Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 851      nové hledání >>>
Strana 2 z 18První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
12.4.2021 5 5 23 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 10. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 4 4 23 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 3 3 23 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 32. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 2 2 23 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 1 1 23 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 12 12 22 Informace o vývoji rozvoje lokality „Trojmezí“ schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 11 11 22 Návrh na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 10 10 22 Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 9 9 22 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2 odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13 v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 8 8 22 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 7 7 22 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 6 6 22 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 5 5 22 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 4 4 22 Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 3 3 22 Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 2 2 22 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 1 1 22 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31. schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 17 7 21 Návrh k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 16 21 Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 15 21 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2, odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13, v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 14 21 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 13 21 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 12 21 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 11 21 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 10 21 Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 8 21 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 9 21 Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 7 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31. stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 6 6 21 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 5 5 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020 schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 4 4 21 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020  ze dne 25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 3 3 21 Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 2 2 21 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 1 1 21 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
9.11.2020 6 6 20 Informace o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích schvalen Zastupitelstvo
9.11.2020 5 5 20 Návrh vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje schvalen Zastupitelstvo
9.11.2020 4 4 20 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2020 schvalen Zastupitelstvo
9.11.2020 3 3 20 Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
9.11.2020 2 2 20 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
9.11.2020 1 1 20 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 2. čtvrtletí 2020 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 3 5 19 Informace o dalších opatřeních MČ Praha 10 proti šíření koronavirové nákazy COVID-19 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 13 16 19 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 12 15 19 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 11 14 19 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 10 13 19 Návrh na prodej pozemku parc. č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 9 12 19 Návrh na prodej celého pozemku parc. č. 2838/79 a pozemků parc. č. 2838/100, parc. č. 2838/101 oddělených GP č. 2856-150/2008 z pozemků parc. č. 2838/36 a parc. č. 2838/80, vše v k. ú. Strašnice, které jsou součástí vymezeného celku č. 192 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 2585, vedeném pro k. ú Strašnice, v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 5. 2. 2008 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 8 11 19 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3018/58, k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 7 10 19 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9. schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 6 9 19 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 30. schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 5 8 19 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
Strana 2 z 18První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10