Postup při uzavírání manželství

K uzavření manželství (formulář: Dotazník k uzavření manželství) občana ČR je zapotřebí předložit tyto doklady:

 • svobodní – originál rodného listu nebo úředně ověřenou kopii, platné občanské průkazy (oba snoubenci)
 • rozvedení - originál rodného listu nebo úředně ověřenou kopii, platné občanské průkazy s vyznačením rod.stavu, rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci
 • nezletilí - soudní rozhodnutí o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci.
 • ovdovělí - originál rodného listu nebo úředně ověřenou kopii, platné občanské průkazy s vyznačením změny rod.stavu, úmrtní list manžela nebo manželky nebo soudní rozhodnutí o důkazu smrti s doložkou nabytí právní moci, soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtva s doložkou nabytí právní moci
 • Občan rozvedený nebo ovdovělý, který nepožádal o výměnu občanského průkazu, což mu zákon neukládá, chce uzavřít nový sňatek. Matriční úřad pro uzavření sňatku přijme občanský průkaz s rodinným stavem "ženatý", pokud občan zároveň předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popřípadě úmrtní list zemřelého manžela nebo pravomocné soudní rozhodnutí o prohlášení manžela za mrtvého. Současně musí občan doložit rodinný stav, který má veden v informačním systému evidence obyvatel. Matriční úřad ověří zda souhlasí datum a místo změny rodinného stavu na výpisu z informačního systému s výše uvedenými doklady. (Poskytování osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel na základě žádosti občana upravuje § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).


Vydání matričního dokladu (oddací list)

Matriční doklad (oddací list) po uzavření manželství vydá úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.

Uzavření manželství mimo příslušný matriční úřad

V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o rodině mohou s účinností od 1.1.2003 snoubenci učinit prohlášení o uzavření manželství před kterýmkoli matričním úřadem. Příslušnost matričního úřadu již není dána místem trvalého pobytu jednoho ze snoubenců. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.

Dohoda o příjmení před uzavřením manželství snoubenců

 • užívat společné příjmení (např. Dvořák Dvořáková)
 • spolu s příjmením společným bude muž-žena užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí (např. Dvořák Dvořáková Novotná)
  Pokud jeden z rodičů bude s příjmením společným užívat své příjmení předchozí, nemá tato skutečnost na příjmení dítěte vliv a dítě ponese příjmení podle dohody při uzavření manželství.
 • užívat každý své dosavadní příjmení a děti z našeho manželství budou užívat příjmení (např. Dvořák Novotná, děti Dvořák) Tato dohoda na příjmení dětí musí být uvedena vždy, bez ohledu na věk snoubenců. Dohoda se uvádí v obou tvarech - Dvořák - Dvořáková
 • při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat v mužském tvaru jde- li o:
  - cizinku
  - občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
  - občanku ČR a její manžel je cizinec
  - občanku ČR jiné než české národnosti

Na základě žádosti nositelky příjmení, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru jde-li o:

 • cizinku
 • občanku, která má trvalý pobyt v cizině
 • občanku, jejíž manžel je cizinec
 • občanku, která je jiné než české národnosti


Uzavření církevního manželství

K uzavření církevního manželství předloží snoubenci doklady jako u sňatků civilních. K žádosti o uzavření církevního manželství předloží snoubenci oddávajícímu Osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než 3 měsíce o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Pokud toto osvědčení nepředloží, manželství nevznikne.

Formulář: Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve.

Vydávání osvědčení k uzavření církevního manželství

 • vydává úřad, v jehož obvodě má být církevní sňatek uzavřen

Doklady k žádosti o uzavření manželství cizince na území České republiky

K žádosti o uzavření manželství musí cizinec předložit tyto doklady:

 • rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé místo a datum narození, jména, příjmení a údaje o rodičích
 • potvrzení o státním občanství
 • potvrzení o trvalém bydlišti a rodinném stavu, v případě, že má cizinec trvalé bydliště v ČR, musí předložit platný průkaz "Povolení pobytu pro cizince"
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství podle právního řádu státu, jehož je příslušníkem
 • rozvedení - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci
 • ovdovělí - úmrtní list manžela-manželky, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR - odborem cizinecké policie, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů
 • doklady vydané ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenou smlouvu, budou opatřeny razítkem APOSTILLE, případně superlegalizovány u Zastupitelského úřadu České republiky ve státě, kde byl doklad vydán.
 • Všechny doklady musí být přeloženy od soudního tlumočníka do jazyka českého

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10