Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10

Datum přijetí: 27.9.2021
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 753

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    jmenuje

pana Mikuláše Pobudu předsedou Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (dále jen HIK) pro období výkonu funkce od 30. 9. 2021 do 30. 6. 2022 za městskou část Praha 10

 

II.   schvaluje

Ing. Zuzanu Vonšovskou, vedoucí referátu evidence majetku a statistických analýz odboru ekonomického do funkce výkonného tajemníka HIK a do funkcí členů HIK:

-    Bc. Venuši Líbalovou, vedoucí oddělení účetnictví - hlavní účetní odboru ekonomického

-    Bc. Ilonu Bauerovou, referentku-ekonomku oddělení ekonomického odboru školství

-    Hanu Krejčí, referentku-ekonomku oddělení ekonomického odboru školství

-    Ing. Blanku Suchou, ekonomku oddělení ekonomiky a administrativy odboru sociálního

-    Ilonu Andonovou, referentku referátu výkonu vlastnických práv odboru majetkoprávního

-    Ing. Marka Neumana, referenta správy a provozu aplikací v oddělení e-Governmentu a ICT odboru hospodářské správy

 

v termínu od 30. 9. 2021 do 30. 6. 2022

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

1. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici

1.1.    jmenovat, k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021, Hlavní inventarizační komisi městské části Praha 10, dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2021

 

2. Ing. Smělé, vedoucí OEK

Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

Mgr. Bc Vinterové, vedoucí OŠK

Mgr. Urbánkovi, pověřenému ved. OHS

Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    dle potřeby operativně uvolňovat členy Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 na jednání, umožnit jim setrvání v budově úřadu po pracovní době a v případě potřeby i ve dnech pracovního klidu

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         funkce úřadu

Provede:          JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice; Ing. Smělá, ved. OEK; Mgr. Urbánek, ved. OMP; Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK; Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS; Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     OEK

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:      P10-410148/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10