• Facebook Prahy 10
  • RSS
  • Instagram Prahy 10

Koncepce sportovní politiky

NAHRAJTE SVÉ NÁMĚTY, PROJEKTOVÉ AKTIVITY ČI ZÁMĚRY DO DATABÁZE PROJEKTŮ A ZAPOJTE SE DO PŘÍPRAVY AKČNÍHO PLÁNU  KONCEPCE SPORTOVNÍ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 PRO ROK 2019!

SBĚR NÁMĚTŮ JE PRODLOUŽEN DO 30. 11. 2018.

1) ÚVOD KE KONCEPCI MČ PRAHA 10

Dovolte, abychom Vás s potěšením informovali, že Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 12. 6. 2017 schválilo Koncepci sportovní politiky městské části Praha 10.

Hlavním účelem dokumentu je vymezit střednědobé a dlouhodobé cíle v oblasti rozvoje sportu v městské části Praha 10 a zvolit efektivní prostředky pro jejich podporu, a to na základě analýzy současného stavu a reálných možností.

Rádi bychom Vám tímto poděkovali za ochotu a spolupráci, díky níž jsme měli možnost zmapovat názory a postoje sportovní veřejnosti městské části ke stavu a směřování sportu na jejím území.

Powered byEMF Online Form Builder

2) DOKUMENT (V PDF FORMÁTU) KE STAŽENÍ

3) DATABÁZE PROJEKTŮ

Koncepce a její cíle budou naplňovány prostřednictvím projektů a aktivit zařazených do každoročně schvalovaného akčního plánu, který úzce navazuje na Koncepci sportovní politiky městské části Praha 10 a je provázán s rozpočtem městské části. Akční plán představuje soubor sportovních projektů a aktivit předložených jak pracovníky městské části Praha 10, tak sportovní veřejností, které vedou k naplnění cílů stanovených v koncepci, tedy k rozvoji sportovní infrastruktury, rozšíření nebo vytvoření nových sportovních aktivit a k plánování organizační a finanční podpory sportu. Prostřednictvím akčního plánu dojde k výběru projektů z aktuální databáze projektů, které přispějí k naplnění hlavního cíle koncepce.

Základem pro sestavení akčního plánu je vytvoření DATABÁZE PROJEKTŮ, což je strukturovaný přehled nápadů, projektových záměrů, zamýšlených aktivit či podnětů veřejnosti v oblasti sportu. Aby tyto nápady a podněty mohly být zařazeny do databáze projektů, musí mít návrh stanovenou finanční, časovou a personální náročnost.

Rádi bychom vás proto požádali o spolupráci při tvorbě databáze projektů a zasílání vašich podnětů a nápadů v oblasti sportu na email: katerina.ludvikova@praha10.cz nebo o jejich nahrání na webové stránky  www.aktivnidesitka.cz do záložky „Databáze projektů“ nejpozději do pátku 30. 11. 2018.

Následně dojde k posouzení podnětů pracovní skupinou, Výborem sportovním ZMČ Praha 10, poté budou jednotlivé projekty prioritizovány. Hlavním měřítkem bude zejména vazba na cíle stanovené v Koncepci sportovní politiky. Podněty, které nebudou doporučeny k zařazení do návrhu akčního plánu, budou vráceny zpět do databáze projektů a posouzeny opět v následujícím roce.

4) PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za váš zájem o Koncepci sportovní politiky městské části Praha 10. Budeme velice rádi, pokud se s námi budete podílet na rozvoji sportu na území městské části Praha 10 zasláním podnětů a projektových záměrů do databáze projektů.