Vítání občánků, jubilea, výročí a oslavy

Vítání občánků

Vítání občánků organizuje oddělení kultury, sportu a projektů, v průběhu celého roku (kromě července a srpna). Ročně proběhne 72 obřadů, které se konají v prostorách obřadní síně Vršovického zámečku (Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice). Podle místní evidence jsou postupně rozesílány pozvánky, odchází na jméno a adresu trvalého bydliště nově narozeného občana zpravidla mezi čtvrtým a sedmým měsícem věku dítěte. Rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se s nově narozeným občanem Prahy 10 malého slavnostního ceremoniálu uvítání, se mohou formou vyplnění přiložené návratky hlásit písemně, e-mailem nebo telefonicky u pověřené pracovnice oddělení kultury, sportu a projektů.

Kontakt: 

Jana Štěpánková

telefon: 267 093 618

email: jana.stepankova@praha10.cz

Stromy za narozené děti

V rámci vítání nových občánků financuje městská část projekt Stromy za narozené děti. Podstatou tohoto projektu je výsadbou nového stromu symbolicky upevnit vztah nově narozených dětí k Praze 10. Trvale tak pomůžete přispět k rozvoji zeleně na území naší městské části a zlepšit životní prostředí právě našim nejmenším občánkům. Veškerá péče a náklady budou hrazeny městskou částí. Výsadba je prováděna v rozsahu jednoho stromu pro skupinu deseti dětí (symbolicky ve vztahu k Praze 10). Jedinou podmínkou pro zapojení do výše uvedeného projektu je účast na Vítání občánků, v rámci kterého rodiče dětí obdrží certifikát, jehož výtvarný motiv vzešel ze soutěže žáků základních škol. Projekt přispívá k posílení vztahu občanů k veřejné zeleni a zároveň účinně pomáhá životnímu prostředí. Stromy jsou vysazovány dle agrotechnických lhůt zpravidla dvakrát v roce, realizací je pověřena odborná firma. Konkrétní termíny výsadby jsou zveřejňovány v novinách Prahy 10, aby měli případní zájemci z řad rodičů a veřejnosti možnost přijít se na výsadbu stromů podívat. 

Kontakt: 

Jana Štěpánková

telefon: 267 093 618

email: jana.stepankova@praha10.cz

Jubilea občanů, setkání jubilantů 90 a 95 letých, návštěvy 100 letých jubilantů

Na základě rozhodnutí vedení městské části Praha 10 jsou občané, kteří se dožijí významného jubilea devadesáti a devadesáti pěti let zváni na setkání jubilantů, která se konají zpravidla jedenkrát v kalendářním měsíci v radničním salónku v 5. patře v budově ÚMČ, kde oslavencům osobně pogratuluje starosta nebo zástupce starosty.

Jubilantům, kteří dosáhnou 70, 75, 80 a 85 let je odesláno písemné blahopřání. Gratulace rozesílá pověřená pracovnice oddělení kultury, sportu, a projektů dle dostupných údajů z místní evidence.

Jubilantům, kteří se dožívají 100 let, může na základě požádání oslavence nebo jeho příbuzných pogratulovat osobně starostka, nebo její zástupce v rámci návštěvy jubilanta v domácnosti. Konkrétní termín je třeba dojednat předem telefonicky u pověřené pracovnice oddělení kultury, sportu a projektů. 

Kontakt: 

Lýdia Machová

telefon: 267 093 505

email: lydia.machova@praha10.cz

Zlaté, diamantové a platinové svatby

Zlaté (padesáté výročí uzavření sňatku), diamantové (šedesáté výročí uzavření sňatku) a platinové (sedmdesáté výročí uzavření sňatku) svatby organizuje oddělení kultury, sportu a projektů na požádání oslavenců nebo příbuzných. Podmínky pro uspořádání slavnostního obřadu: jubilující pár musí mít trvalé bydliště v Praze 10 a před konáním obřadu předloží k nahlédnutí oddací list a občanské průkazy. Svatby při příležitosti významného výročí sňatku (50., 60., 70. let) se konají zpravidla v obřadní síni Vršovického zámečku (Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice) ve vypsaných svatebních dnech, konkrétní termín je třeba dojednat předem. 

Kontakt: 

Lýdia Machová

telefon: 267 093 505

email: lydia.machova@praha10.cz

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10