Investice do oprav a modernizace ZŠ

V roce 2014 MČ Praha 10 investovala do oprav a rekonstrukcí ve školských zařízeních celkem 89 059 tis. Kč, z toho v základních školách 17 700 tis. Kč a do rekonstrukcí školních jídelen 47 142 tis. Kč.

Od  roku 2011 probíhají průběžně plánované opravy a rekonstrukce budov ZŠ. Jedná se o opravy fasád, výměny oken, zateplení budov, rekonstrukce vodoinstalací a elektroinstalací, opravy sociálních zařízení, zahrad, hřišť a tělocvičen. Hlavním cílem je vytvořit pro žáky moderní a zdravé prostředí, které je zároveň dobrou vizitkou zřizovatele.

Během posledních let prošly rekonstrukcí, opravou nebo dostavbou tyto školy:


ZŠ Gutova

 • V roce 2011 dostavba sportovního areálu Gutovka a v tomtéž roce se prováděla  originálně pojatá velkoplošná výzdoba fasády budovy – grafiti.
 • V roce 2012 se prováděla přestavba bývalého areálu bazénu na venkovní amfiteátr a prostor pro školní zahradu. 
 • V roce 2013 se realizovala rekonstrukce střech budov, rekonstrukce střešní nástavby a světlíku; Za materiální vybavení a údržbu školy ve školním roce 2011/2012 bylo vydáno 1 355 000 Kč, jednalo se o výměnu linolea ve dvou učebnách, nakoupeny nové lavice  vč. židlí do 4 učeben I. stupně, výměna tabulí, nákup nového nábytku do tříd, nákup regálů do výtvarného ateliéru, nákup myčky do cvičné kuchyně, výměna podlahové krytiny v pěti učebnách, vybavení školní družiny, malování a nákup vysavače pro provoz školy.
 • Ve školním  roce 2012/2013 bylo na materiálové vybavení školy vydáno celkem 2 159 000 Kč. Byly nakoupeny židle a lavice do jedné učebny, instalovány mříže do oken v přízemí školy, nakoupeny žaluzie do sborovny, bylo instalováno zrcadlové obložení relaxační třídy, byl posílen přívod elektrického proudu do budovy, nakoupen nový nábytek do PC třídy, zavedení datové sítě-servrovna, vybavení nové herny školní družiny, nákup nových tabulí, nákup 15 ks PC a monitorů, nákup 14 ks notebooků, nákup dvou interaktivních tabulí, nákup dvou dataprojektorů. 

ZŠ Brigádníků

 • V roce 2011 proběhla velká rekonstrukce toalet ve škole, výměna oken a vchodových dveří. V témže roce byl uveden do činnosti kamerový systém, byla zrenovována jazyková učebna a nakoupeny dvě interaktivní tabule. V roce 2011/2012 se průběžně prováděla výměna výpočetní techniky.
 • V roce 2012 proběhla rekonstrukce učebny fyziky, byly opraveny žaluzie ve všech třídách II. stupně, byl nakoupen nový nábytek do 1. tříd a vybudován bezbariérový přístup pro vozíčkáře, pro školní družinu byl zakoupen altán, pro třídy školy dvě interaktivní tabule.
 • V roce 2013 byla provedena oprava střechy a montáž nových svodů a žlabů a byla zahájena první etapa  rekonstrukce školního skleníku, uskutečnila se celková oprava podlahy v jedné třídě.    

ZŠ K. Čapka

 • Od roku 2011 došlo k vybavení všech tříd kvalitním nábytkem, do 18 tříd byly instalovány interaktivní tabule, byl nakoupen interaktivní výukový materiál včetně učebnic.
 • Do tříd byly nakoupeny žaluzie, bylo přebudováno pískové hřiště na zcela multifunkční hřiště pro míčové sporty, byla zrealizována venkovní učebna. Škola byla napojena na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy spravovaný Městskou policií hl. m. Prahy, byla nainstalována nová vnitřní telefonní ústředna a ve vestibulu byly instalovány monitorovací kamery.

ZŠ Jakutská

 • V roce 2011 byl nakoupen nový nábytek a zrekonstruován interiér školy, byla provedena    rekonstrukce zpevněných ploch v okolí školy, provedena rekonstrukce sociálního zařízení.  
 • V roce 2012 byly nainstalovány nové herní prvky na školní zahradě, byla provedena  rekonstrukce sportovního hřiště, třídy byly vybaveny 10 interaktivními tabulemi, došlo  k zasíťování celé školy.
 • V roce 2013 se prováděla rekonstrukce celého pláště budovy školy s výměnou oken a  zateplením budovy školy.

ZŠ Hostýnská

 • Za poslední tři roky byly ve škole provedeny opravy a úpravy na vstupních portálech školy, chodnících v areálu školy, proběhla rekonstrukce zpevněných ploch a oprava oplocení školního hřiště, oprava vzduchotechniky ve školní kuchyni.
 • V roce 2013 se prováděla celková rekonstrukce ležatého potrubí včetně sanity ve třídách, rekonstrukce plynu a sociálního zařízení.

ZŠ Olešská

 • V letech 2011 – 2012 se prováděla modernizace sociálního zařízení, škola byla vymalována a byla dokončena výměna starých dřevěných oken na chodbách, v tělocvičně, ve školní družině za nová plastová, v témže roce se prováděla rekonstrukce povrchu tělocvičen.
 • V roce 2013 se prováděla rozsáhlá rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace školy a zásadní proměnou prošla školní jídelna a kuchyně, uskutečnila se výměna oken.    

ZŠ Eden

 •  V letech 2011 a 2012 byla prováděna etapová výměna oken.
 •  V roce 2013 proběhla poslední etapa výměny oken a zateplení fasády.
 •  Průběžně během tříletého období byla škola vybavena audiovizuální technikou s připojením na internet, v roce 2012 byl vyměněn povrch obou tělocvičen a byl vybaven o herní prvky  venkovní  sportovní areál.      

ZŠ Švehlova

 • V roce 2011 byl nakoupen nový nábytek do tříd a školní družiny, uskutečnila se III. etapa výměny oken, prováděla se oprava podlahy v malé tělocvičně, byly vyměněny počítače v počítačové  učebně za modernější a v učebně byl vyměněn nábytek.
 • V roce 2013 proběhla kompletní rekonstrukce střechy, byla vybudována nová malá tělocvična, proběhla revitalizace školního hřiště s umělým povrchem a byla  zrekonstruována běžecká dráha a doskočiště pro skok daleký, dále byla vybudována nová učebna pro hudební výchovu a dvě pracovny pro výuku anglického jazyka.
 • V celé škole byla provedena výměna oken.    

 ZŠ U Vršovického nádraží

 • V letech 2011-2012 byla dokončena výměna nábytku za výškově stavitelný ve všech kmenových učebnách, postupně se provádí výměna tabulí, byla vybudována počítačová učebna pro žáky 1. stupně, došlo k výměně umělého trávníku na školním hřišti, bylo nakoupeno přenosné doskočiště pro skok vysoký, v počítačové učebně 2. stupně byly vyměněny počítače, škola je pokryta  bezdrátovým připojením k internetu, byla zrekonstruována cvičná kuchyň, včetně  výměny kuchyňského nábytku a kuchyňských spotřebičů a uskutečnila se oprava kotelny.
 • V roce 2013 byla provedena kompletní rekonstrukce tělocvičny.

ZŠ U Roháčových kasáren

 • V roce 2011 proběhla rekonstrukce víceúčelového venkovního hřiště, bylo vybudováno hřiště  s herními prvky  pro žáky ve školní družině, proběhla instalace solárních panelů – FVS.
 • V roce 2012 byla dokončena instalace fotovoltaických článků na střeše školy a v témže roce byla   dokončena instalace solárních panelů na ohřev vody, akce byla hrazena MČ Praha 10.
 • V roce 2012 bylo zrekonstruováno schodiště.
 • V roce 2013 škola nakoupila 16 interaktivních tabulí.    

ZŠ V Rybníčkách

 • V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce velké části školní zahrady a také začala 1. etapa  rekonstrukce hřiště. Na běžecký ovál byl položen umělý povrch a byly zrekonstruovány doskočiště a rozběhová dráha.
 • V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce školního sportoviště.
 • V roce 2012 byla školní zahrada vybavena novými herními prvky pro školní družinu a 8 tříd bylo vybaveno ergonometrickým nábytkem, byla provedena výměna podlahových krytin  a škola   započala s výměnou šatnových klecí  za skříňky.
 • V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce šaten, v počítačové učebně byly staré počítače  vyměněny za nové, byla zahájena rekonstrukce cest a dlážděných ploch na školní zahradě.   

ZŠ Nad Vodovodem

 • V tříletém období byla provedena výměna oken v celé budově, rekonstruována střecha a  renovován tepelný výměník;
 • Všechny třídy byly vybaveny PC technikou propojenou do školní počítačové sítě s připojením na  internet.
 • 13 učeben bylo vybaveno interaktivními tabulemi.
 • V obou tělocvičnách byly položeny nové podlahy, ve velké tělocvičně bylo renovováno obložení  stěn, byl zrekonstruován multifunkční venkovní areál a hřiště pro školní družinu.

ZŠ Břečťanová

 • V letech 2011 – 2013 se prováděla na škole výměna oken a vstupních dveří, zateplení a  rekonstrukce střech včetně nových okapů, rekonstrukce chodníků a vchodů do jednotlivých pavilonů, oprava podezdívek plotů, byla prováděna nová elektrokabeláž do pavilonů včetně    elektroinstalace v pavilonech, dále bylo vybudováno nové doskočiště na skok vysoký, došlo  k zabudování nových herních prvků pro školní družinu, proběhly terénní úpravy pozemku.
 • Do interiéru byl nakoupen nový nábytek do všech učeben, nové botníky a dále   4 keramické tabule, 4 interaktivní tabule a nové učební pomůcky.

Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu základních škol v letech 2010 - 2014

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

56,8 mil. Kč

52,7 mil. Kč

16,7 mil. Kč

125,4 mil. Kč

17,7 mil Kč

 

Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu ZŠ sledované OŠK

Přehled výdajů do školství v mil. Kč 2011 2012 2013 2014 2015
skutečnost v mil. Kč
Přehled čerpaných příspěvků na opravy a údržbu sledované OŠK 7,2 7,5 6,7 9,3 8,8

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10