Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Dotaz z 13.3.2018

Kdy bude hlasování? A budu moci opět využít 4 hlasy?

Hlasování spusítme 26.3. v poledne, ukončeno bude 16.4. v 17:00 hodin. Systém hlasování bude stejný, jako v minulých ročnících. Obyvatelé mohou podpořit až 4 návrhy a dvěma budou moci udělit "palec dolů", tedy hlas negativní.

Dotaz z 19.7.2017

Jak zjistím, jestli pozemek, ke kterému bych chtěl podat návrh, je Prahy 10?

Pro prověření majetkoprávních vztahů doporučujeme kontaktovat nás, nejlépe postřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách, nebo osboní návštěvou ve Středisku územního rozvojev přízemí budovy B úřadu, kde je po každé pondělí prodloužena otevírací doba až do 19:00 hodin, a to právě pro konzultace k projektu Moje stopa.

Dotazy z 18. 9. 2016

Chtěla jsem se zeptat, co se stalo s loňským výsledkem. Hlasovala jsem pro metro Strašnická a park Solidaritu, oba projekty se umístily, ale nic se tam nestalo. Jen v parku se objevila dvě umělecká díla (sochy?), z nichž se jedna hned proměnila v odpadkový koš. Můžete mi to prosím vysvětlit? Kam se ty peníze nainvestovaly? 

Odpověď:

Informace k průběhu realizací jsme zveřejňovali v srpnu v časopise Naše Praha 10, podklad pro zveřejněný článek, který je vložen na záložku "Aktuálně", vypovídá o všech sedmi vítězných návrzích.

Rozhodně není pravda, že by se na Vámi zmíněných místech nic nestalo. Na Stašnické byly opraveny opěrné zídky, dlažba a schodiště. V současné chvíli je vybírán nový mobiliář. Na Solidaritě proběhly parkové úpravy a během podzimu také dojde k výměně mobiliáře.

Umělecká díla v parku nebyla součástí projektu, pravděpodobně je tam umístila některá z místních iniciativ.

 

Dobrý den, kde prosím naleznu mapu lokalit, na kterých projekty Moje stopa realizovat lze? 

Odpověď:

Dobrý den,

pro 2. ročník projektu máme zvolen jiný postup - pozemek, k němuž má potenciální navrhovatel svůj nápad, je nutné prověřit ve spolupráci s úřadem, a to buď návštěvou některého ze setkání, která budou v tomto týdnu, nebo například přes e-mail, či osobní návštěvou na úřadě.

Samozřejmě by bylo naprosto ideální, kdyby si navrhovatelé mohli toto prověřit samostatně na internetu, ale vzhledem k tomu, že se na území Prahy 10 nalézají tisíce pozemků, které splňují pravidlo vlastnictví HMP, či správy MČ Praha 10, ale váznou na nich různé majetkoprávní vztahy, které se navíc v čase mění, není pro nás reálné mít zveřejněnu mapu, která by naprosto přesně reflektovala aktuální majetkoprávní vztahy k pozemkům. To se nám při prvním ročníku trochu vymstilo a vznikly komplikace, které značně zasáhly do dalšího vývoje projektu.

Toto riziko tedy chceme eliminovat tím, že pozemky si budou navrhovatelé prověřovat ve spolupráci s úřadem už v provopočátku.

 

Dotaz ze dne 9.8.2019 

Jakým způsobem mohu předložit v tuto chvíli svůj návrh a v jaké má být podobě? Děkuji za odpověď. 

Odpověď:

V tuto chvíli se ještě návrhy nepodávají. Ve dnech 19.-22.9. budeme v jednotlivých lokalitách pořádat veřejná setkání se zájemci o zapojení se do 2. ročníku projektu Moje stopa, a to za účelem sběru prvotních námětů ke konkrétním pozemkům. Tyto pozemky budou následně podrobeny 1. etapě technické analýzy - zjištění majetkoprávních vztahů. Teprve potom, co bude mít navrhovatel zpětnou vazbu od úřadu s výsledkem prošetření majetkoprávních vztahů, může začít pracovat na tvorbě návrhu. Výzva pro podání návrhů bude spuštěna v listopadu tohoto roku a podané návrhy budou podrobeny 2. kolu technické analýzy, tentokrát se zaměřením na konkrétní navrhované prvky a rozsah prací, včetně očekávané finanční náročnosti.

Před výzvou proběhne druhé kolo veřejných setkání, na nichž navrhovatelé budou moci ještě před finálním zpracováním návrhu svůj nápad prodiskutovat se svými sousedy a případně jej ještě dopracovat.

Plánovaná dvoufázová technická analýza je tento rok nasazena proto, že v prvním ročníku se postup, který byl, neosvědčil. Na Praze 10 jsou tisíce pozemků a přestože jen cca 30% z nich je v majetku HMP, popřípadě svěřeno do péče MČ Praha 10, a jsou tedy vhodné pro Moji stopu, stále se jedná o velké kvantum pozemků, jichž se týká mnoho majetkoprávních vztahů. A ty je potřeba prověřovat, abychom eliminovali případné problémy realizací podaných návrhů.

 

V současné chvíli chystáme podklady pro informační materiály, které budeme distribuovat na přelomu srpna a září.

Co všechno se dá vybudovat v projektu Moje stopa?

Podané návrhy musí řešit úpravy ve veřejných prostorách, tedy nikoliv v, nebo na soukromém  majetku. Může se tedy jednat o revitalizaci, nebo vybudování volnočasových, sportovních, či oddychových míst, či řešení problematiky životního prostředí, nebo bariérových tras. Primárně a zjednodušeně řečeno se jedná o investice trvalého charakteru, které přinesou užitek široké veřejnosti.

Mám zájem se do projektu „Moje stopa“ zapojit, budu mít možnost se dozvědět, co přesně je ode mne očekáváno? Chystáte nějaké setkání s občany, kde nám blíže vysvětlíte, co se bude dít?

Ano, setkání s občany chystáme a to na polovinu září, kdy uspořádáme sadu čtyř veřejných setkání se zájemci o projekt, na nichž bude zájemcům vše vysvětleno. Pozvánky na tyto setkání budou zveřejněny s dostatečným předstihem prostřednictvím všech komunikačních kanálů, kterými radnice disponuje. Pro informování občanů využijeme i všechny venkovní informační plochy, které městská část vlastní, což jsou forexy a lavičky na území Prahy 10.

Můžu se do projektu se svým nápadem přihlásit sám, nebo můžeme být skupina lidí?

Návrh může podat jednotlivec, nebo organizace prostřednictvím svého zástupce. Nicméně pro zvýšení šance na úspěch je vhodné do svého nápadu zapojit více lidí, kteří návrh podpoří ve veřejném hlasování.

Může se do druhého ročníku přihlásit ten, kdo už byl navrhovatelem v loňském roce?

Ano, může.

A to i s tím samým návrhem?

Pokud byl jeho návrh v prvním ročníku vyhodnocen jako realizovatelný a nevázne na souvisejícím pozemku nějaký majetkoprávní vztah (např. smlouva o pronájmu), tak tomu nic nebrání.

 

Jak mám zjistit finanční náklady na provedení návrhu a proč se mám touto otázkou zabývat?

Naším záměrem je, aby se občané, kteří se chtějí stát navrhovateli, zamysleli nad svým návrhem ve všech jeho aspektech, tedy i v tom ekonomickém. Veřejnost si mnohdy neuvědomuje, co vše musí úřad zohledňovat při nakládání s veřejnými prostředky. A my se snažíme dát veřejnosti prostor, který jim to umožní. Navrhovatel si musí udělat ke zjištění nákladů průzkum, například u dodavatelů požadovaných komponentů a služeb, či u realizátorů podobných projektů, či lidí ve svém okolí. Důležité také při zjišťování nákladů je brát v potaz i tzv. související náklady. To jsou všechny náklady, bez nichž se realizace neobejde a které je nutné zohlednit. Vždyť chcete-li si postavit dům, musíte počítat nejen cenu stavebního materiálu, ale i náklady, které "nejsou vidět", ale celkovou cenu za postavení nemovitosti velice ovlivňují. Například ten, kdo koupí pozemek se schátralou stavbou, kterou je nutné strhnout a odstranit, musí počítat s náklady i na tyto činnosti, včetně ceny za uložení suti na skládku.

 

Mám několik nápadů, se kterými bych se mohl přihlásit, je omezen počet podaných návrhů jednou osobou?

Jeden navrhovatel může podat vícero různých návrhů, pouze musí počítat s tím, že ke všem svým návrhům musí aktivně spolupracovat s úřadem.

Ale platí, že nelze podat jeden návrh ve dvou cenových variantách a mít tak svůj návrh jak v kategorii malých projektů, tak i těch velkých.

 

Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty radnice zafinancuje?

Sami občané. O jednotlivých projektech (návrzích) budou hlasovat uživatelé veřejných prostor Prahy 10, a to formou elektronického hlasování na těchto stránkách. Úřad u došlých návrhů pouze posoudí jejich proveditelnost, tedy zda jsou opravdu reálně uskutečnitelné a jestli jsou podány v souladu s vyhlášenými podmínkami a legislativou.

Kdo z radnice to bude posuzovat. Radní, tedy politici?

Proces participativního rozpočtu je striktně apolitický. Moje stopa není o politicích ani o stranách, ale jen o projektech a nápaditosti lidí. Pracovní skupina, která bude kontrolovat realizovatelnost jednotlivých návrhů, je složena z odborníků vybraných odborů úřadu, tedy ze zaměstnanců. Složení pracovní skupiny najdete zde.

Kdo se bude moci zapojit do hlasování? 

Hlasování, tedy rozhodnutí o tom, za co bude utracena částka 5.000.000 Kč, je na občanech a uživatelích veřejných prostor Prahy 10, kteří vlastní mobilní telefon. Přes něj totiž bude hlasujícímu zaslán unikátní kód k potvrzení hlasování (podobně, jako je tomu u internetbankingu).

Jak bude hlasování probíhat?

Hlasovat se bude pouze elektronickou formou, a vstup do hlasovací aplikace bude na stránkách www.moje-stopa.cz. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu bude ve Středisku územního rozvoje v budově úřadu ve Vršovické ulici k dispozici počítač s připojením k internetu. Imobilní občané budou moci využít služeb pojízdného úřadu, jehož služby si lze objednat telefonicky na tel. č. 702 187 288. 

Hlasující při vstupu do aplikace potvrdí, že je občanem naší městské části, či uživatelem veřejných prostor na Praze 10. Po potvrzení bude moci vstoupit do hlasovací aplikace. Prvním krokem je vložení čísla mobilního telefonu, na nějž bude hlasujícímu obratem zdarma zaslán unikátní šestimístný kód, po jehož zadání se otevře vstup k samotnému hlasování. Každý hlasující bude mít k dispozici celkem 6 hlasů - 4 pozitivní (pro podporu vybraných návrhů) a 2 negativní (k vyjádření nesouhlasu s návrhy). Své hlasy může dát kterémukoliv z návrhů, ale vždy pouze jeden hlas jednomu návrhu (nikoliv vícekrát hlasovat pro jeden návrh). Hlasováním se tedy může vyjádřit k jednomu až šesti návrhům. Pravidlem pro přidělování negativního hlasu je ale to, že nejdřív využije dva hlasy pozitivní. 

Příklad: bude-li hlasující chtít hlasovat negativně k určitému návrhu, musí nejdříve podpořit pozitivním hlasem jiné dva návrhy. Bude-li chtít využít druhý negativní hlas, musí přidělit třetí a čtvrtý pozitivní hlas.

Každý negativní hlas zruší jeden hlas pozitivní. Příklad: dostane-li návrh 1200 hlasů pozitivních a 1000 negativních, bude výsledný počet hlasů 200.

Využití negativních hlasů nebude povinné!

Součástí aplikace bude i sada sociodemografických otázek, jejichž vyplnění také nebude povinné, ale jejich odpovězením občané přispějí k vyhodnocení druhého ročníku projektu Moje stopa. 

Hlasující bode moci také zanechat svůj e-mailový kontakt, na nějž mu bude po ukončení hlasování odeslány výsledky hlasování.

Proč budu muset poskytnou číslo svého mobilního telefonu?

Tato povinnost je dána zabezpečením spravedlivého hlasování. Na jedno telefonní číslo bude odeslán jen jeden unikátní kód. Snažíme se tím zabránit  manipulaci v hlasování.

Jak bude mé telefonní číslo, které musím poskytnout, využito? Nebude zneužito?

Telefonní číslo posluží pouze pro zaznamenání hlasování a bude systémem archivováno pouze po dobu hlasování. Po jeho ukončení bude databáze telefonních čísel administrátorem smazána. 

Jak bude využit můj e-mailový kontakt, pokud ho zanechám?

Elektronické adresy budou zpracovány do databáze kontaktů, na něž budou po ukončení hlasování rozeslány výsledky. Tuto databázi pak administrátor předá koordinátorce projektu k dalšímu využití v projektu Moje stopa, tedy k informování o dalším postupu v tomto pilotním ročníku projektu, ale i jeho pokračování. K žádným jiným účelům tato databáze úřadem využita nebude a nebude ani poskytována třetím osobám.

Kdo bude správcem hlasování?

Je to společnost Demokracie 2.1, která vyvíjí hlasovací systémy a potřebné aplikace nejen pro zájemce v ČR, ale i ve světě.