Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
16.12.2019 9 13 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2020 Zastupitelstvo
16.12.2019 8 13 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství Zastupitelstvo
16.12.2019 7 13 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 Zastupitelstvo
16.12.2019 6 13 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice, Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039 Zastupitelstvo
16.12.2019 5 13 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Zastupitelstvo
16.12.2019 13 Informace o činnosti společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a PRAHA 10 - Rekreace, a. s. Zastupitelstvo
16.12.2019 3 13 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS 2019) Zastupitelstvo
16.12.2019 2 13 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zvyšování daně z nemovitosti) Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zachování LSPP na Poliklinice Malešice) Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29. Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/208 o výměře 561 m2 a pozemku parc. č. 2078/554 o výměře 499 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3705-111/2018 z pozemku parc. č. 2078/258 vše v  k. ú. Záběhlice vlastníkům zapsaným na LV č. 3470 v k. ú. Záběhlice (Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 2881, IČO 021 36 830) Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/12, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 Zastupitelstvo
25.11.2019 12 Informace o průběhu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru Terminál Malešice Zastupitelstvo
23.9.2019 1 10 Informace o vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí schválená ZHMP Zastupitelstvo
21.10.2019 5 11 k volbě předsedy a člena Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 (VSZ) Zastupitelstvo
21.10.2019 4 11 k volbě člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (KoV) Zastupitelstvo
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10