Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla - jednorázový

O dávku může požádat:

 
  • občan s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (Příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb.), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu, a který není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče a je odkázán na individuální dopravu,
  • rodič nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo o dítě úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte. V případě, že je dítě celoročně umístěno v ústavu sociální péče, je podmínkou, že rodič bude dítě pravidelně navštěvovat (nejméně 1x za měsíc).
Podmínkou přiznání je písemný závazek žadatele, že příspěvek bude vrácen nebo jeho poměrná část v případě, že motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let jeho vlastnictvím, nebo přestane být používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte a dále, že do dvou měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestane být vlastníkem původního motorového vozidla a nebo do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení opravu nebo úpravu motorového vozidla. V případě leasingu je možno příspěvek poskytnout jen tehdy, je-li zřejmé, že občan se stane do 6 měsíců od vyplacení příspěvku vlastníkem motorového vozidla.
Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100.000,-Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60.000,-Kč a určí se zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, s přihlédnutím ke skutečné ceně motorového vozidla a k tomu, zda bude využíváno k dopravě do zaměstnání či v souvislosti s přípravou na budoucí povolání do školy, v souvislosti s činností ve společenských organizacích apod. Součet příspěvků na zakoupení, celkovou opravu nebo zvláštní úpravu motorového vozidla nesmí, v období 10 let po sobě jdoucích, přesáhnout částku 200.000,- Kč. Příspěvek na zvláštní úpravu obdrží občan s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (podle Přílohy č. 5 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb.), který sám řídí motorové vozidlo a pro trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši takové úpravy. Výše se však započítává do celkové částky 200.000,-Kč.
Žádost si musí žadatel vyzvednout přímo u příslušné pracovnice, která mu též podá potřebné informace.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10