Moje stopa 2016

Participativní rozpočet

2. ročník projektu Moje stopa je tu!

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 1. 6. 2016 schválilo vyhlášení 2. ročníku projektu Moje stopa, včetně upravených pravidel. Ještě před prázdninami tak úřad spustil informační kampaň a v září naplno odstartoval další proces participativního rozpočtování na Desítce, k němuž průběžně vkládáme informace do záložky "Aktuálně".

V čem spočívá zmíněná úprava pravidel? Podstata procesu zůstává stejná, změnou je vytvoření dvou kategorií pro podávané návrhy. Celková částka 5 milionů, která je vyčleněna na participativní rozpočet, je rozdělena, a to na 3 miliony pro kategorii velkých projektů v limitu 500 tisíc až jeden milion, a 2 miliony budou určeny pro kategorii projektů malého rozsahu v rozmezí 50 až 500 tisíc korun. Změnou také prošel způsob tvorby návrhů, do nějž chceme více vtáhnout občany. Podané návrhy budou veřejnosti představeny ještě před jejich finální podobou a občanům bude dán prostor se k nim vyjádřit a spoluvytvářet je. 

Další změnou je snížení věkové hranice navrhovatelů projektů. Loňská zkušenost s aktivitou žáků 5.B ze ZŠ Nad Vodovodem nás inspirovala k tomu, abychom snížili věk navrhovatelů na 15 let. Část informační kampaně bude zaměřena i na základní a střední školy na území Prahy 10 s cílem vzbudit zájem o projekt Moje stopa u mládeže.

O osudu sedmi vítězných návrhů, o jejichž realizaci veřejnost rozhodla letos v únoru, se můžete dočíst v záložce Archiv 2015 - Realizace projektů.

Jak 2. ročník probíhá?

1. Informační kampaň

Úřad informoval veřejnost o 2. ročníku projektu Moje stopa, a to prostřednictvím:

  • webu Prahy 10 FB Prahy 10
  • samostatných webových stránkách www.moje-stopa.cz a facebookovém profilu Moje stopa
  • na venkovních propagačních plochách
  • tisku

Kampaň vyvrcholila na zářijových veřejných setkáních, na nichž bylo přítomným zájemcům vysvětleno, co je očekáváno od zpracovatelů návrhů a jakým způsobem mají při zpracovávání a podávání návrhů postupovat.

Termín: červen - září 2016

 

2. Veřejná setkání ke sběru námětů pro tvorbu návrhů

Úřad zorganizoval sadu čtyř setkání pro občany, kteří mají nápad, jak změnit, či vylepšit veřejný prostor. Pro zajištění kontaktnější formy komunikace je území Prahy 10 rozděleno na čtyři lokality:

  • Vršovice/Vinohrady
  • Strašnice
  • Malešice
  • Zahradní město/Záběhlice

V každé z těchto lokalit proběhla samostatné setkání ke sběru námětů, vztahujících se k dané lokalitě.

Termín: září 2016

3. První kolo technické analýzy

U sebraných námětů úřad prověřil majetkoprávní vztahy a základní realizovatelnost, přičemž o výsledcích byli navrhovatelé průběžně informováni.

Termín: přelom září a října 2016

4. Tvorba návrhů

Jakmile měli navrhovatelé od úřadu zprávu, že jejich nápad je na daném pozemku realizovatelný, mohli promyslet základní koncept svého návrhu. Ten následně mohli představit veřejnosti. K tomuto účelu úřad zorganizoval další veřejná setkání s cílem vzbudit u širší veřejnosti zájem o rodících se návrzích. Zároveň setkání posloužila navrhovatelům jako fórum pro diskusi nad návrhy se sousedy.

Termín: říjen 2016

5. Podávání návrhů

Občané Prahy 10 mohli své návrhy podávat prostřednictvím internetových stránek www.moje-stopa.cz, popřípadě odevzdávat v papírové podobě na podatelně úřadu Prahy 10. Příjem návrhů končil 30. listopadu 2016.

Formulář pro navrhovatele byl k vyplnění připraven na těchto stránkách, návod ke zpracování papírové formy podání byl uveřejněn v tisku, v informační kanceláři úřadu a na internetových stránkách. Navrhovatelé využívali i konzultace s koordinátorkou projektu, a to buď na telefonní lince 702 187 288, na níž si mohli dojednat i osobní schůzku, nebo prostřednictvím dotazníkového formuláře v záložce Zeptejte se.

Termín: listopad 2016

6. Posuzování proveditelnosti – 2. kolo technické analýzy

Zaměstnanci úřadu posoudili u všech došlých návrhů jejich realizovatelnost. Každý návrh prošel zevrubnou analýzou a s navrhovateli byl průběžně výsledek konzultován tak, aby byly odstraněny překážky proveditelnosti a návrhy mohly postoupit do fáze hlasování.

Termín: prosinec 2016 – leden 2017

7. Veřejná diskuse - prezentace návrhů

Všechny proveditelné návrhy byly v únoru 2017 prezentovány veřejnosti.  Každý z přítomných navrhovatelů představil svůj projekt obyvatelům Prahy 10 na veřejných setkáních, které úřad uspořádal ve čtyřech základních školách. V místech navrhovaných projektů byly instalovány informační plakáty s informacemi o návrzích a výzvou k hlasování.

Prezentační setkání proběhla takto:

13.2. v ZŠ U Roháčových kasáren pro návrhy pro oblast Vršovice

14.2. v ZŠ Brigádníků pro návrhy pro oblast Strašnice

15.2. v ZŠ Hostýnská pro návrhy pro oblast Malešice

16.2. v ZŠ Švehlova pro návrhy pro oblast Zahradní město/Záběhlice

a to vždy od 17:30 hodin.

 

8. Veřejné hlasování

Hlasování probíhá prostřednictvím hlasovací aplikace společnosti Demokracie 2.1, a to v termínu 1. - 16.3.2017. Vstup do aplikace je ze záhlaví záložky "Aktuálně" na těchto stránkách. Podrobný popis jednotlivých návrhů je pod záložkou "projekty k hlasování". Hlasující má možnost hlasovat jednou pro jakýkoliv návrh a to PRO i PROTI. 

Své favority může každý vybírat ve dvou kategoriích - malé a velké projekty. V kategorii malých projektů je přihlášeno 13 návrhů, jejichž předpokládanýá rozpočet je do půl milionu korun. V kategorii projektů velkých, tedy těch, jejichž finanční náročnost je ohodnocena v rozmezí půl milionu až 1 000 000 Kč bojuje o Vaši přízeň 8 návrhů.

V každé kategorii může hlasující využít určitý počet kladných a záporných hlasů. U malých projektů je možné podpořit až 4 návrhy a až dvěma dát hlas negativní a u velkých lze podpořit dva návrhy a jednomu dát palec dolů. Vždy platí, že pro to, aby hlasující mohl uplatnit jeden negativní hlas, musí využít dva hlasy pozitivní. 

Ale vzhledem k tomu, že počet a poměr hlasů je pro každou kategorii vlášť, nelze podpořit projekty v jedné kategorii a ve druhé udělovat jen negativní hlasy.

Obyvatelé Prahy 10 bez přístupu k internetu mohou o projektech hlasovat s pomocí zaměstnanců úřadu ve Středisku územního rozvoje ÚMČ Praha 10.

Termín: 1. - 16. 3. 2017

Výsledky hlasování budou zveřejněny na akci Fórum Zdravé Prahy 10 dne 16.3.2017, na těchto stránkách , dále prostřednictvím dalších médií a rozeslány e-mailem těm, kteří v hlasovací aplikaci zanechají svou elektronickou adresu.

9. Realizace projektů

Ihned po vyhlášení vítězných projektů radnice začne, ve spolupráci s autory návrhů, přípravu samotné realizace.

Termín: od dubna 2017

10. Vyhodnocení procesu

Jelikož podstatou procesu je jeho opakování a zdokonalování, bude provedeno jeho vyhodnocení, a to jako celku, tak i jeho jednotlivých fází. Vyhodnoceny budou nejen poznatky zúčastněných úředníků, ale i všech ostatních aktérů, se kterými budou vedeny rozhovory za účelem získání co nejpřesnější zpětné vazby. Pokud to bude nutné, dojde k další aktualizaci Metodiky.

Termín: duben 2017

11. Implementace

Na základě vyhodnocení projektu bude stanovena výše finančních prostředků pro realizaci dalšího ročníku projektu.

Termín: duben - červen 2017