Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Od roku 2012 se „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“  a další hlášení, která podáváte ze zákona o odpadech, zasílají POUZE prostřednictvím ISPOP a to pouze v elektronické podobě (ISPOP=integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, který provozuje organizace CENIA, zřízená MŽP.) dle zákona číslo 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP:

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/manualy.html

1) Kdy máte povinnost podávat „hlášení o produkci a nakládání s odpady“

 • jako původce odpadů (dle § 39 odst. 2 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech): pokud vám v kalendářním roce vzniklo nebo jste nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů. Hlášení o produkci a nakládání s odpady, § 21 a 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20  se podává do 15.2. následujícího roku za každou samostatnou provozovnu.
 • jako oprávněná osoba (39 odst. 2, 4, 5 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech), pokud jste nakládali v kalendářním  roce s odpady (množství odpadů není limitováno!), podáváte hlášení  v následujícím roce vždy. „Hlášení“ se podává do 15.2. následujícího roku podle § 21 a 22,  vyhl. 383/2001 Sb., příloha č. 20, za každou samostatnou provozovnu.
 • jako oprávněná osoba – provozovatel zařízení ke sběru  a zpracování autovraků podáváte „Hlášení o zpracování autovraků, jejich části, o produkci a nakládání s odpady“, podle § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4   
 • jako oprávněná osoba - provozovatel zařízení ke zpracování elektrooodpadů podáváte „Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. Hlášení o produkci a nakládání s odpady“, podle § 11, vyhl. 352/2005 Sb., příloha č. 8.

Pozor !  „Hlášení“ je třeba podat za každou vaši provozovnu zvlášť! Dejte si pozor na správné umístění provozoven v jednotlivých Městských částech Prahy – v tzv. SOP (což je Praha 1 až Praha 22). V případě  nejasností  raději zavolejte předem na  příslušný  ÚMČ Prahy  nebo se podívejte do vyhledávače, který vám pomůže zjistit, do kterého SOP vámi zadávaná adresa provozovny spadá http://wgp.praha-mesto.cz/tms/projects_h/impaso/index.php?autolog_anonymous=true.  Při zaslání „hlášení“ na špatný SOP je současně špatně vyplněno i  číslo základní územní jednotky a pracovníci SOP vám hlášení vrátí zpět k přepracování. 

Tvorba „hlášení“ odkazy 

„Hlášení“ se podává  elektronicky, v datovém standardu, který je vyhlašován každým rokem . Od roku 2013 lze „hlášení“ – přílohy č. 20, č. 4, č. 8 vyhl. 383/2001 Sb. - vytvořit pomocí interaktivního PDF formuláře, který získáte po přihlášení do svého účtu na ISPOP, který lze stáhnout na svůj počítač a poté vyplnit.

Menší původci mohou využít již vloni využívaný webové formulář „hlášení“ – přílohy č. 20 vyhl. 383/2001 Sb.- který odpovídá novému datovému standardu pro podávání „hlášení“. Webové formuláře obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i  do datové schránky MŽP.

ODKAZY:  http://odpady.inisoft.cz, https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni.html

2) Jak „hlášení“ zaslat?

Výše uvedená „hlášení“ se podávají v datovém standardu, je možno je zpracovat prostřednictvím formulářů, které najdete na internetových stránkách – viz. odkazy bod 1 a) („hlášení“ není možné podat bez registrace subjektu v ISPOP).

Do ISPOP  můžete „hlášení“ zaslat :

 • pomocí datové schránky MŽP. Datová schránka má název : ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID):5eav8r4.
 • Nebo je můžete zaslat on-line do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP. Jak již bylo výše uvedeno, webové formuláře i PDF formuláře obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i datové schránky MŽP. Stejně tak mají tuto funkci i některé specializované programy.

3) Kdy provést registraci v ISPOP - Pokud nejste v ISPOP již registrovaní, pak proveďte registraci!     

Před podáním „Hlášení  o produkci a nakládání s odpady“ (a dalších hlášení podávaných ze zákona o odpadech) je třeba být v systému ISPOP zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Pro ohlašování v odpadovém hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny, ale pouze sídlo subjektu (IČ). Registrací získáte potřebná data k přístupu do uživatelského účtu v ISPOP a k zaslání hlášení do systému.  Registraci doporučujeme provést alespoň  měsíc před podáváním hlášení. Na ISPOP bývají pravidelné provozní odstávky, kdy je systém mimo provoz. Informace, jak provádět autorizaci zaslaných el. dokumentů, najdete pod bodem 5.

Pokud je subjekt v ISPOP již registrován z minulých let, není nutná nová registrace, tzn. stávající přístupové údaje lze použít i pro ohlašování v roce 2012. To platí i v případě, pokud se subjekt v ISPOP zaregistroval kvůli jiné agendě, než odpadovému hospodářství.

Odkaz na způsob registraci uvedený v ISPOP: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/registrace.html

4) Další ohlašovací povinnosti ze zákona o odpadech číslo 185/2001 Sb., dříve podávaná na ORP, které plníte prostřednictvím ISPOP. Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů, dopravci odpadů (§ 39 odst. 3, 6 zákona o odpadech číslo 185/2001 Sb.) hlásí zahájení či ukončení provozu zařízení do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu zařízení.

 • ohlašování zařízení  na využívání a odstraňování odpadů se provádí dle  § 23 vyhl. 383/2001 Sb. – příloha č. 22
 • ohlašování skládky odpadů se provádí dle  § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb.  – přílohy 23
 • ohlašování dopravce odpadů se provádí dle § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – přílohy 27

Ohlašování shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů  (sklady, sběrné dvory) dle  § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb.  – přílohy 24, se v elektronické podobě nadále podává na příslušné ORP.

5)  Ještě další ohlašovací povinnosti ze zákona o odpadech, které jsou nově podávány prostřednictvím ISPOP (ohlašovací povinnosti dříve podávané na MŽP)   § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5, § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4, § 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19, od 1.1.2013: § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2.

Více podrobností o podávání všech hlášení ze zákona o odpadech najdete na: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/hlaseni-odpady.html

6) Jak provést autorizaci dokumentů zaslaných v elektronické podobě na ISPOP?

 • připojením elektronického podpisu (z.č. 227/2000 Sb.), vlastníkem el. podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.
 • použitím datové schránky MŽP pro účely ISPOP: (5eav8r4), formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované.
 • autorizace listinnou formou: odesláním vyplněného a podepsaného potvrzení o autorizaci poštou na adresu CENIA do pěti pracovních dnů od obdržení potvrzení z ISPOP o přijetí hlášení/žádosti o registraci (přijde e-mailem).

Adresa na CENIA: CENIA, Vršovická 65, 101 01 Praha 10

Podrobnější informace o  autorizaci :

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci-povinnost/strucny-navod/Autorizace.html

7) Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání „hlášení“) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. (Hlášení za vás může podat  na základě vaší plné moci osoba/firma, která má patřičné   zkušenosti a vzdělání v oblasti odpadového hospodářství.)

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10