Volby do zastupitelstev

Navigace do volebních místností

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 10, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a také Senátu Parlamentu České republiky ( 5 okrsků v k.ú. Vinohrady)

Volby do zastupitelstev obcí - Zastupitelstva městské části Praha 10 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají

  • v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
  • v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Na území městské části Praha 10 je vytvořeno pro volby do zastupitelstev obcí 109 volebních okrsků s čísly 10001- 10109.  „Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí“ včetně seznamu ulic s číslem volebního okrsku a s adresou volební místnosti bude zveřejněno na úřední desce Úřadu městské části Praha 10. Na webových stránkách www.praha10.cz pod ikonou VOLBY bude též umístěna aplikace, z níž volič po zadání adresy svého trvalého pobytu zjistí číslo svého volebního okrsku a sídlo příslušné volební místnosti. Informace o čísle volebního okrsku voliče a adresa volební místnosti je též uvedena na štítku na obálce, v níž budou voliči dodány hlasovací lístky. Na webových stránkách bude též zveřejněn přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu městské části Praha 10.

Volič

Voličem pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb na území hlavního města Prahy přihlášen k trvalému pobytu. Do zastupitelstva městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den  voleb přihlášen k trvalému pobytu na území této městské části.

Voličem je také státní občan jiného státu Evropské unie s povolením k trvalému pobytu (§ 87g zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky) a přechodným pobytem občana Evropské unie (§87a zák. č. 326/1999 Sb.), který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a je v den voleb přihlášen k pobytu na území hlavního města Prahy (pro volby do zastupitelstev městských částí na území městské části) (dále jen „občan EU“).

Podmínkou pro hlasování je u občana EU zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

O zápis do dodatku stálého seznamu voličů lze požádat u Úřadu městské části Praha 10, odboru občanskosprávního, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 – Vršovice:

  • písemně
  • osobně (v ověřovací kanceláři – budova B, přízemí).

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů lze podat nejpozději do 2 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. října 2018 do 16:00 hodin.

Občanovi EU, který není zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, nebude umožněno hlasování.

Pokud byl občan EU zapsán do dodatku stálého seznamu při některých z předcházejících voleb do zastupitelstev obcí, nemusí již opětovně o zápis do dodatku stálého seznamu voličů žádat. Skutečnost, zda je zapsán do stálého seznamu voličů či do dodatku stálého seznamu voličů, si může každý volič ověřit u ÚMČ Praha 10, odboru občanskosprávního, v ověřovací kanceláři, budova B, přízemí.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občané ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu). Občané z jiného členského státu prokazují svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zák. č. 326/1999 Sb. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady nebude mu hlasování umožněno. V době, kdy budou otevřeny volební místnosti, bude na Úřadu městské části Praha 10 zajištěna služba na referátu občanských průkazů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního včetně fotografa (Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova C, 1. patro).  Zde občan ČR, s platným trvalým pobytem ve správním obvodu městské části Praha 10, může požádat, v souvislosti s výkonem volebního práva, o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (tento doklad bude vydán bezodkladně).

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na druhé straně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Do Zastupitelstva městské části Praha 10 se volí 45 členů, do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí 65 členů. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí i úřední obálka jsou barvy šedé. Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném politickou stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka úřadu, který plní funkci registračního úřadu. 

Hlasovací lístky jsou starostou městské části distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb tj. do 2. října 2018. V případě poškození nebo při ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru k úpravě hlasovacích lístků. Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.
  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Pro hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva městské části volič použije pouze jednu úřední obálku.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavek lze nahlásit předem telefonicky na odboru občanskosprávním Úřadu městské části Praha 10 – paní Daniela Vacková tel. 267 093 368 nebo paní Věra Voříšková tel. 267 093 415. Ve dnech voleb lze tento požadavek nahlásit nejen na úřadě, ale i přímo příslušné okrskové volební komisi.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 26, se sídlem Praha 2

Ve volebních okrscích č. 10001 – 10005, které se nacházejí na území městské části Praha 10 v k.ú. Vinohrady, se společně s volbami do zastupitelstev obcí konají volby do Senátu Parlamentu ČR, neboť těchto 5 okrsků náleží do volebního obvodu č. 26 se sídlem v Praze 2 (viz příloha č. 3 k zákonu 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místností prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Volič, zapsaný do stálého seznamu voličů v některém z výše uvedených okrsků, může požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR. Tento voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakékoli volební místnosti ve volebním obvodu č. 26. Na voličský průkaz není možné hlasovat ve volbách do zastupitelstva městské části ani ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy. O voličský průkaz lze požádat:

  • Osobně nejpozději do 3. října 2018 do 16:00 hodin (případně do 10. října 2018 do 16:00 hodin pro druhé kolo) v ověřovací kanceláři ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, budova B – přízemí.
  • Písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději do 28. září 2018. Žádost by měla obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu, popřípadě způsob doručení voličského průkazu.
  • Elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID DS irnb7wg) nejpozději do 28. září 2018.

ÚMČ Praha 10 vydá voličský průkaz nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. 20. září 2018. Výdej voličských průkazů – 5. patro, budova C, č. dv. 520). Pokud volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pro konkrétní kolo voleb, je mu voličský průkaz vydán pro obě kola voleb do Senátu. Bližší informace k voličským průkazům lze získat na tel. 267 093 368, příp. 267 093 415.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Hlasovací lísky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. do 2 října 2018). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. 

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí s tím, že úřední obálky a hlasovací lístky jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy, jinak jsou hlasy neplatné.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Druhé kolo voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb ve dnech 12. a 13. října 2018, a to v pátek 12. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. října od 8:00 do 14:00 hodin.

Ve druhém kole kandidují ve volební obvodu pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místností ve dny voleb.

Informace ke stažení

Informace k volbám budou aktuálně doplňovány.

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10