Životní situace

Úvod » Poplatky » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky
Kategorie Poplatky
Název životní situace Místní poplatek ze psů
Základní informace

Poplatník, tj. držitel psa, je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku podle místa svého trvalého bydliště nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost poplatek platit.

 
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců, vždy od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém vznikla držiteli psa ohlašovací povinnost.
Kdo je oprávněn jednat
 • držitel psa
  • fyzická osoba
   • případně pověřená osoba za žadatele
  • právnická osoba
Způsob řešení
Řeší se ohlášením na úřadu příslušné městské části podle místa trvalého bydliště držitele psa. Cizinci s pobytem delším než 90 dnů. 
 
Povinnost platit za psa vniká držiteli až u psa staršího 3 měsíců.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický, odd. místních příjmů
Vršovická 68
101 38 Praha 10
 
Pověřená osoba:

Úřední hodiny

Doklady

Držitel psa (fyzická osoba):

 • vyplněný a žadatelem podepsaný formulář "Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
 • občanský průkaz
 • v případě nároku na sníženou sazbu doklad prokazující tuto skutečnost
  • poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu
   • doklad o přiznání důchodu
  • držitel psa převzatého z útulku
   • doklad o převzetí psa z útulku
  • držitelé, kteří chovají psa v rodinném domě
   • čestné prohlášení
  • držitel psa, který je přihlášen do evidence chovatelů psů na území hl. m. Prahy
   • Registrační karta chovatele psa

Pověřená osoba za držitele psa:

 • vyplněný a žadatelem podepsaný formulář "Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů" 
 • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
 • kopie občanského průkazu držitele psa
 • občanský průkaz pověřené osoby
 • neověřená plná moc

Držitel psa (právnická osoba):

 • vyplněný a žadatelem podepsaný formulář "Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů" 
 • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
 • občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku
Poplatky a lhůty
Poplatky:
Výše místního poplatku
 • základní sazba:
  • jeden pes - 1 500 Kč
  • každý další - 2 250 Kč
 • snížené sazby:
  • osoba starší 65 let, nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu
   • jeden pes - 200 Kč
   • každý další - 300 Kč
  • držitel psa v rodinném domě Praha
   • jeden pes - 600 Kč
   • druhý a každý další - 900 Kč
  • držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
   • jeden pes - 600 Kč
   • každý další - 900 Kč
  • držitel psa převzatého z útulku na území hl. m. Prahy
   • je osvobozen od placení místního poplatku za psa po dobu 2 let od převzetí psa ze zařízení
  • držitel psa, který přihlásil psa do evidence chovatelů psů:
   • nárok na slevu poplatku po dobu 2 let do max. výše 350 Kč/rok
 • výše poplatku je stanovena vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy

Lhůty:

Splatnost poplatku:

 • nečiní-li vyměřená částka více jak 600 Kč - nejpozději do 31. března každého roku
 • činí-li vyměřená částka více jak 600 Kč - ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku

 

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů od pořízení psa

 

Nejčastější otázky
 • Mám psa označeného tetováním, mám také nárok na úlevu z místního poplatku?
 • Zemřel mi pes, za kterého jsem řádně platil místní poplatek, je možné zažádat si o navrácení zbývající částky?
 • Pořídili jsme si psa v červnu, jak a v jaké výši máme platit poplatek?
 • Kam psa přihlásit do evidence a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele psa?
 • K místnímu poplatku se jako držitelka psa ohlašuji každý rok?
 • Jsou nějaké osoby osvobozeny od místního poplatku ze psů?
 • Je povinnost, aby byl pes opatřen evidenční známkou, a hrozí za neopatření nějaké sankce?
 • Je povinnost nechat psa trvale označit mikročipem/tetováním?
 • Feně, kterou mám doma, se narodila štěňata. Musím je hned hlásit na úřadu a platit za ně poplatek?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Označování psů a evidence chovatelů psů

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10