Odbor živnostenský

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo.

Ilustrační ikona

Jméno a příjmení:Věra Nachlingerová

Budova/kancelář:A/222

Tel. linka:267 093 470267 093 470

Email:vera.nachlingerova@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru živnostenského

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 615

 

 • vydává průkazy živnostenského oprávnění fyzickým a právnickým osobám, kterými jsou výpisy ze živnostenského rejstříku, rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,  informaci o přerušení činnosti příp. dalších skutečnosti
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku
 • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele, zákona o spotřebních daních a zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákona o cestovním ruchu a dalších právních předpisů
 • ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, za porušení vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele, zákona o spotřebních daních a  zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákona o cestovním ruchu a dalších právních předpisů
 • provádí kontrolu dodržování nařízení hl.m.Prahy Tržní řád
 • zajišťuje vyřizování stížností a podnětů občanů náležejících do působnosti odboru
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele včetně změn a vyřazení z evidence
 • vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele
 • přijímá změny údajů uvedených v přihlášce nebo oznámení podle bodů a) – f) souvisejících s plněním povinností podnikatelů vůči dalším orgánům státní správy
 • fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi též

a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

b) podat přihlášku k důchodovému pojištění,

c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,

d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,

e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

 • osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční *) a podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahujících se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční *)

*) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámené o změně registračních údajů lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready