Přihlášené projekty

Seznam přihlášených projektů

Vršovice

Pozemek

Záměr

(tak, jak jej specifikovali občané)

Závěr technické analýzy

(realizovatelné/realizovatelné s rizikem, nebo s podmínkou/nerealizovatelné)

křižovatka ul. Orelská a Žitomírská

ozelenění nároží na křižovatce (krtčí uši) – stromy, keře

Nelze – v rámci plánované rekonstrukce ul. Žitomírská tyto „krtčí uši“ zmizí

ulice V Olšinách mezi Průběžnou a Kubánským náměstím

vysázení aleje, nebo alespoň po části chodníku vybudovat zelený pás s trávou a záhony

Nelze realizovat – kolize s inženýrskými sítěmi, které se nacházejí pod povrchem chodníku a kolem nichž je nutné zachovat ochrannou zónu

park před Vrš. nádražím

zlepšit prostor, umístit sochy / šachové stolky

Ano

park mezi ul. Konopišťská

Bělocerkevská

28. pluku

revitalizace, vytvoření prostoru pro sousedské využití

Ve vnitrobloku se nacházejí pozemky MČP10, MHMP a soukromé. Z majetkového hlediska jsou vyjma soukromých pozemků dva pozemky zatíženy smlouvou o zřízení věcného břemena, realizace by byla možná jen na zbylých 4 pozemcích.

prostor mezi domy Průběžná 11 a Průběžná 13

revitalizace prostoru – výměna laviček, květináčů

Ano

Heroldovy sady ve Vršovicích

přírodní fitness

Ano – v levém horním rohu parku.  V části za zámečkem nyní probíhá rekonstrukce, tam nebude možné až do příštího roku zasahovat.

Heroldovy sady

instalace venkovních cvičebních strojů, které by mohli využívat i starší děti a občané

ul. Sámova, mezi ulicemi Petrohradská a U Vrš. nádraží

revitalizace zeleně, oprava chodníků i na přilehlých parcelách

Přímo na pozemku parc. č. 1024/1  ano

Proluka, zastávka tram Ruska

kombinace venkovního výstavního prostoru s parkem, stromem uprostřed na vánoční svátky, možnost stánků pro kulturní akce typu korso Krymská

Nutné určit přesné místo – louka v proluce je soukromého vlastníka!

prostor před ZŠ Karla Čapka

umístění laviček před školou a v jejím blízkém okolí

Ano

ul. Petrohradská a U Seřadiště

využití objektu 2128/2 na pozemku 2091/1pro širší veřejnost a zejména rodiny. Ideou je fungování typu Public-Private Partnership kombinace školky/dětského klubu s volnočasovým prostorem a "family friendly" kavárnou a hřištěm

Ne – zde probíhá příprava stavby nízkoprahového centra.

Dětské hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Ruská, Bulharská, Na Míčánkách, Tolstého

Třetina prostoru je dětské hřiště, třetina sportovní hřiště a třetina s parkovou úpravou. S portoviště je nové upravené. Dětské hřiště je naopak dost zanedbané. Byly by potřeba nové povrchy, nové prolézačky, pískoviště. Vykácení nevhodných dřevin, náletů, výsadba nových dřevin.

NE – připravuje se rekonstrukce za cca 6 milionů Kč

KD Eden, Vršovice - 1872/3

Zrekonstruovat KD Eden

Ne – náklady na rekonstrukci objektu by mnohonásobně přesahovaly limit pro návrhy v projektu Moje stopa

1958/6 - část kde je nyní rozpadlá tržnice

Hřiště na parkour, šachové stolky. Jde o část pozemku kde jsou nyní rozpadlé stánky bývalé tržnice. Co se týče prvků na parkour a šachových stolků jejich případná demontáž pokud Praha 10 bude mít v budoucnu s pozemkem jiný záměr může proběhnout poměrně jednoduše. Do té doby si nicméně myslím že by z toho zanedbaného místa šlo jednoduše udělat místo pro setkání jak mladší generace (parkour) tak starší generace (šachové stolky). S tím, že silniční provoz by mohl být odhlučněn výsadbou živého plotu.

Ne – realizaci brání soudní spory s bývalým nájemníkem

2501/1 - okolí Botiče v ulici K Botiči. Číslo pozemku je číslo potoka.

Plot okolo Botiče. V současné době je problém v tom, že jakýkoliv nepořádek od popelnic apod. zalétává větrem do břehů Botiče, což je v tomto místě poměrně výrazné už jen tím, že jsou v ulici popelnice na pet a papír. Bohužel břehy není možné jednoduše čistit vzhledem k jejich sklonu (vím o čem mluvím, účastnil jsem se dobrovolnické akce na čištění těchto břehů), proto docela dobře chápu proč to žádná firma najatá obcí na úklid nečistí. Obvzláště na podzim a brzy na jaře když na březích není tráva se břehy podobají skládce. ….

Zábradlí je možné provést,  ale na pozemku 2092/1 hrozí riziko kolize s projektem z prvního ročníku Mojí stopy. Nutno určit přesnou lokaci.

2091/1 případně 2092/1 v horní části směrem ke škole

Lezecká stěna a vodní prvky pro děti. Vím že z budovy na tomto pozemku se má udělat tuším nízkoprahové centrum pro děti. Myslím si, vzhledem k charakteru této části Vršovice (sportovní hřiště apod) si myslím že by nebylo od věci tuto část ještě trochu rozšířit a to právě o lezeckou stěnu. Bohužel neznám technické parametry opravy budovy pro nízkoprahové centrum, tudíž ani její finální podobu a proto budu rád když posoudíte zda by toto bylo po opravě, či při opravě budovy realizovatelné. Zároveň by se mi líbilo udělat tam i něco pro menší děti, tzn. trochu víc vizuálně propojit Botič jako vodní prvek s parkem….

Co se týče tohoto projektu, na pozemku 2091/1 určitě ne, kolize s plánovanou  stavbou nízkoprahového centra.

Výsadba stromů v předzahrádce Ruská 708/76

V této předzahrádce bývaly vzrostlé stromy. Byly před lety bez náhrady pokáceny. Stromy zde byly vhodné, mimo jiné, jako hluková bariéra.

Privatizace 2013 - blok domů památkově chráněný. Byl tam spor s majiteli domů ohledně předzahrádek, - lze předpokládat konflikt s SVJ.

 

Strašnice

Pozemek

Záměr

(tak, jak jej specifikovali občané)

Závěr technické analýzy

(realizovatelné/realizovatelné s rizikem, nebo s podmínkou/nerealizovatelné)

Park Františka Suchého v ulici Nad Olšinami 282/31

 

místo stávajícího nevyužívaného asfaltového hřiště navrhuji vybudovat dvě vzduchové trampolíny a doplnit hřiště o odpočinkový mobiliář, projekt popřípadě zrealizovat v parku Pod Rapidem v ulici Ruská

Ano – zažádáno MHMP o svěření

Parc. č. 1123/1 Strašnice

Park Pod Rapidem – ve správě MČP10 – ano

Park Františka Suchého

oprava hřiště, zútulnění parku

Ano – zažádáno MHMP o svěření

Parc. č. 1123/1 Strašnice

chodník mezi ulicemi Dvouletky a U Kombinátu

oprava chodníku

NE – námět přesunut do chodníkového programu

Vnitroblok mezi ulicemi Průběžná – V Olšinách – U Vesny – Na Hroudě

úprava vnitrobloku

Ano – Parc. č. 821/1

Gutovka

umístění solární lavičky

Ano

průčelí Strašnického divadla

oprava fasády

Ano

prostranství kolem pošty na Černokostelecké

revitalizace

NE – před poštou Černokostelecká jsou soukromé pozemky

parkoviště před Billou

zpevnění povrchu

Ano – alespoň část, 1milion nebude stačit na celé parkoviště

ul. Nad Primaskou/Saratovská/Kralická/

Věšínova/Mrštíkova

zkulturnění jedné z cest ze Solidarity na Starostrašnickou

- zlepšit technický stav, úprava zeleně, jednorázový úklid

Ano – ale navrhovatel musí ujasnit, jakým způsobem upravit a kterou přesně ulici

část pozemku bývalých jeslí Štěchovická

dnes neudržovanou plochu využít k instalaci venkovního fitness pro seniory a děti (podobné cvičení plochy, jako na Zahr. městě)

Ne – realizaci by bránily nevyjasněné majetkové vztahy. MČP10 zažádala o svěření už před 20 lety a zatím nedošlo k žádnému posunu

schodiště mezi ulicemi Černokostelecká a Ve Stínu

oprava schodiště u tramvajové zastávky Solidarita

Ano

Park Solidarita

oprava cest v parku a instalace fontánky nebo pítka, na místě, kde kdysi bývalo. Myslím, že s tím nebylo v původním projektu oprav počítáno, aspoň to nebylo zmíněno v novinách Prahy 10.

Ne –v parku Solidarita probíhá samostatně komplexní úprava parku, a to se zapojením veřejnosti.

Park Solidarita

vybudovat Outdoor fitness na cvičení s vlastní váhou, např. jako v Riegrových sadech

okolí stanice Metra Strašnická

vysadit aspoň 2 stromy, instalovat mezi ně pítko na místě, kde jsou patníky (ty odstranit), odstranit stánek s pizzou, sjednotit povrchy, vyčistit mramorové obrubníky kolem celého vchodu, vyčistit skleněné plochy, odstranit plakáty a sjednotit vzhled.

Částečně ano – stánek s pizzou ale nelze odstranit, a zmodernizovat vchod také není možné (majetek DP), už jen  z finančního hlediska by to nebylo proveditelné.

metro Strašnická

pitko blízko metra Strašnická, nejlépe víc jak jedno, chodí zde hodně lidí

Ano

Jiráskova Alej - od Staré školy k silnici Solidarity

vybudovat osvětlení aleje, vyhlášení památným stromořadím

Ano

tramvajová zastávka Radošovická

přechod pro chodce

Navrhovatelka musí blíže specifikovat svůj záměr, v rámci  prvního ročníku projektu Moje stopa k této lokalitě probíhá příprava na vybudování prostoru pro přecházení

ul. Pod hotelem

úpravy hřiště – chodníky, zeleň, herní prvky

Ano

stromořadí na Solidaritě

kultivace trávníku

Ne –v parku Solidarita probíhá samostatně komplexní úprava parku, a to se zapojením veřejnosti.

Vrátkovská

úprava chodníku a ulice + vyřešení kontejnerů.

Ano – bude probráno na výboru

Velké hřiště za ZŠ Brigádníků

propojit hřiště s Jiráskovou aleji více než jen jedním průchodem, zkusit hřiště lehce revitalizovat, osadit lavičky atd.

Lze realizovat se souhlasem školy.

Černokostelecká ulice

obnova chodníku, který je zvláště od Vinice v zoufalém stavu. Úžasné by bylo zbavit domy na Černokostelecké ulici sprejerských výtvorů.

NE – patří do chodníkového programu

prostor kolem výměníku v ulici K Rybníčkům

pozemek odkoupit a vytvořit veřejný prostor pro lidi/děti, proste zatravnit a udělat jakékoliv hezké prostředí

Ne – nachází se na soukromých pozemcích

ul. Pod Altánem a U Trati

revitalizace křovin

Ano – ale pouze na pozemcích MHMP (nachází se zde i pozemky SŽDC a na těch nic realizovat nelze)

Parčík na křižovatce ulic U Trati a Na Spádu

Revitalizace zeleně, oprava laviček, zídky a studny.

Ano

KD Barikádníků

1) Upravit venkovní fasádu + obnova soc. zařízení + baru

Ano, lze ale jen oprava fasády, pokud bude stačit horní limit finančních prostředků.

2)Zaměstnat managment na podporu hudebních akcí pro mladé (moderní hud. skupiny, večerní koncerty) třeba jako to funguje na p11 KD Zahrada, nevylučují se akce pro starší osoby, ty tam probíhají stále, či divadelní představení, či akce pro děti, bazary apod...

NE - zaměstnání managementu není investiční akcí, tudíž nesplňuje pravidla projektu

 

Malešice

Pozemek

Záměr

(tak, jak jej specifikovali občané)

Závěr technické analýzy

(realizovatelné/realizovatelné s rizikem, nebo s podmínkou/nerealizovatelné)

Malešický les

vybudování piknikového místa s ohništěm v Malešickém lese

Ano – pokud to bude na zmiňovaném pozemku, který patří MHMP

ul. Tuklatská

vylepšit okolí Albertu – vyřešit problematiku bezdomovců

z hlediska majetkoprávního lze – nutné specifikovat jasný záměr

ZŠ Nad Vodovodem

zpřístupnění školního hřiště veřejnosti, doplnění a zkvalitnění mobiliáře, oddělení hřiště od prostor školy

v tuto chvíli je zde kolize s plánovanou výstavbou nové MŠ Nad Vodovodem, pokud bude MŠ úplně oddělena od pozemku školy, návrh je realizovatelný

levý horní roh Malešického parku

vybudování fitness parku

Ano – v levém horním rohu možné

Malešický park

vybudovat skříňky na zámek a sprchy

Ne - v době udržitelnosti není možné zasahovat do projektu EU, v rámci nějž byl park vybudován. Dále – stanovený finanční limit by nepokryl vybudování sprch

sady J. Karena

lavička s knihovničkou

Ano

Spojení Malešic s Jarovem mezi ulicí Malešická a Habrová

podél východní strany sportovního areálu Hector dále malešickým lesem přes železniční vlečku vybudovat chodník s osvětlením

Nelze realizovat –  trasa vede přes soukromé pozemky. Tato záležitost již byla řešena, ale není to proveditelné.

ZŠ Hostýnská 2/2100, Praha 10

revitalizace hřiště v areálu školy

Ano – nutný souhlas školy

V Úžlabině - TJ Junior Praha

nový povrch hřiště

Zde je limitem finanční náročnost

ul. Hostýnská

obdélníkový prostor (část parcely č.: 806/489, katasr. úz 554782 a část parcely 2244/248 katasr. úz. 731 943) mezi nízkými domy s obchody by mohlo dobře sloužit jako příjemné náměstíčko, po vystěhování rozpadlé budky trafiky, vydláždění a zasazení 1 stromu, zrušily by se jen 4 parkovací místa

NE – pozemky MHMP, ale jsou v dlouholetém pronájmu soukromé osobě

Dětské hřiště Přistoupimská (mezi ulicemi Přistoupimská a Plaňanská)

Instalace tvrdého povrchu (guma/umělá hmota/beton) namísto u současného hliněného povrchu na míčovém hřišti + instalace mantinelů po stranách + revitalizace (ulomené koše atd.)

Ano – ale limitem je rozpočet, položení nového povrchu bez mantinelů je možné.

 

Zahradní město

Pozemek

Záměr

(tak, jak jej specifikovali občané)

Závěr technické analýzy

(realizovatelné/realizovatelné s rizikem, nebo s podmínkou/nerealizovatelné)

ul. Macešková – přístupová cesta k ZŠ Švehlova

oprava přístupové cesty ke škole, revitalizace zeleně

Ano - nutný souhlas školy

pozemek nad ul. Ke skalkám

revitalizace svažitého pozemku:

- úprava zeleně

- vytvoření dětského hřiště

- komunitní zahrada

- venkovní horolezecká stěna

- piknikové místo

Ano – zažádáno MHMP o svěření

Švehlova 32

V okolí bezprostředním OC Park Hostivař vystavit dětské hřiště. Např. na zatravněné ploše u čerpací stanice.

Ne – mimo území Prahy 10 (pozemek je již ve správním obvodu Praha 15)

par. č. 5865, ul. Jabloňová

úprava obří asfaltové plochy

Ne – rozpočet nad 1milion; navíc je připravována úprava hl. m. Prahou

ul. Švehlova u Penny marketu

pod Penny byl zrušen obchod KIK (roh Pražská a Strašnická ul.

Před tímto obchodem je menší kryté parkování. Nelze zrušit prosklenou spojovací stěnu a získat tak výrazně větší kryté parkovací stání??

Ne – jedná se o soukromé pozemky

část prostoru Parku Malinová – Chrpová

vytvoření stezky pro bosou chůzi

Ano

okolí domu Jabloňová 2929/30 Zvýšení bezpečnosti Jabloňové v okolí domu Jabloňová 2929/30 - zlepšení rozhledových podmínek při přecházení a vjíždění na Jabloňovou - tj. na křižovatce Jabloňová a u Zahradního města vykácet vysoké keře + přesun kontejnerů Potex; křižovatka Jabloňová x Ostružinová - zrušení bývalé stánku se zeleninou, resp. rychlým občerstvením. U tohoto námětu se jedná o úpravy, které má za povinnost vykonávat úřad. O stánku se jedná, pronajímatel má ale smlouvu do konce roku. Tudíž od nového roku by bylo možné jej odstranit.
 

Území Prahy 10

Záměr

(tak, jak jej specifikovali občané)

Závěr technické analýzy

(realizovatelné/realizovatelné s rizikem, nebo s podmínkou/nerealizovatelné)

zastávky na Praze 10 - renovace, nebo nová výstavba, např. zast. Hostýnská

NE – problémem je následná správa

vytvoření sítě pouličních pítek

Ano

navázat spolupráci s firmou Rekola - v této oblasti firma nemá svou parkovací zónu, je to hlavně kvůli krádežím. Bylo by hezké tuto firmu podpořit a tím de facto podpořit i tento projekt - kola v Praze. Podobný projekt je například v Barceloně a většina místních jej využívá.

Ne – ale námět bude projednán ve Výboru pro dopravu a cyklostezky

doplnění tabulek s názvy ulic, pojmenovaných po významných osobnostech o informační tabulky vysvětlující, po kom je ulice pojmenována

pokud je tento nápad realizovatelný, tak jen na objektech MČ Praha 10