Udělení státního občanství

Informace k žádosti o udělení státního občanství České republiky

Obecné informace:

Řízení o udělení státního občanství ČR je upraveno v zákoně č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o státním občanství“), konkrétně v § 11 - § 27.

Státní občanství lze udělit žadateli, je-li integrován do společnosti v České republice zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního, a pokud splňuje ostatní podmínky stanovené § 14 zákona o státním občanství. Splnění těchto podmínek se prokazuje doklady, které žadatel přikládá ke své žádosti. Výčet dokladů je obsažen níže. Státní občanství nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty.

O udělení státního občanství rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR. Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává osobně u krajského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. V případě ÚMČ Praha 10 se jedná pouze o žadatele, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu na území MČ Praha 10, a nikoliv MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy, Hostivař, Dubeč, Petrovice, Štěrboholy) či MČ Praha 22 (Uhříněves, Nedvězí, Královice, Kolovraty, Benice).

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení státního občanství České republiky, do níž mohou zahrnout své děti. Podává-li žádost jen jeden z rodičů dítěte, může dítě do žádosti zahrnout pouze se souhlasem druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem. K žádosti o udělení státního občanství České republiky dítěti staršímu 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje, podepíše-li osoba svůj souhlas před správním orgánem, u něhož je žádost podána.

Pobytová podmínka:

Státní občanství ČR lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

a) po dobu alespoň 5 let,

b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie

c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let

Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

Státní občanství České republiky lze udělit, pokud žadatel prokáže, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena pod písm. a) až c). Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.

Doklady přikládané k žádosti o státní občanství

Přesný výčet dokladů, které je třeba přiložit k žádosti, nelze jednoznačně stanovit, vždy záleží na individuální situaci žadatele. Doklady slouží jako podklad pro ministerstvo vnitra při rozhodování o žádosti, zejména k prokázání skutečnosti, zda žadatel splnil všechny podmínky dané § 14 zákona o státním občanství. V případě, že žadatel nesplňuje některou z podmínek, lze zpravidla zažádat o prominutí této podmínky. Pro stanovení přesného okruhu dokladů, které by měl žadatel ke své žádosti doložit, případně pro podání žádosti o prominutí splnění podmínky, je nejlepší osobní jednání se zaměstnancem zdejšího úřadu na úseku státního občanství (kontakt a úřední hodiny níže). Nikdy nelze prominout podmínku bezúhonnosti, ať již v ČR či v zahraničí, a podmínku prokázání transparentnosti příjmů žadatele!

 1. Je nutné napsat samotnou ŽÁDOST o udělení státního občanství ČR - V žádosti uvést, jakému úřadu je určena (Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy), identifikovat účastníky řízení (jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu žadatele/ů, případně jiná adresa pro doručování), a dále v žádosti uvést o co žadatel žádá (udělení státního občanství ČR), a z jakých důvodů o to žádá. Na žádosti musí být rovněž datum a podpis žadatele/ů.
 2. Životopis – zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ale dostatečně podrobný, uvedou se zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a společenském životě. V případě společné žádosti je třeba za každou osobu v žádosti zahrnutou vypracovat zvláštní životopis.
 3. V případě nezletilého žadatele - souhlas druhého rodiče s podáním žádosti o udělení státního občanství ČR (pokud žádost podává pouze jeden z rodičů), případně souhlas nezletilého žadatele, který je starší 15 let. Souhlas musí být opatřen úředně ověřeným podpisem, pokud druhý rodič souhlas nepodepíše před pracovníkem úřadu.
 4. Přehled zahraničních pobytů – výčet zahraničních pobytů, které žadatel učinil za posledních pět let přede dnem podání žádosti – neuvedl-li je v životopisu (viz bod 2).
 5. Prohlášení, zda se žadatel v posledních deseti letech zdržoval v zahraničí po dobu delší než 6 po sobě jdoucích měsíců.
 6. Rodný list, oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera – vždy dle životní a rodinné situace žadatele. Doklady je nutné předložit s patřičným ověřením (informace o ověření podá pracovník úřadu, liší se u každého státu) a úředně přeložené do českého jazyka. Je nutné předložit originály dokumentů, příp. úředně ověřené kopie.
 7. Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele na území cizího státu (dále jen „doklad o bezúhonnosti“) – v případě, že se žadatel zdržuje na území ČR dobu kratší než 10 let, předkládá doklad o bezúhonnosti vydaný příslušným orgánem svého domovského státu. Má-li žadatel více státních občanství, předkládá doklad o bezúhonnosti za všechny státy, jejichž občanství má. Pobýval-li žadatel v posledních deseti letech nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí, předkládá doklad o bezúhonnosti vydaný státem či státy, na jejichž území takto pobýval. Doklad o bezúhonnosti nesmí být starší než 6 měsíců. V případě, že daný stát doklad o bezúhonnosti nevydává, předloží o tom žadatel potvrzení, vydané tímto státem, a připojí své čestné prohlášení o bezúhonnosti. Doklad o bezúhonnosti, případně potvrzení o tom, že daný stát doklad nevydává, se předkládá s patřičným ověřením a úředním překladem do českého jazyka. Výpis z evidence rejstříku trestů ČR žadatel nepředkládá. Žádost o výpis z evidence trestů členského státu EU lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czechpoint).
 8. Doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství (dále jen „zkouška z jazyka a reálií“). Znalost českého jazyka a reálií nemusí prokazovat žadatel mladší 15 let a žadatel starší 65 let, nebo jde-li o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka a reálií. Znalost rovněž nemusí žadatel prokazovat v případě, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Jazykovou část zkoušky lze nahradit rovnocennou jazykovou zkouškou, kterými jsou 1) maturitní zkouška z českého jazyka, 2)  státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, 3) státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce a 4) zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná asociací ALTE a uskutečňovaná právoplatným členem této asociace. Více informací o zkoušce z jazyka a reálií lze získat na adrese  http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/. Osvědčení o zkoušce z jazyka a reálií je třeba předložit v originále. Doklady prokazující absolvování školní docházky či rovnocenné zkoušky (školní vysvědčení, VŠ diplomy, dodatky apod.) je třeba předložit v úředně ověřené kopii.
 9. Doklady, které prokazují pobyt žadatele na území ČR a jeho pobyty v zahraničí - průkaz o povolení k pobytu, rozhodnutí o udělení statutu trvalého pobytu, cestovní pas a přehled pobytů, který vystaví Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (nutno předložit v případě, kdy žadatel prokazuje splnění pobytové podmínky dle písm. c))
 10. Potvrzení za poslední 3 roky že žadatel nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, a dále potvrzení za poslední 3 roky, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na sociálním zabezpečení evidovaný u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny. Tato potvrzení nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů a předkládají se v originále, případně v úředně ověřené kopii. Byla-li potvrzení žadateli zaslána prostřednictvím datové schránky, přikládá žadatel rovněž doručenku. Uvedená potvrzení, s výjimkou potvrzení orgánu sociálního zabezpečení, se předkládají i za nezletilé žadatele.
 11. Doklady prokazující zdroje žadatelových finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice - zejména se jedná o potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu, doklady, které prokazují příjmy manžela, partnera, nebo rodiče, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán, či doklady, že žadatel disponuje příjmy ze zahraničí. Pokud žadatel v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti připojí potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu nebo prostou kopii pracovní smlouvy, případně další doklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval - minimálně by měl žadatel doložit své příjmy za poslední tři roky. Žadatel může doložit doporučení od svého zaměstnavatele, ve kterém zaměstnavatel zhodnotí jeho integritu především z hlediska pracovního.
 12. Pokud žadatel studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti připojí potvrzení o studiu a školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium (viz také bod 6). Pokud (zpravidla nezletilý) žadatel pravidelně dochází na mimoškolní aktivity (kroužky), doloží potvrzení o jejich návštěvě. V případě, že žadatel studoval v zahraničí a v České republice si své vzdělání nechal uznat za rovnocenné (nostrifikace), může předložit rozhodnutí vysoké školy o uznání vzdělání a nostrifikační doložku.
 13. Pokud žadatel v České republice provozuje živnost či je angažován v právnické osobě, k žádosti připojí výpis z živnostenského, popřípadě výpis z obchodního rejstříku a prostou kopii přiznání k dani z příjmů za poslední 3 roky podnikání. Přiznání musí být opatřena podacím razítkem finančního úřadu, či doručenkou.
 14. Pokud žadatel v České republice pobírá nebo pobíral dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, k žádosti připojí přehled vyplacených dávek státní sociální podpory. Dále žadatel předkládá potvrzení o tom, že není/nebyl veden v evidenci ÚP, či potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tyto dokumenty vystaví úřad práce – krajská pobočka pro hl. m. Prahu (kontaktní informace na konci dokumentu). Předkládají se v originále, případně v úředně ověřené kopii.
 15. Výpis z katastru nemovitostí, pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti v České republice, případně prostá kopie nájemní smlouvy (důležité v případě prokázání společné domácnosti s českým státním občanem). Pokud žadatel bydlí s druhem/družkou, který mu poskytuje bezplatné ubytování, předloží žadatel prohlášení podepsané tímto druhem/družkou.

Na základě předložených dokladů vyplní pracovník úřadu s žadatelem dotazník o udělení státního občanství České republiky, a spolu s předloženými doklady a svým stanoviskem žádost zašle do 30 dnů ode dne jejího podání ministerstvu.

V případě kladného vyřízení žádosti zašle ministerstvo vnitra ÚMČ Praha 10 Listinu o nabytí státního občanství ČR. Zdejší úřad následně zpravidla telefonicky kontaktuje žadatele a informuje ho o době a místě konání státoobčanského slibu a dalším postupu. Teprve složením státoobčanského slibu se žadatel stává státním občanem České republiky. Za kladné vyřízení žádosti ve věci udělení českého státního občanství byl stanoven správní poplatek ve výši 2.000,- Kč u zletilé fyzické osoby a 500,- Kč u nezletilé fyzické osoby. Správní poplatek se hradí formou kolkových známek, které lze zakoupit na pobočkách České pošty, s.p.

Dojde-li v průběhu řízení o udělení státního občanství u žadatele ke změně skutečností, které mohou mít vliv na udělení státního občanství, zejména ke změně osobního stavu, změně místa trvalého pobytu či výměně průkazu o povolení k pobytu apod., musí žadatel tuto skutečnost nahlásit zdejšímu úřadu a zároveň tuto změnu doložit (novým průkazem o povolení k pobytu, oddacím listem apod.)

Důležité kontakty:

Finanční úřad pro hl. m. Prahu – územní pracoviště Praha 10 

Adresa: Petrohradská 1486/6, 101 00  Praha 10 – Vršovice, tel: 267 271 111

Úřední hodiny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 -17:00


Pražská správa sociálního zabezpečení – územní pracoviště Praha 10

Adresa: V Korytech 1536/8, 100 00  Praha 10 – Strašnice, tel: 271 026 111

Úřední hodiny: klientské centrum

Pondělí: 8:00 – 17:00

Úterý: 8:00 – 14:00

Středa: 8:00 – 17:00

Čtvrtek: 8:00 – 14:00


 Celní úřad pro hl. m. Prahu

 Adresa: Washingtonova 1623/7, 110 00  Praha 1 – Nové Město, tel: 261 334 350

 Úřední hodiny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00


 Úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu

Adresa: Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3, tel: 950 178 111

Úřední hodiny:

Pondělí:

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Úterý:

8:00 - 11:00

Středa:

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:

8:00 - 11:00

Pátek:

8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

 

Úřad MČ Praha 10, oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy

Adresa: Vršovická 1429/68, 101 00  Praha 10 – Vršovice, tel: 267 093 564; 267 093 552

Úřední hodiny

Pondělí, středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:30

Čtvrtek: 8:00 – 12:00


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky

Adresa: Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov, tel: 974 820 680

Úřední hodiny

Pondělí, středa: 8:00 – 17:00

Úterý a Čtvrtek: 8:00 – 15:00

Pátek: 8:00 – 12:00 (pouze pro objednané klienty)

 

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10