Úvod » Doklady » Cestovní pas » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady
Kategorie Cestovní pas
Název životní situace Ztráta/odcizení pasu v ČR nebo zahraničí
Základní informace

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní   a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy jsou i v České republice od 1. září 2006 vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen cestovní pasy s biometrickými údaji). Biometrickým údajem je údaj o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální podobě a od 1. dubna 2009 i údaj o otiscích prstů rukou. Otisky se pořizují občanům starším 12 let.

Cestovní pasy se vydávají s platností do všech států světa s dobou platnosti na 5 let pro občany mladší 15 let a s dobou platnosti na 10 let pro občany starší 15 let.

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan má možnost požádat o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, a to ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

K cestám do členských států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Ministerstvo vnitra ČR ale nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Pozn.: od 1. ledna 2012 je zrušena možnost zápisu akademických titulů, stavovských označení a vědeckých hodností do cestovního pasu.

Kdo je oprávněn jednat
 • Žádost o vydání cestovního pasu náhradou za pas ztracený či odcizený může podat občan starší patnácti let. Občan ve věku od 15 do 18 let musí k žádosti o vydání cestovního pasu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; je-li zákonným zástupcem rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost o vydání cestovního pasu podepíše před příslušným pracovníkem cestovních dokladů.
 • Za občana mladšího patnácti let podává žádost o vydání cestovního pasu náhradou za pas ztracený či odcizený jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let na základě rozhodnutí soudu. Tyto osoby připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce dítěte s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání cestovního pasu
 • Za občana staršího 15 let může požádat i člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15ti let jeho zákonný zástupce, příp. pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu
 • za občana staršího 15 let může cestovní pas převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného může převzít cestovní pas i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti 
Způsob řešení

Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu je držitel povinen neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR. V zahraničí je nutné ztrátu nebo odcizení cestovního pasu ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR.

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného dokladu, protože ztracené nebo odcizené cestovní doklady se zavedou do

 • Informačního systému evidence cestovních dokladů, který využívá především Policie ČR
 • Schengenského informačního systému a do databáze Interpolu, který využívají kromě Policie ČR i policejní orgány cizích států
 • Internetových stránek Ministerstva vnitra ČR, které jsou přístupné komukoliv

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost cestovního pasu.

Pokud naleznete cestovní pas, jehož ztrátu nebo odcizení jste ohlásili, odevzdejte ho orgánu, kterému se ohlašuje jeho ztráta nebo odcizení. Nalezený cestovní pas nepoužívejte!
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, referát cestovních dokladů

detašované pracoviště v Uzbecké ulici č. 1,

101 00 Praha 10

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Út,Čt: 8.00 - 12.00
 • Pá: 8.00 - 11.00

Upozornění: přehled vyhotovených cestovních pasů připravených k vyzvednutí naleznete na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Osobní doklady

Doklady

K žádosti o vydání cestovního pasu z důvody ztráty či odcizení předchozího pasu pro občana do věku 15 let je třeba předložit:

 • rodný list dítěte
 • doklad prokazující totožnost zákonného zástupce dítěte, které mu má být pas vydán
 • pokud o pas žádá pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, musí předložit svůj doklad totožnosti a příslušné pravomocné rozhodnutí soudu
 • osvědčení o státním občanství České republiky je vyžadováno pouze v případě důvodných pochybností

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu je nezbytná přítomnost dítěte za účelem pořízení biometrických prvků.

K žádosti o vydání cestovního pasu z důvody ztráty či odcizení předchozího pasu pro občana staršího 15 let věku je třeba předložit:

Žadatel ve věku nad 15 let do 18 let věku podává žádost v doprovodu  jednoho zákonného zástupce (který musí prokázat svoji totožnost ) nebo k žádosti doloží písemný souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu s úředně ověřeným podpisem.

Žadatel předloží následující doklady:

 • platný občanský průkaz
 • osvědčení o státním občanství České republiky je vyžadováno pouze v případě důvodných pochybností
Poplatky a lhůty

Poplatky:

Cestovní pasy vydávané ve lhůtě 30 dnů

do 15 let věku občana

100,- Kč

od 15 let věku občana

600,- Kč

 

Cestovní pasy vydávané ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů

do 15 let věku občana

2000,- Kč

od 15 let věku občana

4000,- Kč

Lhůty:

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan má možnost požádat o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, a to ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. 

Nejčastější otázky
 • Ztratil jsem/byl mi ukraden cestovní pas v zahraničí, co mám dělat?
  Od místní policie si vyžádejte potvrzení o ztrátě a obraťte se na zastupitelský úřad ČR. Tam požádejte o vydání náhradního cestovního průkazu nebo nového cestovního pasu, pokud v zemi budete ještě delší dobu.
 • Kolik stojí a jak dlouho trvá vystavení náhradního cestovního průkazu?
  Cestovní průkaz je vydán v co nejkratší době, většinou na počkání, a poplatek činí 400 Kč.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready