Úvod » Doklady » Občanský průkaz » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady
Kategorie Občanský průkaz
Název životní situace Ztráta/odcizení občanského průkazu v ČR nebo v zahraničí
Základní informace

Občanský průkaz je veřejnou listinou,  kterou občan prokazuje údaje na něm uvedené (např. jméno a příjmení, rodné číslo, podobu či státní příslušnost).

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Držitel občanského průkazu je povinen chránit jej před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem dle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného dokladu. Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu. Po nahlášení ztráty nebo odcizení je občanský průkaz neplatný, v případě nálezu se s ním nelze dále prokazovat.

Občan starší 15 let je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ztrátu nebo odcizení občanského průkazu oznámil.
Kdo je oprávněn jednat
 • O vydání občanského průkazu náhradou za ztracený nebo odcizený doklad žádá:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník,
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Upozornění

 • Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Osobní přítomnost není nutná pouze v případě, že lze pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využít fotografie a podpisu vedených v informačním systému evidence cestovních dokladů nebo v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.
Způsob řešení

Ztráta nebo odcizení v ČR:

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je zapotřebí neprodleně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze  úřadu městské části Prahy 1 až 22, nebo matričnímu úřadu, odcizení občanského průkazu lze nahlásit i na Policii ČR. Občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu na dobu 2 měsíců; toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje občanský průkaz.

Ztráta nebo odcizení v zahraničí:

Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu v zahraničí se tato skutečnost nahlásí místnímu oddělení policie, které o ztrátě vydá potvrzení a následně je nutné nahlášení na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Pokud v zemi není ČR zastoupena, je možné obrátit se na zastupitelský úřad některého členského státu EU, který má v dané zemi zastoupení
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů                a evidence obyvatel, referát občanský průkazů a evidence obyvatel

Vršovická 1429/68,

101 38 Praha

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Út a Čt: 8.00 - 12.00
 • Pá: 8.00 - 11.00
Doklady

K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji náhradou za průkaz ztracený nebo odcizený se předkládá:

 • jiný platný doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list) 
   
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu)

Z důvodu ztráty nebo odcizení občanského průkazu lze občanovi na jeho žádost vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (tj. na dobu, než bude vyřízena žádost občana o vydání standardního občanského průkazu se strojově čitelnými údaji). Žádost o vydání tohoto typu občanského průkazu se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Později již o tento občanský průkaz požádat nelze a nelze jej ani ve stejném případě vydat opakovaně.

K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc se předkládá:

 • jiný platný doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list) 
   
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu)
 • vyplněný tiskopis žádosti o vydání občanského průkazu; příslušný tiskopis je k dispozici na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • dvě fotografie o rozměru 35mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, které splňují technické provedení, stanovené vyhláškou č. 400/2011 Sb., v platném znění

Ztráta nebo odcizení v zahraničí:

 • v zahraničí nelze zažádat o vydání nového občanského průkazu
pokud byl ztracený či odcizený OP zároveň cestovním dokladem, je občanovi vydán tzv. cestovní průkaz sloužící k návratu do ČR
Poplatky a lhůty

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bez čipu za průkaz ztracený nebo odcizený - 100,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc - 100,- Kč

Upozorňujeme, že správní poplatky lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti. 

Nejčastější otázky
 • Ztratil jsem občanský průkaz, co mám dělat?
  Na příslušném úřadě požádejte o nový průkaz. K tomu budete potřebovat: rodný list; doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu, potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu na úřadě příslušného správního obvodu nebo Policií ČR).
 • Ztratil jsem občanský průkaz v zahraničí, co mám dělat?
  Nahlaste ztrátu (krádež) a od místní policie si vyžádejte potvrzení. Poté se obraťte na zastupitelský úřad ČR a pokud odcizený OP sloužil i jako cestovní doklad, požádejte o vydání cestovního průkazu. Ten má územní a časovou platnost a slouží k umožnění návratu do ČR.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready