Úvod » Podnikání » Povolení » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Povolení
Název životní situace Povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Základní informace
Místa, na kterých je povoleno provozování výherních hracích přístrojů (dále jen "VHP") na území hl. m. Prahy určuje vyhláška č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.
 
K provozování VHP je nutné vydání povolení, které se vydává v případě, že:
 • žadatel splní veškeré zákonem o loteriích (zákon č. 202/1990 Sb.) stanovené podmínky
 • že provozování VHP je v souladu s jinými právními předpisy (např. s místními vyhláškami), nenarušuje veřejný pořádek a je zaručeno jejich řádné provozování (vč. technického vybavení)
 • žadatel prokáže zajištění odborného servisu
 • podle osvědčení autorizované osoby je VHP provozuschopný

Žadatel je povinen složit na zvláštní účet banky peněžní částku (tzv. "jistota"), která za jednotlivého žadatele činí 2 000 000 Kč.

Každý hrací přístroj, jehož provoz byl řádně povolen, musí být viditelně označen známkou tak, aby nebylo možné ji poškodit.

Známka obsahuje:

 • označení Ministerstva financí ČR
 • malý státní znak ČR
 • rok povolení
 • hodnotu
 • hlubotisk (po celé ploše)

Provozovatel je povinen do 2 měsíců po skončení platnosti povolení podat vyúčtování provozu hracích přístrojů a předložit vyúčtování orgánu, který povolení vydal a příslušnému finančnímu úřadu.

Kdo je oprávněn jednat
 • česká právnická osoba - akciová společnost
  • bez majetkové účasti zahraničních osob
  • případně v zastoupení je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba
Způsob řešení
Řeší se podáním písemné žádosti na úřad příslušné městské části dle místa provozovny VHP.
 
V případě povolení provozování hracího přístroje na českou měnu v kasinu, nebo provozování hracího přístroje na cizí měnu, se žádost o povolení podává na Ministerstvo financí ČR (odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. právní a metodické).
Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
odbor ekonomický, odd. místních příjmů
 
Vršovická 68
101 38, Praha 10
 
Pověřená osoba: Libuše Bőhmová, kancelář A305b
Tel.: 267 093 464
 
Úřední hodiny:
 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Čt: 8.00 - 12.00
Doklady
Předpisy:
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993 o hracích přístrojích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • vyhláška č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas,  na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

Výherní hrací přístroje může provozovat akciová společnost se základním kapitálem 30 000 000 Kč, která má na zvláštním účtu v bance složenou jistotu ve výši 2 000 000 Kč.

Písemná žádost právnické osoby - akciové společnosti - o povolení provozu VHP obsahuje:

 • název společnosti žadatele, sídlo, IČO, čísla účtů společnosti, telefon
 • název VHP, evidenční (výrobní) číslo VHP
 • adresu umístění VHP s přesným udáním provozovny (herna, restaurace)
 • provozní doba provozovny
 • popis způsobu a podmínek manipulace v VHP, zejména při výběru peněz a opravách
 • doklad o zajištění odborného servisu (živnostenský list)
 • jména, r. č., (datum narození), bydliště osob odpovídající za zákaz hry osob mladších 18 let, v herně za zákaz vstupu do herny
 • herní plán, na Jackpot - výrobní číslo, typ (název), výrobce, herní plán, popis hry a podmínky manipulace
 • v herně - herní řád
 • prohlášení o způsobu nabytí VHP
  • v případě pronájmu opis smlouvy
 • čestné prohlášení provozovatele, že společnost je bez zahraniční majetkové účasti
 • kopie smlouvy o umístění VHP v provozovně s majitelem (nájemcem) provozovny
 • kolaudační rozhodnutí
  • v případě nové herny

Následující přílohy: originál, nebo úředně ověřenou kopii + kopii

 • doklad o zřízení zvláštního účtu u banky (jistota) ve výši 2 000 000 Kč
 • osvědčení o provozuschopnosti VHP od autorizované osoby
 • výpis z obchodního rejstříku
  • nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu
  • nesmí být v době předložení starší 3 kalendářních měsíců
 • úředně ověřená plná moc pro osobu zmocněnou jednat s úřady ve věci VHP

Bližší informace najdete na stránkách:

Ministerstva financí ČR  → veřejná správa → rozvoj a reg. trhu → loterie a sázkové hry → podmínky pro povolení

Poplatky a lhůty
Poplatky a odvody za provozované VHP:
 • správní poplatky za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování VHP - 5 000 Kč
 • správní poplatky za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování VHP - 3 000 Kč
  • splatné při podání žádosti, na účet Úřadu městské části Praha 10
 • odvody - 20% ze zisku + 55 Kč/VHP/den se hradí za každý povolený VHP
  • odvod se hradí prostřednictvím čtvrtletních záloh na odvod, které se spravují jako daň dle daňového řádu. Zálohy se neplatí za poslední čtvrtletí. Odvodovým obdobím je kalendářní rok. Odvodové přiznání se podává nejpozději do 2 měsíců po uplynutí odovodového období.
  • správu odvodu vykonávají finanční úřady

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů od podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Z jakého důvodu se skládá k žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů v bance jistina ve výši 2 000 000 Kč?
  Jistinu žadatel o povolení provozování výherního hracího přístroje skládá k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím.
 • Lze se proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů odvolat?
  Ano, odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů  ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
 • Jakým způsobem žadatel o povolení k provozování výherních hracích přístrojů prokazuje bezúhonnost?
  Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Povolování tombol

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10