Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Žádosti, povolení a stížnosti
Název životní situace Povolování tombol
Základní informace

Tombola patří mezi loterie a jiné podobné hry, proto se její povolení a pořádání řídí zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela č. 458/2011, Sb., platná od 1.1.2012).

Tombolou se rozumí hra, které se dobrovolně účastní fyzická osoba, která zaplatí vklad (tj. zakoupí si los), jehož návratnost se nezaručuje. O výhře, resp. prohře, rozhoduje náhoda. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě konání.

Za tombolu se nepovažuje tzv. "jiná akce o ceny", kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným  náhodným výběrem, nepeněžité výhry.

Losy nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry mohou být slosovány pouze v případě, že jsou číslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán povolující pořádání tomboly.

Tombolu a jiné podobné hry nelze provozovat bez souhlasu příslušného orgánu, tj. příslušného úřadu.

Úřad MČ Praha 10 povoluje pouze tomboly s herní jistinou do 50 000 Kč. V ostatních případech pak o povolení rozhoduje Ministerstvo financí ČR.

 

Kdo je oprávněn jednat

 • právnická osoba
  • se sídlem na území ČR
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti o povolení tomboly (loterie) na příslušný odbor úřadu MČ Praha 10, případně na Ministerstvo financí ČR, pokud herní jistina přesahuje stanovenou částku.

Slosování musí být veřejné, v případě herní jistiny nad 20 000 Kč za přítomnosti státního dozoru. Do slosování mohou být zahrnuty pouze prodané losy.

Provozovatel, kterému byla povolena tombola, musí jmenovat loterního zástupce.

 

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor ekonomický, odd. místních příjmů

Vršovická 68
101 38, Praha 10

Pověřená osoba: Zuzana Železná, kancelář A305a
Tel.: 267 093 341
E-mail: zuzanaz@praha10.cz

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Čt: 8.00 - 12.00

Ministerstvo financí ČR
odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. správního řízení

Letenská 15
118 10, Praha 1

Tel.: 257 041 111 (ústředna)
E-mail:  podatelna@mfcr.cz

Doklady

Žadatel:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení tomboly
 • vzor losu
  • nebo jinak pojmenovaného slosovatelného papíru
 • výpis z rejstříku trestů fyzických osob, které mají u právnické osoby (žadatele) postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy a fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické osoby
  • ne starší než 3 měsíce
 • výpis z obchodního rejstříku (doklad o bezúhonnosti)
  • či jiné zákonné evidence prokazující, že o povolení nežádá právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry – 5 000 Kč
 • přijetí žádosti o vydání povolení k provozování tomboly pro rok 2012 (rozhodnutí ministra financí ČR ze dne 3.2.2012) – 500 Kč
 • změna v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry – 3 000 Kč
 • změna v povolení k provozování tomboly pro rok 2012 (rozhodnutí ministra financí ČR ze dne 3.2.2012) – 300 Kč
  • uvedené částky jsou stanoveny položkou 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění zákona č. 458/2011 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Lhůty:

 • žadatel do 7 dnů ode dne doručení  rozhodnutí o povolení tomboly sdělí orgánu, který tombolu povolil (tj. ÚMČ Praha 10 nebo Ministerstvo financí ČR) jméno, příjmení a bydliště a doklad o bezúhonnosti loterního zástupce
 • loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher vyúčtování tomboly
  • zároveň zajistí i vyúčtování akce, k jejímuž zabezpečení byla tombola povolena
Nejčastější otázky
 • Hrozí nějaké sankce za nepovolené provozování tomboly?

  Za provozování bez povolení hrozí uložení pokuty do výše 150 000 Kč.

 • Je nutné o průběhu losování vést nějaký záznam?

  O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

 • Mají losy nějaké povinné náležitosti?

  Slosovány mohou být losy, pokud jsou očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly. U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč mohou být slosovány pouze losy vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze.

 • Plynou pro příjemce výtěžku z tomboly nějaké povinnosti?

  Organizátor má povinnost zaplatit správní poplatek a dodržovat podmínky uvedené v povolení k provozování tomboly.

 • Existují nějaké výjimky v podmínkách při pořádání tomboly?

  U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.

 • Je stanovena min. cena výher v tombole?

  Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny.

 • Může tombolu organizovat právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, ale sídlem v ČR?

  Povolení může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území ČR. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.

 • Co je herní jistina?

  Herní jistina je násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu.

 • Co je tzv. "jiná akce o ceny" a jak se liší od tomboly?

  Jedná se o akce, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry.

 • Jaký je rozdíl mezi tombolou a loterií?

  U tomboly se do slosování zahrnou pouze prodané losy, losy se prodávají a výhry se vydávají v den a na místě slosování.

Podobné situace -
Související situace

Povolení k provozování výherních hracích přístrojů

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10