Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
25.5.2020 16 Návrh změn Výboru pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha 10 (VSVA) Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2020 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2019 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Informace o odložení realizace 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa z důvodu nouzového stavu Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na souhlas s výměnou akcií společnosti Spolchemie, a. s., v majetku MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na bezplatný převod pozemků parc. č. 1155, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 a 1009, vše k. ú. Malešice, včetně staveb, z vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, s. r. o., do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2445/2 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha a pozemku parc.č. 2445/3 o výměře 4 m2 - ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 1334/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Vršovice Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 8l0l2, IČO 256 74 650 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh stanoviska MČ Praha 10 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2016 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh k Návrhové a Realizační části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Informace o záměru hl. m. Prahy – lokalita „Trojmezí“ Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Informace o aktuálním stavu záměru Terminálu Malešice Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí Zastupitelstvo
25.5.2020 16 Návrh na zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020, finančním příspěvkem společnosti Skanska Reality, a. s. Zastupitelstvo
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.