Informace podle zákona 101/2000 Sb.

Informace podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 provádí podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání osobních údajů se nevztahuje oznamovací (registrační) povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů, Úřad městské části Praha 10 (dále jen ÚMČ Praha 10) má podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů povinnost zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem, byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách MČ Praha 10. 

Úřad městské části Praha 10 zpracovává na základě zvláštních zákonů následující osobní údaje:

Osobní údaje o úřednících a zaměstnancích

  • Účel zpracování

ÚMČ Praha 10 v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy úředníků a zaměstnanců (dále jen „zaměstnanců“). ÚMČ Praha 10 dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových a předpisů upravujících sociální zabezpečení a nemocenské pojištění.

  • Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu práce včetně mzdových nároků.

  • Kategorie subjektu údajů

Zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10, členové volebních komisí.

  • Kategorie příjemců údajů

Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu poměru ÚMČ Praha 10 nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ÚMČ Praha 10 předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným orgánům pouze v případě, kdy mu tak ukládá zákon.

  • Doba uchování

Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců MČ Praha 10, zařazených do ÚMČ Praha 10, jsou zpracovávány pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ÚMČ Praha 10 zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Osobní údaje o dalších osobách

  • Účel zpracování

ÚMČ Praha 10 pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení, vyplývajícího z přenesené a samostatné působnosti MČ Praha 10, zpracovává osobní údaje fyzických osob, pokud jsou tyto v postavení správce, jejich zaměstnanců nebo jiných osob, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem. Zvláštní právní předpisy, podle kterých se provádí příslušná agenda, jsou specifikovány na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Úřad MČ a blíže pak u jednotlivých odborů.

  • Kategorie osobních údajů

Pro potřeby uvedených řízení ÚMČ Praha 10 zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k předmětu řízení.

  • Kategorie subjektu údajů

Fyzické osoby, kterých se týká výkon přenesené a samostatné působnosti MČ Praha 10.

  • Kategorie příjemců údajů

S výjimkou postupování věci jiným orgánům veřejné správy ÚMČ Praha 10 tyto osobní údaje nikomu nepředává.

  • Doba uchování

Uvedené osobní údaje ÚMČ Praha 10 zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, popřípadě po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready