Správní poplatky

zákon č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

Položka 24

 

a) Ohlášení živnosti při vstupu

    do živnostenského podnikání                               Kč    1 000
 

b) Další ohlášení živnosti                                          Kč       500

 

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu

   do živnostenského podnikání                                 Kč    1 000
 

d) Přijetí další žádosti o koncesi                               Kč       500

 

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese                   Kč       500

 

f) Vydání rozhodnutí o schválení

   odpovědného zástupce pro
   koncesovanou živnost                                             Kč       500
 

g) Vydání výpisu z živnostenského

    rejstříku po provedení oznámené
    změny                                                                     Kč       100
 

h) Vydání úplného nebo částečného

     výpisu z živnostenského rejstříku
     na žádost                                                              
 

     za každou i započatou stránku                        Kč        20  

 

i)  přijetí podání kontaktním místem

    veřejné správy podle § 72
    živnostenského zákona                                          Kč        50
 

 

 Poznámky

 

1.    Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

 

2.    Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

 

3.     je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

 

4.    Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

 

Položka 2 

 

b) Nahlédnutí do živnostenského

    nebo leteckého rejstříku                   
    každý subjekt, do jehož zápisu
    se nahlíží                                                                      Kč        20
 

Položka 3

 

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie,

    fotokopie nebo výpisu z úředních
    spisů, ze soukromých spisů v úřední
    úschově, z rejstříků, z registrů,
    z knih, ze záznamů, z evidencí,
    z listin nebo z dalšího písemného
    a obrazového materiálu, popřípadě
    sdělení o negativním nálezu                                      Kč       50
                                                                     za každou i započatou stránku
                                                                                         Kč       40
                                                                                na přinesené disketě
                                                                                         Kč        80
                                                                          na přineseném CD nebo ZIP
                                                                                         Kč        15
                                                                     za každou i započatou stránku,
                                                             je-li pořizována na kopírovacím
                                                                     stroji nebo na tiskárně počítače
 

                                                                                     

Osvobození

 

       1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

 

        2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, 4) občanská sdružení a odborové organizace 5) a obecně prospěšné společnosti, 6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

  

       3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

                   

Zmocnění

 

Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

 

Předmětem poplatku není

1.   Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu vydání prvního listu rodného, oddacího nebo úmrtního uvedeného v písmenu b) této položky.

 

2.   Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob. 7)

 

3.    Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.

 

Poznámky 

1.    Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

 

2.    Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

 

Položka 6

a) zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč

b) změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč

 

c) změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100,- Kč

 

Osvobození 

Od poplatku podle této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předmětem poplatku není změna uvedená v písm. c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                        

 

                                          

 

Odbor živnostenský

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10