha 10. Dotazy na tzv. novou privatizaci od roku 2004 směrovat na paní Kohoutkovou - tel. 267093507 event. na pí Žilákovou- tel. 267093495

 • Dotaz na vyvlastnění, věcné břemeno

  Odbor stavební (OST),

  Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je Magistrát hlavního města Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy nemůže působnost vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské části nebo městské obvody.

  Kategorie: Stavby
 • Dotaz na archivní stavební dokumentaci

  Odbor stavební (OST),

  pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle, Strašnice, Záběhlice,

  Müllerová Dagmar 267 093 408 dagmarmu@praha 10.cz

  Větříšková Karla 267 093 550 karlav@praha10.cz

   

  Doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

  Dokumentace staveb je uložena v archivu stavebního úřadu. Nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu, kterým je stavební zákon.
  V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku. Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
  Posuzování, zda se jedná o prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu je vždy na správním orgánu.
  Účastníci správního řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
  Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
  S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Pořízení kopií je zpoplatněno dle zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Položka 3 dle písm. a) - vydání   stejnopisu,   opisu,   kopie, fotokopie   nebo   výpisu   z   úředních spisů,   ze   soukromých   spisů   v   úřední úschově,   z   rejstříků,   z   registrů, z   knih,   ze   záznamů,   z   evidencí, z   listin   nebo   z   dalšího   písemného a   obrazového   materiálu,   popřípadě sdělení   o   negativním  nálezu  15 Kč  za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku je-li   pořizována   na   kopírovacím stroji  nebo  na   tiskárně počítače.

   

  Kategorie: Stavby
 • Dotaz na povolování staveb stánků, reklam a staveb pro reklamu

  Odbor stavební (OST),

  pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle, Strašnice, Záběhlice,

  Šavrdová Marie    267 093 355  mariesa@praha10.cz,

  Doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

  Veškerá  reklamní  a informační zařízení, včetně označení  firmy o celkové ploše  větší než 0,6m2 umisťovaná na pozemcích nebo fasádách objektů vyžadují pro umístění územní souhlas.  Pokud jsou tyto zařízení větší než 8m2  jedná se o stavby pro reklamu  vyžadující nejen územní souhlas, ale podléhají i ohlášení stavby.

  K vyplněné žádosti o umístění  stavby (územní souhlas) musí žadatel doložit doklady uvedené v části B „ přílohy k žádosti“ zejména :

  - 2x projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhlášky  č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha č.1 k této vyhlášce

  - doklady  prokazující  vlastnické právo  nebo smlouvu nebo doklad o právu provést  stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn

  - závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů tj. odbor památkové péče  Magistrátu hl.m.Prahy dále jen ( MHMP), odbor dopravních agend MHMP, odbor životního prostředí MHMP a koordinované stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Prahy 10.

  Informační a reklamní zařízení menší než 0,6m2 nevyžadují  územní rozhodnutí, územní souhlas ani ohlášení pokud jsou umísťována mimo ochranná pásma komunikací.

   

   

   

  Stavby stánků o celkové zastavěné ploše do 50m2  vyžadují  umístění stavby  na základě vydání územního souhlasu,  a  následně podléhají ohlášení stavebnímu úřadu.

  Žádost o územní souhlas  a ohlášení musí být  na předepsaných  formulářích uvedených ve vyhlášce č. 503/2006Sb. příloha č. 7 a 8.

   V části B formuláře jsou uvedeny doklady, které musí být přiloženy k žádosti a ohlášení zejména :

  - 2x projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhlášky  č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha č. 5 k této vyhlášce

  - doklady  prokazující  vlastnické právo  nebo smlouvu nebo doklad o právu provést  stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn

  - souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

  - závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů tj. odbor památkové péče  Magistrátu hl.m.Prahy dále jen ( MHMP), odbor dopravních agend MHMP, odbor životního prostředí MHMP a koordinované stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Prahy 10, Hygienik hl.m.Prahy, Rybalkova 39, Praha 10 a  Hasičský záchranný sbor  hl.m.Prahy, Průběžná 74, Praha 10.

  Stavba musí být v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb.hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů ("vyhláška OTPP").

 • Dotaz k umístění stavby

  Odbor stavební (OST),

  267 093 586 - Ing. arch. Hana Vítovcová - územní řízení - sektor východ - hanavi@praha10.cz

  267 093 578 - Václava Čermáková - územní řízení - sektor jih - vaclavac@praha10.cz

  267 093 529 - Ing. arch. Eva Langová - územní řízení - sektor západ - evala@praha10.cz

  267 093 259 - Ing.Karolína Škachová - územní řízení - sektor sever - karolinas@praha10.cz

  267 093 331 - Ing. Štěpánka Tajovská - územní řízení-sektor střed - stepankat@praha10.cz

  267 093 605 – Ing. Hana Boušková - územní řízení  - stavby veřejných sítí, telekomunikační stavby - hanabo@praha10.cz

   

  Doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

  Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v zákoně a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci.

  Kategorie: Stavby
 • Hlášení adresy pro doručování

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Podrobné informace naleznete na adrese: hlášení adresy pro doručování

  Kategorie: Ostatní
 • Seznamy voličů

  Kontaktní osoby:

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Daniela Vacková tel. 267093368 DanielaV@p10.mepnet.cz
  Věra Voříšková tel. 267093415 VeraVo@p10.mepnet.cz

  Do seznamu voličů je možné nahlédnout kdykoliv (nejen bezprostředně před volbami) v návštěvních hodinách ÚMČ pro veřejnost u odboru občanskosprávního, Vršovická 68, 5.patro, budova C, číslo dveří 520 a 518. Seznam je veden počítačovou formou a občan, po prokázání své totožnosti (zpravidla OP nebo cestovním pasem) si může prohlédnout veškeré údaje vedené o své osobě. Údaje o příbuzných, sousedech či známých se nesdělují!! Zjistíte-li nějakou chybu, lze data opravit nebo doplnit, a to po předložení úředního dokladu či veřejné listiny (např. OP, oddací list, úmrtní list předložený nejbližším příbuzným, listina o udělení státního občanství ČR, rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení).

  Kategorie: Ostatní
Strana 19 z 20První   Předchozí   11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10