Určení otcovství

Určení otcovství k nenarozenému dítěti

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
Prohlášení činí oba rodiče osobně na kterémkoli matričním úřadě pověřeném vedením matriky.

K žádosti určení otcovství k nenarozenému dítěti rodiče předloží tyto doklady:

 • doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • rodné listy
 • matka – těhotenský průkaz
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela
   

Určení otcovství k narozenému dítěti:

K žádosti určení otcovství k narozenému dítěti rodiče předloží tyto doklady:

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.
To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. "APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud rodič nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka, nebo musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10