Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

REFERENT/KA referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu v oddělení státní správy – životní prostředí a doprava

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne  31. 3. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

REFERENT/KA referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu
oddělení státní správy – životní prostředí a doprava v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

REFERENT/KA referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 10

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

a)fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,

c)způsobilost k právním úkonům,

d)bezúhonnost.

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

technického se zaměřením na dopravu

požadované znalosti

znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, ASPI, grafické informační systémy), povolování vyhrazeného parkování (včetně invalidních státní) a úpravy dopravního režimu, znalost vedení správních řízení, znalost zákonů v oblasti pozemních komunikací, zejména význam a užití dopravních značek – minimálně jako aktivní řidič

další dovednosti, schopnosti

schopnost empatického jednání s osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a osobami vyššího věku, dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, učenlivost.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

-jméno a příjmení, titul

-datum a místo narození

-státní příslušnost

-místo trvalého pobytu

-číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

-datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

-strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  24. 4. 2017 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice REFERENT/KA referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10“

 

Kontakt:

 

Kontakt:

Vendulka Nováková -  267 093 454

Personální oddělení

Kanceláře tajemníka  ÚMČ PRAHA 10

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  27. 3. 2017.

 

 

                                                                                             Ing. Martin Slavík

                                                                                        tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

zasláno 31. března 2017, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

  

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready